Oplevelser i Krogerup skovene

1. Krogerup Højskole

 Oprindelig var Krogerup en beskeden bondegård, men i 1661 får ridefogeden og frihedskæmperen Hans Rostgaard kongeligt skøde med dertil hørende adelsprivilegier til Krogerup. Det sker som tak for hans indsats under svenskekrigen i 1658-60. I sydenden af det nærliggende Danstrup Hegn er der sat en mindesten, hvor han snød de forfølgende svenskere ved at skyde sin hest og smide sin gennemhullede kappe ved siden af.

I årene 1772-76 bliver bondegården i bindingsværk revet ned og erstattet af en hvid nyklassicistisk bygning, og i 1800-tallet bliver der tilføjet en ekstra etage på hovedbygningen. Fra 1810 er Krogerup ejet af storkøbmanden Constantin Brun og hans slægt. Først i 1942 overtager staten den nu forgældede ejendom. Under krigen er der først politiskole, og derefter indtager Schallburg-korpset Krogerup. I 1946 åbner den unge teolog og professor, Hal Koch, en folkehøjskole på stedet. Krogerup Højskole lever i bedste velgående, og parken er åben for offentligheden.

2. Den gamle lindeallé

 Den gamle lindeallé fra parken mod vest ind i skoven er et tegn på  storhedstiden som privat herregård og består i dag af såvel 200 år gamle som yngre lindetræer. Lindealleen går videre fra højskolen og ned mod kroen i Humlebæk, men den del består kun af enkelte gamle lindetræer. De fleste er i dag erstattet af andre træsorter.

3. Mindesten for Frederik Rostgaard i Kirkeskov

Frederik Rostgaard – søn af Hans Rostgaard – byggede flere sten- og jorddiger mellem skov og mark, der stadig kan ses rundt omkring i området. Han satte også en mindesten for sig selv, der står ved stien i den sydligste ende af Kirkeskov. Her er også en lille sø, og rundt om kan man se flere hundrede år gamle krogede egetræer. De store træer er så gamle, at de også har stået der på Frederik Rostgaards tid i 1700-tallet. På græsplænen ved den sydlige længe af Avlsgården finder man en anden sten til minde om Frederik Rostgaard. Det er ”Bryllupsstenen” til minde om FR's giftermål med Conradine Reventfeld.

4. Avlsgården

I dag er Avlsgården og de tilhørende jorde forpagtet af Aarstiderne. Her bliver der dyrket økologisk korn og grøntsager til salg dels gennem aarstiderne.com og dels gennem egen gårdbutik på stedet. Avlsgården huser også ”Haver til Maver”, hvor skoleklasser får mulighed for at dyrke sit eget stykke jord, høste egne afgrøder og selv lave mad.

5. De gamle ege på Stolbjerg Mark

De brede kroner på de 200 år gamle egetræer på Stolbjerg Mark vidner om, at der har græsset dyr mellem træerne i skoven. Det har sandsynligvis været en åben græsningsskov, hvor træerne har haft plads til at kunne brede deres kroner ud i stedet for at være tvunget til hurtigst muligt at vokse sig op i lyset. Navnet Kalvehave tyder også på, at skoven har været brugt til græsning.

6. Stendysserne i Babylone Skov

Tre langdysser i Babylone Skov er bevis på, at der har boet mennesker i området siden stenalderen. Dysserne er fra den yngre stenalder – ca. 6000 år gamle. Og selv om de ikke alle er lige velbevarede, kan man se, at de har været store. Den midterste, der i dag er gennemkrydset af to skovstier, er 55 meter lang. Den nordligste er den mest seværdige. Udover randstenene kan man se resterne af et gravkammer. De tre bæresten og en stor flad overligger  er anbragt senere. På flere af randstenene kan man se mærker af stenhuggere, der har forsøgt at sprænge de store sten for at kunne genbruge dem et andet sted.

Babylone Skov var i 1800-tallet et yndet udflugtsmål og festplads. Det gik så vildt til, at den daværende frue på Krogerup skal have sagt: ”Vor Herre bevares. Sikken et Babylon”.

7. Den gamle skanse og havnen

Lige nord for de tre dysser kan man se en jordhøj, der går hen over stien. Det er resterne af en gammel skanse fra 1700-tallet. Humlebæk havde i 1700-tallet betydning for forsvaret af hovedstaden. Under ”Den store Nordiske Krig” blev der fx landsat 15.000 svenske soldater ud for Krogerup, hvor vandet var dybt. Havnen blev heller ikke anlagt for fiskeriets skyld men for at give plads til kanonbåde, der kunne tage kampen op mod rigets fjender. Det var meningen, at kanonbådene skulle ligge på lur i inderhavnen – også kaldt bassinet – den nuværende kirkegårdssø. Planerne blev imidlertid skrinlagt i 1815.

Yderhavnen, der i dag er en idyllisk lystbådehavn, havde i 1800-tallet betydning for dampskibsfarten mellem Helsingør og København. Det gamle fiskerleje med stejlepladser nord for havnen er fredet. Man ved fra de gamle jordebøger, at der har været fiskere på stedet allerede i 1500-tallet.

8. Teglovnen i Kirkeskov

Den 6x8 meter og halvanden meter høje jordhøj i Kirkeskov er en såkaldt kammerovn, der har været brugt til at brænde tegl i. Ovnen, der blev fyret op med tørv, var i brug mellem 1700 og 1720 og hørte til Krogerup Teglværk.

9. Planteavlsstationen og Fredensborg Naturskole

 Tidligere Statsskovenes Planteavlsstation forsynede før i tiden statens skove med såvel planter som frø. I dag beskæftiger man sig udelukkende med frø. Produktion af skovfrø og bevaring af træer og buskes genetiske ressourcer, så man på langt sigt kan sikre biologisk mangfoldighed i skovene. 

Fredensborg Kommune har lejet en stor del af den gamle planteavlsstation. Fredensborg Naturskole arbejder ud herfra. Børnene fra kommunen kan her blive undervist i og om naturen både af kommunes ansatte og Naturstyrelsens folk f.eks. om skovens træer og biernes betydning for naturen. Bygningen huser også Skolen i Virkeligheden, som er en national platform, hvor kommunerne og andre kan byde ind med undervisningsforløb til Åben Skole.

10. Bålhytten

 Bålhytten ligger ved den gamle Planteskole og er et tilbud til alle besøgende. I skoletiden på hverdage er den forbeholdt skolebørn, men i øvrigt kan alle benytte den. Der er mulighed for at grille og lave mad. Bålhytten kan ikke bookes.

11. Græsningsfolden

Kelleris Græsningslaug er en forening, der har skotsk Galloway-kvæg til at græsse på Naturstyrelsens arealer i tre folde i den gamle Planteskole. Udover at producere kød er græsningslauget med køernes hjælp med til at holde uønsket vegetation nede. Det betyder, at flere plantearter får en chance, og dermed øges den biologiske mangfoldighed. Du må gerne gå ind til køerne i folden. Bare gå stille og roligt og lad køerne være i fred. Hunde skal holdes i snor.

12. Louisiana

Louisiana Museum of Modern Art er med sine omkring 600.000 årlige besøgende et af Danmarks mest besøgte museer og et af landets ti mest besøgte turistattraktioner. Museet ligger i naturskønne omgivelser med udsigt til Hven og Sverige. Det er kun en kort gåtur fra Krogerup Højskole og Krogerup-skovene.

Læs mere om aktuelle udstillinger på louisiana.dk