Arealer på Lyø og Avernakø

Beskrivelse

Områdeplanen dækker Naturstyrelsens arealer på Lyø og Avernakø.

Naturstyrelsens areal på Lyø er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune ½ km vest for Lyø By. Lyø Skov ligger i en smuk tunneldal vest for Østersjo. Arealerne på sydsiden af vandløbet tilhørte Damgården, der blev erhvervet i 1989, men bygningerne er siden solgt fra. Arealerne på nordsiden er erhvervet ved mageskifte. Til ejendommen hører en andel i græsningen på Lyø Trille.

Arealerne på Avernakø består dels af arealer overført fra Fyns Amt i forbindelse med Kommunalreformen i 2007, og dels af arealer i tilknytning hertil, som Naturstyrelsen har erhvervet i 2009. Arealerne er beliggende ca. 1 km syd for Avernak By.

undefined

undefined

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædelgran

Bjergfyr

Andet nål

Ikke skovbevokset

Total

Lyø

1,5

5

0

0,9

0

0

0

0

12,9

20

Avernakø

0

0

0

0

0

0

0

0

12,7

12,7

Tabel: skovarealer 

Areal i hektar

Hede

Søer m.v.

Klit

Eng

Strandbred

Mose

Strandeng

Overdrev

Krat

Slette

Ager

Vej

Andet

Total

Lyø

0

0

0

1,1

0

2,8

0

5,1

0,1

3,8

0

0

0

12,9

Avernakø

0

0,9

0

0

0

0

0

0,7

0

11

0

0,1

0

12,7

Tabel: lysåbne naturarealer


1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Skoven på arealet på Lyø opretholdes som landskabselement, og da skoven er den eneste skov på Lyø prioriteres netop det landskabelig højt. Naturarealerne prioriteres ligeledes og består bl.a. af strandeng og overdrev. Af strandengsarter kan fremhæves kogleaks, enskællet sumpstrå og jordbær-kløver. Blandt overdrevsarter kan fremhæves almindelig kamgræs, håret høgeurt og knold-ranunkel. Der vil fortsat være fokus på, at sikre et højt naturindhold fremadrettet.

På Avernakø er beskyttelse af naturarealer, der er levesteder for flere rødliste arter, prioriteret højt. Naturplejen vil fortsætte på et højt niveau for at sikre den flora og fauna, der allerede findes på arealet. Heraf kan fremhæves klokkefrø der på arealerne har gode muligheder for at fouragere, yngle og overvintre. Der skal også i fremtiden være fokus på at opretholde den spændende landskabskarakter og de spændende landskabelige oplevelsesmuligheder, der knytter sig til det bl.a. det marine forland.

Arealerne bliver hovedsageligt brugt af lokale, og på begge øer går vandreruter forbi/igennem Naturstyrelsens arealer. Derfor er fremadrettet fokus på at fremme friluftslivets muligheder.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

På Avernakø i afd. 349 skal der i planperioden etableres nye vandhuller for at sikre levesteder for bl.a. klokkefrø og stor vandsalamander.

I afd. 344 på Lyø forbedres adgangen over grøften i planperioden ved at etablere en spang eller lille bro.

undefined

undefined

Kortene viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Der er ingen tiltag for landskabet på arealerne på Lyø og Avernakø.

undefined

undefined

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for det skovbevoksede areal på Lyø er givet ved den udlagte skovudviklingstype som fremgår af nedenstående kort. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005).

På det skovbevoksede areal på Lyø er der udlagt skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg. Produktion af træ er begrænset, da alt træ, bortset fra brænde skal sejles fra øen. Skovdriften vil derfor blive tilrettelagt således at skoven udvikles i henhold til skovudviklingstypen ved plukhugst.

Der er ikke skov på arealet på Avernakø

undefined

undefined

Kortene viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Der er ingen tiltag i denne planperiode for arealet på Lyø.

På Avernakø er der yngle- og levesteder for klokkefrø og stor vandsalamander, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for N2000 området. De etablerede vandhuller oprenses og der etableres nye vandhuller for at sikre levesteder for disse arter.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen tiltag for kulturmiljøet i denne planperiode. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminde og plejetiltag.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

 

1.6 Friluftsliv

Den sydlige del af det skovbevoksede areal på Lyø udlægges med facilitetszone for at understøtte evt. friluftsaktiviteter i skoven. Resten af arealet udlægges med friluftszone.

På arealet på Lyø forbedres adgangen over grøften i planperioden ved at etablere en spang eller lille bro.

Arealet på Avernakø udlægges med en mindre facilitetszone omkring p-pladsen. Resten af arealet udlægges med friluftszone.

undefined

undefined

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

 

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Lyø udgøres af morænelandskab med overvejende lerbund, desuden er der landskabsformer dannet af dødis. Enhedens arealer på øen strækker sig hen over den sydligste del af to dale. Bakkeskråningerne består af moræneler, i dalbunden ses postglacialt ferskvandstørv. Avernakø består primært af morænelandskab med moræneler, smeltevandssand og postglacialt ferskvandstørv. Enhedens areal ligger udelukkende på morænelerbund.

2.2 Landskab

Karakteristisk for Lyø er især det kystnære bølgende til let bakkede terræn med dyrkede marker, som opdeles i små rektangulære markfelter af diger med mere eller mindre sammenhængende bevoksning. Smalle og bugtede vejforløb strækker sig ud fra Lyø By i en stjerneform mod kysterne og flankeres af gamle stynede popler, stendiger og levende hegn. Terræn, bevoksning og bebyggelse skaber til sammen et småskala landskab med skiftevis åbne og lukkede rum afhængig af hvorvidt der er visuel sammenhæng til kysten eller ej. Området øst for Lyø By domineres af to dybtskårne dalstrøg, med mere kompleks arealanvendelse bl.a. i form af områder udenfor drift med dunhammer, højstaudevegetation og pilekrat, mindre græsningsområder og dyrkede dalsider. Dalstrøgene møder øens østkyst hvor dalbunden går over i græssede strandengsarelaer og den store Østersjø.

