Hvad er stenrev? / What is a reef?

Rev er områder, hvor havbunden hæver sig fra den omliggende havbund og har stenet eller anden hård bund. Revet kan være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellige fra andre, selv nærtliggende rev. Det er især den faldende saltholdighed ned gennem de danske farvande fra Kattegat gennem bælterne til Østersøen omkring Bornholm, der er årsag til at dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev. Forskelle i bølger, strøm, vanddybde, tætheden af sten og stenenes størrelse og lysnedtrængning er også med til at gøre de enkelte stenrev unikke.

En særlig natur knytter sig til stenrevet, hvis mangfoldighed af dyr og planter netop kræver et hårdt og solidt underlag at hæfte sig til. Især de specielle huledannende stenrev, hvor stenene ligger i bunker oven på hinanden, rummer et meget artsrigt dyre- og planteliv.

Stenrevene kan være meget forskellige. Nogle rev har store sammenhængende formationer af ofte store sten på havbunden, der skarpt adskiller sig fra den omgivende sand- eller grusbund. Andre rev har mere glidende overgang til sand- eller grusbunden, og andre har stengrupper eller stenbanker vekslende med sandede partier.

In generel reefs are areas where the seabeed rises from the surrounding seabed and has a stony bed. From the seabed and up the reef can contain many different species of fauna and flora. Especially the falling salinity from Kattegat to the Belts and the Baltic causes a huge difference in species. Also differences in wawes, currents, depths, size of stones and amount of light makes the individuel reef unique. Reefs are rich in´biodiversity, especially cavernous boulder reefs where the stones are placed on top of each other.

Læsø Trindel and Tønneberg Banke is designated as Natura 2000. (links below only in danish).

Læsø Trindel og Tønneberg Banke er udpeget som habitatområde fordi der her findes naturtypen rev. Læs mere om naturtypen og de karakteristiske arter i


Læs mere om stenrev: