Plant for birkemusen

Ansøg om tilskud

Proceduren for ansøgning om tilskud via Plant for Vildtet tilskudsordningerne er ændret. Det betyder, at du fremadrettet skal søge om tilskud via Virk.dk: Tilskudsordningerne Plant for Vildtet.
Ansøgning via Virk.dk kræver MitID.

Såfremt du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller tilskudsordningen, eller ikke har MitID, så er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsen på tlf. 72 54 31 61, eller sende en mail til: pfv@nst.dk

  • Du kan finde ejerlavskoden og andre oplysninger om jorden, der skal tilplantes i OIS - Se evt. vejledning.
  • planteskema kan du finde en oversigt over tilskudsberettigede træ- og buskarter.
  • Der kan kun søges om skovfyr til udlevering om foråret.

Forårsleveringen for 2024

Vil ske i uge 15. Mandag d. 8. - torsdag d. 11. april. Hvis du ikke har modtaget dine bestilte planter onsdag d. 10. april, bedes du rette henvendelse til Bo Kristiansen via mail: bkr@jhps.dk

Læs om de andre tilskudsordninger

Ansøgningsfrist

  • 30. april til efterårsplantning
  • 31. oktober for forårsplantning

Særlige krav til birkemusvenlige plantninger

Hvis man gerne vil være med til at skabe et godt levested for birkemusen, så er det vigtig, at man laver sin plantning på steder, hvor der ikke er i forvejen er gode levesteder for birkemusen. Et godt sted for etablering af en birkemus-venlig vildtplantning, vil derfor være på et landbrugsareal, som taget ud af den traditionel drift. For at opnå tilskud vil det derfor være en forudsætning, at beplantningen etableres på arealer, som ellers har været brugt til landbrugsdrift.

På den måde kan man skabe små oaser i agerlandet, som kan blive til nye, vigtige levesteder for bl.a. birkemusen. Beplantningen bør primært bestå af buske (minimum 80 procent), da buksene kan være med til at sikre fødegrundlaget for birkemusen.

Der skal være stor afsted mellem buksene, så der kan dannes et tæt bunddække af urter. Man kan også lave en beplantning, som har et stort, åbent, græsdækket areal i midten, hvor buskene plantes rundt langs randen af det åbne utilplantede areal.

Det er desuden en fordel, hvis det nye tilplantningsareal ligger i forbindelse med arealer, som ikke er dyrket - det kan være levende hegn eller permanente græsarealer.

I forbindelse med vurdering af ansøgninger vil disse forhold blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til, at besigtige plantninger etableret med tilskud fra ordningen.

Baggrund

Birkemusen hører til familien af ​​hoppemus, og den lille mus er den eneste repræsentant for denne familie i Danmark. Birkemusen er desuden en såkaldt Bilag IV-art, som vi har en særlig forpligtelse til at passe på.

Der er to hovedbestande af birkemus i Danmark: Én i det vestlige Limfjordsområde og én i det sydlige Jylland.

Birkemusen vejer 5-16 gram og måler fra snudespids til halerod 5-8 centimeter. Man kan kende birkemusen på den lange sorte rygstribe, som går fra øjnene og ned til haleroden samt på halen, som er længere end kroppen (op til 11 centimeter).

Pelsen er gulbrun iblandet sort på oversiden, og på undersiden er pelsen lidt lysere

Læs mere om birkemus på arter.dk

Det skal bemærkes, at der ikke gives tilskud til plantninger på sommerhus- og parcelhusgrunde samt på fredskovpligtige arealer. Plantninger skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

I Danmark findes områder, hvor tilplantning er uønsket. Som lodsejer har du ligeledes pligt til, at tilplantningsområdet konfliktsøges hos kommunen forud for ansøgning til Plant for Vildtet.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen til tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsætter, at der er indgivet ansøgning, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

Hvilke planter skal man vælge?

plantevalg.dk kan man søge og vælge arter, der passer godt til det område, hvor de skal udplantes.

Læs mere om de forskellige tilskudsberettigede træ -og buskarter.

I hvilke kommuner kan man få tilskud?

Der ydes tilskud til plantning i kommuner, hvor birkemusen findes eller med stor sandsynlighed forventes at leve.

Det drejer sig om følgende kommuner:

1. prioritet (kommuner, hvor birkemusen er observeret):

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Haderslev Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Kolding Kommune
Lemvig Kommune
Morsø Kommune
Struer Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

2. prioritet (kommuner, hvor birkemusen forventes at leve):

Fredericia Kommune
Skive Kommune
Sønderborg Kommune
Viborg Kommune
Aabenraa Kommune

Tilskuddet er på 90 procent af planteprinsen. Bemærk at tilskuddet samt momsen af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT