Naturstyrelsen Vestjylland

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter statens skove og naturarealer i Vestjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter, og dæmper problematisk sandflugt på strækningen fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand ved Houvig. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Enheden er desuden projektleder for forvaltningsplanen for mink og lokalt forankrede natur og miljøprojekter

Kontakt Naturstyrelsen Vestjylland

På e-mail: VJY@nst.dk 

På telefon: 72 54 36 64

 Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vestjylland

Sønderby
Gl. Landevej 35
Fabjerg
7620 Lemvig

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399449
EAN: 5798000860605


Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Vestjylland

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne