Arbejdets omfang

Der er ikke fastsat præcise rammer for arbejdet, således heller ikke det tidsmæssige forløb. Der skal hvert år foretages en indrapportering til Vildtforvaltningsrådet, og på denne baggrund vil arbejdets forløb blive evalueret og præciseret.

Økonomi

Med hensyn til økonomien, betaler hver deltager for egne omkostning, transport i forbindelse med møderne etc. Fællesomkostning ved møderne betales af Naturstyrelsen.

Arbejdet i grupperne

Opmærksomheden henledes på det materiale, der allerede foreligger fra tidligere arbejdsgruppe som kan give supplerende viden og inspiration for de regionale arbejdsgrupper bl.a. ”Udkast til forvaltning for krondyr i Danmark” der vedlægges som bilag, hvor i der blandt andet findes en relevant litteraturliste. For så vidt kapitel 9 i udkastet pointeres, at der endnu ikke er vedtaget nogen forvaltningsplan, men der ene og alene truffet beslutning om at nedsætte regional kronvildtgrupper og markedsføre og implementere de jagtetiske regler.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside