Forvaltningsplaner for urørt skov

I disse år udarbejder Naturstyrelsen forvaltningsplaner for alle ca. 70.000 ha, der er udpeget til urørt skov. Der forventes at blive udarbejdet op mod 200 konkrete forvaltningsplaner inden udgangen af 2025.

Forvaltningsplanerne sendes i offentlig høring i mindre buketter i takt med at de udarbejdes. Først når forvaltningsplanerne har været igennem den offentlig høring, og høringssvar er indarbejdet og besvaret, vil planerne være gældende.

Det fremgår af forvaltningsplanerne, hvordan den konkrete urørte skov forvaltes både i naturgenopretningsfasen og fremadrettet. I naturgenopretningsfasen, der omfatter de første 6 år for løvskove og 25 år for nåleskove, vil der kunne gennemføres fx rydning, strukturfældning, veteranisering af træer, etablering af skovgræsning og etablering af naturlig hydrologi med det formål at give det bedst mulige udgangspunkt for biodiversitet i den urørte skov.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 22 forvaltningsplaner for urørt skov som er gældende. Nederst på siden kan du gå ind på vores nye forvaltningsplansystem og orientere dig i de konkrete forvaltningsplaner.

Aktuelt: Høring af 52 forvaltningsplaner for urørt skov

Læs mere om høringen af forvaltningsplanerne

Gældende forvaltningsplaner for urørt skov

Naturstyrelsen har udarbejdet 22 forvaltningsplaner for urørt skov, og planerne er nu vedtaget. Under udarbejdelsen af forvaltningsplanerne har der været afholdt lokale skovvandringer, og efterfølgende har forvaltningsplanerne været sendt i offentlig høring, der forløb i perioden tirsdag den 5. juli 2022 til og med mandag den 29. august 2022. På baggrund af høringen har Naturstyrelsen udarbejdet og offentliggjort et sammenfattende høringsnotat.

Udarbejdelse af forvaltningsplanerne

Udarbejdelse af forvaltningsplanerne følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse samt offentlig høring. Planerne justeres med 5-6 års intervaller eller efter behov og en hovedrevision mindst hvert 15. år. For hvert udpeget urørt skovområde udarbejder Naturstyrelsen en forvaltningsplan inden for rammerne af de vedtagne overordnede retningslinjer for urørt skov. Retningslinjerne er overordnede, så der i de konkrete forvaltningsplaner kan tages højde for specielle lokale forhold og hensyn. Forvaltningen specificeres og konkretiseres således i forvaltningsplanerne for det udpegede område.

Forvaltningsplanerne beskriver de tiltag, der iværksættes til sikring og udviklingen af naturværdier, og genoprettelse af de naturlige strukturer. Naturlig hydrologi genoprettes så vidt muligt. Der skabes lysninger, og mere naturlig variation i skovens struktur og tæthed. Det sker ved veteranisering af træer, fjernelse af ikke-hjemmehørende træer og efterladelse af dødt ved til svampe og insekter. Urørt skov er dermed skov, hvor kommerciel skovdrift er ophørt, naturlige dynamikker udfolder sig og biodiversiteten understøttes.

Hovedfokus i de urørte skove er styrkelse af biodiversiteten, men forvaltningen tager også hensyn til landskab, naturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv. Der er, under samtidig respekt for naturværdierne, fortsat mulighed for at udvikle og tilpasse friluftsfaciliteter samt udbygge med nye. Det vil ikke mindst være relevant som led i formidling af biodiversitet og urørt skov, og for at øge borgernes mulighed for at opleve de urørte skove. Urørt skov har således et dobbelt formål om både at fremme en rigere natur og give befolkningen gode muligheder for friluftsliv. Adgangen for borgerne sikres og ledsages af formidling om skovens ændrede status

Du kan se de 22 gældende forvaltningsplaner i det nye forvaltningsplanssystem

Naturstyrelsens nye forvaltningsplanssystem giver dig mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse i det samlede kortmateriale, der indgår i de første 22 forvaltningsplaner for arealer udpeget til urørt skov. På de forskellige kortlag kan du aktivt orientere dig i rammerne for forvaltningsplanerne, f.eks. se relevante udpegninger, samt hvorhenne Naturstyrelsen har planlagt at udføre aktiviteter til fremme af biodiversiteten. Alle forvaltningsplaner indeholder desuden status-og planbeskrivelser med tilhørende målsætninger og beskrivelser af aktiviteterne i de enkelte områder.

Klik her for at åbne Naturstyrelsens forvaltningsplanssystem

Få hjælp til at bruge det nye forvaltningsplanssystem ved at se den korte introduktionsvideo.

Gennemgang af Naturstyrelsens forvaltningsplanssystem

Følgende er gældende for alle forvaltningsplaner for urørt skov