Skovrejsning ved Himmelev

Høring af forslag til samarbejdsaftale om etablering af grundvandsbeskyttende fredskov ved Himmelev

Naturstyrelsen har sammen med Roskilde Kommune og HOFOR udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Himmelev, som udvider det nuværende projektområde med 335 ha.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra HOFOR pumper drikkevand op til en stor del af hovedstadens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

Høring og offentligt møde

Samarbejdsaftalen er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der som led i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen også udarbejdes en miljøvurdering af samarbejdsaftalens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Forslag til samarbejdsaftale skal sammen med miljørapporten i høring i mindst 8 uger.

Forslag til samarbejdsaftale og miljørapporten sendes på grund af sommerferien hermed i høring i perioden 16. juni 2021 – 6. september 2021.

Som led i miljøvurderingen af forslag til samarbejdsaftalen afholdes et offentligt møde mandag den 16. august kl. 17.00 – 19.00 på Roskilde Rådhus. Invitation til mødet fremgår af høringsbrevet nedenfor. 

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 

I Miljørapporten henvises flere steder til Naturstyrelsens Retningslinjer for statslig skovrejsning, som kan ses her.

Høringssvar

Bemærkninger til forslag til samarbejdsaftale og høringsrapporten sendes senest den 6. september til Obfuscated Email med angivelse af teksten ”Høringssvar – miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Himmelev”. De modtagne høringssvar bliver offentliggjort i deres helhed sammen med den sammenfattende redegørelse, jf. nedenfor.

På baggrund af miljørapporten og de indkomne høringssvar udarbejder Naturstyrelsen en sammenfattende redegørelse. Hvis der i den sammenfattende redegørelse vurderes, at der er behov for at foretage justeringer i samarbejdsaftalen, gøres dette. Herefter underskrives aftalen af partnerne og træder i kraft.

Samarbejdsaftalen og den sammenfattende redegørelse offentliggøres her på projektets hjemmeside.

  

Salg af jord til skovrejsning er frivillig

Skovrejsningen kan kun ske, hvis der er lodsejere inden for projektområdet, som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov og samarbejdsaftalen har derfor et 32 årigt sigte. Efterhånden som der købes jord op til skovrejsning, bliver der gennemført skovrejsning på de erhvervede arealer.

 

Skovrejsning i dialog med borgerne

Når der erhverves jord til skovrejsning, skal der laves en plan for den nye skov, inden etablering af skoven sættes i gang. Parallelt med planlægningen af skoven inviteres alle borgere med interesse i skoven, f.eks. naboer, interesseorganisationer m.fl., til at deltage i møder og workshops og bidrage med forslag til planen for skoven.

Du kan læse mere om, hvordan Naturstyrelsen arbejder med skovrejsning her.

 

Projekttype Skovrejsning
Periode 2021 - 2053
Samarbejds-partnere Roskilde Kommune, HOFOR og Naturstyrelsen
 

 

Projektområde  335 hektar

Kort over projektområdet

Oversigt over udvidelsen af projektområdet for Himmelev Skov

Oversigt over det samlede projektområde for Himmelev Skov

Dokumentarkiv

Kontakt

Jens Peter Simonsen

Midtsjælland