Lysåbne arealer

Lysåben natur er betegnelsen for eng, hede, mose, overdrev, strandeng og klitter.