Høring af stormfaldsplaner i Naturstyrelsens skove efter stormene i 2013

Stormene Allan og Bodil væltede primært nåleskovsarealer i Syd- og Vestjylland i 2013. I alt 1.447 ha skov på naturstyrelsens arealer væltede i stormene. Hovedparten af arealerne gentilplantes med henblik på skovudvikling, mens ca. 20 % enten overgår til lysåben natur eller til naturlig succession med skovudvikling som mål.

Naturstyrelsen har haft planerne for de stormfaldsramte arealer i fire ugers offentlig høring fra medio januar 2015 til medio februar 2015. Høringsmateriale, høringsliste og høringsnotatet kan findes herunder:

Se høringsnotat

Se høringsbrev

Se landsdækkende høringsliste

Høringsmaterialet består af følgende elementer:

For de tre værst ramte skove laves detaljerede skovvise stormfaldsplaner, hvilke fungerer som plantillæg til de eksisterende driftsplaner for skovene. Det skyldes at grundlaget i de eksisterende driftsplaner er væsentligt forandret efter stormene.

De tre stormfaldsplaner indgår i den offentlige høring. Disse planer er eksempler på, hvordan retningslinjerne udmøntes i praksis. Det drejer sig om Stråsøkomplekset i Vestjylland, som er påvirket med fladefald på i alt ca. 320 ha, samt Frøslev- og Bommerlund plantage i Sønderjylland, som tilsammen er påvirket med fladefald på mere end 400 ha. Fladefald i disse tre plantager, udgør ret præcist halvdelen af det samlede fladefald i Naturstyrelsens skove på i alt 1.447 ha.

Stormfaldsplanerne for de tre skove består af tre elementer:

  • Plantekst, der beskriver de konkrete tiltag i skoven.
  • Kortbilag som viser:
    • Stormfaldets omfang i det pågældende område.
    • Den langsigtede skovudviklingsplan – skovudviklingstyperne.
    • Kulturplanen med angivelse af hovedtræart og kulturnummer for de enkelte plantninger

  • Lister med oplysninger om de enkelte kulturer.

Høringsmateriale for stormfaldsplanen i Vestjylland

Høringsmateriale for stormfaldsplanerne i Sønderjylland