Særligt karakteristisk for landskabet på Avernakø er især det bølgende til bakkede terræn med den megen bevoksning i skel, omkring vandfyldte lavninger, langs vejene og omkring bebyggelsen. Terrænet og den megen bevoksning skaber stedvist lukkede landskabsrum. Overgangen fra det bagvedliggende landbrugsland og til kysten består mange steder af kystskrænter, som går over i en smal og stenet strandbred. Ved øens nordvestspids, sydøstspids og ved Drejet findes større sammenhængende strandengsarealer, som græsses.

2.3 Skoven

Lyø Skov består af 6,8 ha skov plantet i 1990. Der er tilplantet på de flade arealer ovenfor dalen og lidt ned af siderne Skoven består primært af egeskov. Det er den eneste skov på øen. Skoven er vinterophold for øens råvildt. Der er en tæt harebestand på Lyø, som giver særlige udfordringer, især når der plantes ny skov.

undefined

undefined

Kortene viser særligt beskyttet skov

2.4 Natur

Arealet på Lyø ligger i dalens sydvestlige ende en bakke (afd. 344j) som en skulder i mosen. Den udgør et noget kulturpåvirket overdrev, som ligger på en bakkeskulder ud i mosen (jf. afd. 344f). Af typiske overdrevsplanter forekommer almindelig kamgræs, håret høgeurt og knold-ranunkel. På trods af afstanden til havet har mosen strandengspræg. Af typiske strandengsplanter på arealerne kan nævnes blågrøn kogleaks, strand-kogleaks, enskællet sumpstrå, kødet hindeknæ og jordbær-kløver.

Arealerne på Avernakø giver klokkefrøen et godt levested med gode muligheder for at fouragere, yngle og overvintre, samt at give besøgende et opholdsareal med adgang til stranden. Arealet rummer øens største ynglebestand af klokkefrø, som udgør basisbestanden for klokkefrø på Avernakø. Der er etableret egnede vandhuller for klokkefrø på arealerne samt afgræsning med robust kvæg til sikring af klokkefrøens levesteder. Arealerne er under udvikling til naturtypen overdrev.

2.5 Kulturmiljø

Langs Lyøskovens sydside går en gammel kirkesti, som dog ikke har fungeret i mange år. Da skoven blev anlagt blev der taget højde for stien og sporindlægning blev tilrettelagt herefter.

2.6 Friluftsliv

Lyø Skov fungerer som skovområde både for den lokale befolkning og for turister på øen. På Lyø er der i et samarbejde mellem Øens beboerforening, lodsejerne, Naturstyrelsen og kommunen udarbejdet en folder med stiforløb, hvori Naturstyrelsens arealer indgår.

På Avernakø fungerer arealet som besøgsområde med adgang til stranden. Der er opsat et infoskilt og udarbejdet en folder, som fortæller om klokkefrøen og det naturprojekt Naturstyrelsen har gennemført på arealerne.

 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ikke udpeget Natura 2000 område på Lyø

Avernakø er en del af Natura 2000 område nr.125 Vestlige del af Avernakøpå 124 ha, som er omfattet af EU’s Natura 2000 direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne).

For alle områder er der udarbejdet Natura 2000 planer, som skal prioritere den nødvendige indsats der skal til for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

På den baggrund er der udarbejdet en plejeplan for Naturstyrelsens område, som følger op på Natura 2000 planens prioriterede indsatser.  Plejeplanen skal senest være gennemført med udgangen af år 2015, dog 2021 for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

Plejeplanen for N125 Vestlige del af Avernakø området vedrører Naturstyrelsens arealer på 12 ha, som består af tidligere dyrkede landsarealer, som i sin tid blev opkøbt af Fyns Amt og Naturstyrelsen gennem et EU LIFE projekt. Arealerne er nu udlagt til ekstensiv helårsafgræsning med robust kvæg og under udvikling til naturtypen kalkoverdrev. Der er oprenset og etableret vandhuller og overvintringssteder for klokkefrø på arealerne.

Målet er at der sker en sikring af velegnede levesteder for klokkefrø og stor vandsalamander i form af et tilstrækkeligt stort antal lysåbne yngle- og fourageringsvandhuller uden fisk, afgræssede arealer omkring ynglevandhuller samt et tilstrækkeligt stort antal overvintringssteder. Indsatsen bidrager

endvidere til at skabe sammenhængende og levedygtige bestande af klokkefrø på artens nuværende levesteder, som Natura 2000-planen fordrer.

Find Natura 2000-plejeplanerne på hjemmesiden

3.2 § 3 /§ 28 områder

Områderne på Lyø omfatter især store arealer med § 3 overdrev og strandeng. På Avernakø er der flere ferske vandhuller omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Arealerne mellem vandhullerne afgræsses og er under udvikling til overdrev.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Der er ingen regionale udviklingsplaner eller kommuneplaner der vedrører arealet.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Hverken Lyø Skov eller arealerne på Avernakø er omfattet af fredninger eller vildtreservat.

3.5 Drikkevandsinteresser

Den vestlige del af Lyø Skov er udlagt som område med særligt drikkevandsinteresser. Ligeledes er den nordlige del af arealer på Avernakø. Der er etableret en vandboring i skoven.

3.6 Råstofplaner

Ingen af arealerne på Lyø eller Avernakø er udlagt som grave- eller interesseområder ifølge gældende råstofplan.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer efter Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke udlagt arealer med frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.