Dyr og planter på Harrild Hede og i Nørlund Plantage

Dyr

 

Odder

Langs Holtum Å findes odderen, men den er meget svær at få øje på. Størst er chancen tidligt om morgenen.

Læs mere om odderen på Aquas hjemmeside.

Pattedyr

Der er masser af kronvildt og rådyr i skoven. Af hensyn til skovdriften og landmændene ved Harrild Hede og Nørlund Plantage er det nødvendigt at holde bestanden nede, og hvert år i november, december og januar er der jagt. Der skydes ca. 70 stykker kronvildt om året.

Om dagen er krondyrene først og fremmest i skoven, mens de om natten forsøger at finde lyngskud på heden eller føde på marker uden for plantagen. De er således lettest at se ved solopgang eller solnedgang. Det kan fx ske fra udsigtstårnet på Stjernevej (husk kikkert), men man bør holde sig på stier og veje. Krondyr kræver fred og ro – især i parringstiden (brunst) i september og oktober.

Der er også råvildt i Nørlund Plantage. De ses ofte i småflokke (spring) om vinteren. Om sommeren er råvildtet rødligt, mens vinterpelsen er grålig.

Grævling, mår, harer og egern kan også træffes i Nørlund Plantage. Det samme kan småpattedyr som muldvarp, spidsmus, pindsvin og flagermus.

Ulv er flere observeret flere gange, bl.a. i forbindelse med afholdelse af krondyrjagter.  

Desværre er der ofte mink i området. De er undsluppet fra minkfarme og udgør en trussel mod fugles æg og unger.

Læs mere om pattedyr i artsportalen Arter.dk

 

Fugle

På heden og i de fugtige kær er der fugle, der trives på de store vidder. Her er nogle af fuglene, som man kan være heldig at se:

Blå kærhøg: Den kommer på besøg nordfra i vinterhalvåret. Hannen er blågrå, mens hunnen er gråbrun. Om vinteren kan man ofte se den på de åbne vidder på jagt efter mus.

Rødrygget tornskade: Den er grå og rødbrun og er her kun i yngletiden fra maj til august. Den fanger store insekter og kan finde på at spidde dem på torne, hvis den fanger flere, end den kan æde med det samme.

Stor tornskade: Den er sort-hvid og er ofte på besøg om vinteren. De fleste år yngler enkelte par om sommeren. Stor tornskade sidder ofte i toppen af en busk. Den spidder firben og mus på torne, når den fanger flere, end den kan æde her og nu.

Bynkefugl: Den lever af insekter og smådyr, som den finder på jorden. Den ses ofte spejdende fra toppen af en busk eller en pæl ude på heden.

Natravn: I maj, juni og juli kan man høre natravnene om natten. Lyden kan høres et par km væk og kan minde om lyden af en knallert i det fjerne. Natravnene er kun i Danmark de 3-4 varmeste måneder, hvor de fanger insekter om natten.

Trane: Om foråret kan man være heldig at se et par traner i de lavvandede hedesøer nord for Brilledamsvej. Er man heldig, kan man også høre deres trompeteren.

Sanglærke: Hedens almindeligste fugl er sanglærken. Den er grå og lidt kedelig, men sangen minder om forår og sommer. Fra slutningen af februar til midt på sommeren kan man høre den synge højt over heden. Dens nære slægtning, hedelærken, findes ikke på heden, men i lysninger og rydninger i plantagen.

Krybdyr og padder

Hvor der er lyng, er der som regel hugorme, og man kan også træffe dem på Harrild Hede. Den 60-70 cm lange hugorm lever af små dyr – f.eks. mus – som dræbes med et giftigt hug. Hugormen bider imidlertid kun sjældent mennesker – og kun hvis den føler sig truet. I langt mindre omfang er der snoge i hedens fugtige dele.

Padder som butsnudet frø, spidssnudet frø, skrubtudse, spidssnudet frø og lille vandsalamander holder til i de sumpede områder ved Holtum Å og Kvindebæk.

Sommerfugle

Gå Åturen langs Holtum Å, hvor man om sommeren kan møde masser af sommerfugle mellem planterne:

Sortåret hvidvinge: Den har sorte årer i vingerne og er let at se i juni og juli.

Dukatsommerfugl: Den har orange vinger og er let at se i juni og august.

Grøn busksommerfugl: Den er lettest at se tidligt om foråret, hvor den varmer sig i solen i læ af buske.

 


Planter


Harrild Hede domineres i dag af dværgbuske og græsser, der ikke når over knæhøjde. Hedelyng, revling, engelsk visse, bølget bunke, timian, klokkelyng, hedemelbærris og ulvefod kan alle findes på heden.

Buske og græs

Hedelyng blomstrer violet i sensommeren. Man slår og brænder lyngen, så der hele tiden er nye planter.

Revling 
har bøjelige grene og indeholder harpiks.

Engelsk visse 
er en lav plane med gule blomster og spidse torne.

Bølget bunke er græshede eller staudegræs, der blomstrer i juni-juli.

Timian 
blomstrer violet.  Hedebønder har i århundreder anvendt krydderurten i mad og snaps.

Klokkelyng 
har klokkeformede blomster, der kan minde om mamelukker.

Hedemelbærris 
med de tungeformede blade er ret sjælden på Harrild Hede, men ses ofte på Castenschiolds Hede.

Cypresulvefod 
og otteradet ulvefod findes på Harrild Hede.

Blomster og vilde bær

Der er ikke mange blomster på heden, men forår og sommer er der plettet gøgeurt (rødhvide blomster), tormentil (gule blomster), guldblomme (gule blomster) og benbræk (gule blomster) mellem lyng og revling. Tranebær, tyttebær og rosmarinlyng blomstrer også.

Læs mere om planterne i artsportalen Arter.dk