Klitter og sandflugt

Naturbeskyttelseslovens §53 beskriver Naturstyrelsens opgave med sandflugtsbekæmpelse på klitfredede arealer. Denne opgave varetages af Naturstyrelsens lokale enheder.

Naturstyrelsen vurderer, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal foretages dæmpningsforanstaltninger. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, udlægning af klitris i form af eksempelvis fyrretoppe, udlægning af halm på stierne og opsætning af faskiner.  Dæmpning af sandflugt sker efter en afvejning af samfundsmæssige værdier og hensynet til de naturmæssige værdier.

Efter Naturbeskyttelsesloven er strandbredden og klitterne langs Vesterhavet fredet i en afstand af 300 m fra klitfoden. Indenfor det klitfredede område er det uden særskilt tilladelse bl.a. forbudt at hegne, afgræsse, campere, telte, fjerne vegetation eller faskiner, opstille faste indretninger, grave og i klitterne er det endvidere forbudt at køre, ride, cykle og tænde bål.

Administrationen af klitfredningsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven - herunder behandling af ansøgninger om dispensation fra bestemmelserne - varetages primært af Kystdirektoratet. 

Læs mere om klitfredning på Kystdirektoratets hjemmeside