Plejeplaner for skovnatur

Plejeplanerne beskriver hvilke tiltag der planlægges iværksat for, at pleje og beskytte de ca. 20.000 hektar skovhabitatnatur og særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne for skovnatur:

  • bekæmpelse af invasive arter
  • naturnær skovdrift
  • urørt skov
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur

En række af plejetiltagene er tilsvarende fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Planperiode for skovnatur

Primo juli 2023 offentliggjorde Miljøstyrelsen de endelige Natura 2000 planer for tredje planperiode (2022-2027).

Naturstyrelsens plejeplaner er under udarbejdelse og forventes offentliggjorte primo 2024.

Frem til plejeplanerne for den nye planperiode foreligger er de nuværende plejeplaner gældende.

Pleje af skovnatur planlægges for en 12 årig planperiode og er således omfattet af plejeplanerne fra første planperiode 2010-2021. Plejeplanerne 2010-2021 er fortsat gældende for skovhabitatnatur indtil 2021.

Find de gældende plejeplaner for skovnatur

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside