Broer, anlæg og bredsikring ved Esrum Sø

Esrum Sø, er Danmarks vandrigeste og næststørste sø. Størstedelen af søen er ejet af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland. Søen er meget ren, har et veludviklet friluftsliv. Det er vores ønske, at give offentligheden der færdes på søen, den bedste oplevelse at den storslåede natur der omkranser denne, både i de landlige som i de bymæssige omgivelser.

Naturstyrelsen – Nordsjælland skal give tilladelse til etablering af broer, bredsikring etc. Brotilladelser er personlige og skal fornys ved ejerskifte. Der betales en årlig afgift til os for brotilladelser og lignende anlæg. Afgiften er pristalsreguleret og er i 2018 på 1600,- kr + moms for en simpel bro. Ejeren må have een båd liggende ved broen.

Det kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at opføre en bro i Esrum Sø.

Har du tidligere opnået en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til din bro, kan denne genopføres indenfor et år i samme udseende og materialer uden yderligere tilladelse.

Genopførelse af broer i ændret udseende eller materialer kræver en ny dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og accept fra Naturstyrelsen - Nordsjælland.

Har du ikke tidligere fået en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til din bro, skal du søge kommunen om tilladelse til en eventuel genopførelse eller hovedrenovering af broen, dette gælder f. eks. hvis isen har taget broen.  Dispensationen gælder til det ansøgte indgreb, og skal ikke fornys ved ejerskifte.

Dele af Esrum Sø´s omgivelser er fredet. Etablering af broer og bredsikring indenfor fredede områder kan også kræve tilladelse fra Fredningsnævnet for Nordsjælland.

Naturstyrelsen - Nordsjælland og kommunerne omkring søen har i samarbejde udarbejdet nogle retningslinier for tilladelser til broer og bredsikring ved Esrum Sø. Disse vejledende retningslinier skal sikre, at der opnås en ensartet, harmonisk udformning af broerne langs med søbredden og at den naturlige søbred bevares i videst mulig omfang, gerne med den naturlige dynamik som hører til bredzonen.  Broer med en bredde på maks. 1,20 meter, uden brohoved og uden rækværk, med runde  rette bærestolper skjult under brodækket, og et brodække i uimprægneret træ, vil normalt kunne godkendes. Retningslinierne er senest revideret februar 2011. Til forskel fra de tidligere vejledende retningslinjer, kan broer på runde matte galvaniserede eller matte, rustfri lodrette rør nu godkendes.

Naturstyrelsen og kommunerne arbejder sammen om sagsbehandlingen. Du skal derfor kun sende en ansøgning til din kommune, men vær forberedt på en vis sagsbehandlingstid. Dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven er omfattet af 4 ugers klagefrist. Kommer der ikke klager, kan arbejdet starte ved klagefristens udløb. Der vil således ofte gå ca. 2 måneder fra ansøgning, til du må bygge.

Vi tillader normalt ikke opførelse af nye slæbesteder, her henvises til brug af slæbestedet i Sørup Havn.

Du skal være opmærksom på, at det også kræver dispensation at opføre terrasse, bredsikring, el. lign. indenfor søbeskyttelseslinjen. Du skal derfor huske at søge kommunen om dispensation, hvis du ønsker at opføre bebyggelse, småhuse, foretage bredsikring anlægge terrasser, trapper eller lave andre terrænreguleringer på din grund ned til søen.

Ansøgning bør indeholde en beskrivelse af det ansøgte med angivelse af materialevalg, plantegning samt matrikelkort over ejendommen, der viser den nøjagtige placering af det ansøgte. Desuden ønskes oplyst om broen og pæle agtes indtaget i vinterperioden.

Læs: Vejledende retningslinier for broer og bredsikring ved Esrum Sø ( februar 2011)

Læs "Vejledende retningslinier for broer, bredsikring mm. i søer i Fredensborg Kommune af 14. marts 2011