Gurre Sø

Gurre Sø er ca. 210 ha. Søen er relativ fladvandet med en middeldybde på 2,0 meter og en største dybde på 5,4 meter.
Vandspejlet ligger normalt ca. 26,3 meter o. DNN. Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er på 1320 ha.
Vandets opholdstid i søen er ca. 5 år.

Ortofoto 2008

Gurre Sø ligger i Helsingør Kommune ca. 7 km vest for Helsingør. Søen ligger omtrent midt i den geologiske formation Alnarpdalen og er omgivet af skovområderne Horserød Hegn mod nord og vest og Gurre Vang mod syd. Siden nedlæggelsen af Horserød Renseanlæg i 1977 modtager Gurre Sø kun vand fra mindre grøf­ter og småkilder. Søen afvander i den vestlige ende til Gurre Å, der via Esrum Å har udløb til Øresunds­tragten ved Dronningmølle.

Flodemål

Ifølge gældende regulativ, sidst fastsat 30. juni 1932, skal der være to flodemål i udløbsbygværket fra Gurre Sø. Dels et sommerflodemål i kote 26,37 m DNN, dels et vinterflodemål i kote 26,68 m DNN. I praksis har en sådan styring af vandstanden ikke fungeret i mange år, idet vandet i dag løber ud af søen til Gurre Å i et ustyret forløb under gangbroen.

Gurre Sø nævnes i 1600-tallet blandt kongens fiskesøer, men 1743 blev den henlagt under Kronborg Geværfabrik i Hellebæk. Ejeren af det Schimmelmannske Fideikommis overdrog i 1869 søen til staten. Sagnet om Kong Valdemar og Tove fortæller, at Toves mor havde givet hende en tryllering, der skulle sikre kon­gens kærlighed. Da dronningen lod Tove myrde, tog kongen hendes kiste med sig, hvor end han drog. Det blev hofmanden hr. Lave for meget. Han åbnede kisten og tog ringen af, hvorefter kærligheden blev overført på ham. Derefter kastede han ringen i Gurre Sø. Valdemar udbrød: Lad Gud kun beholde sit himmerige, når blot jeg må beholde mit Gurre. Som straf for gudsbespottelsen kunne kongen ikke finde hvile efter sin død, men må foretage vilde, natlige jagter gennem Gurre Vang til evig tid.

Habitatområde

Søen er udlagt som EU-habitatområde. Læs mere om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du også udpegningsgrundlaget for Gurre Sø m.m.

Friluftsliv

Der er en dejlig afmærket vandretur rundt om Gurresø på ca. 10 kilometer. Vil du have tid til at nyde naturen undervejs, skal du afsætte godt 4 timer til turen.
Der er flere grill-pladser og primitive lejrpladser om søen.
En opdateret liste over disse kan du finde på Ud I Naturen.dk
Det er ikke tilladt at sætte private både, herunder kanoer, kajakker og flyderinge i søen. Både kan lejes, se nedenstående om fiskeri.

Vandretursfolder: Gurre Sø

Badning

Fra gammel tid er Pigernes vadested et populært badested for borgerne i Tikøb.

Fisk og fiskeri

Fiskebestanden i Gurre Sø blev undersøgt i 1991, 1998 og 2004. Der blev i alt blev fundet 10 arter: skalle, brasen, gedde, aborre, ål, rud­skalle, regn­løje, suder, karusse og hork. Den vægt­mæssige fordeling af ar­terne i 2004 er vist på figuren. Efter en fremgang i 1998 i forhold til 1991, hvor brasen og skalle gik tilbage og aborre gik frem, svingede fiskebestanden til­bage i 2004. Tilstan­den i søen er således endnu ikke stabil.
Der er i 1994 og en gang mere udsat sandart i søen. Om der stadig findes sandarter i søen er uvist.

Fiskeretten i Gurresø er bortforpagtet til Helsingør Sportsfiskerforening. Lystfiskeri med stang fra bredden er dog frit på 3 udvalgte steder. Lystfiskeri i resten af søen må kun ske fra både tilknyttet Sportsfiskerforeningen og med gyldigt fiskekort.
Foreningen sælger fiskekort og lejer både ud til alle. En fisketur i båd på Gurre Sø kan være en stor og god oplevelse for hele familien.

Kontakt Jan & Bo´s Lystfiskershop, Tvedesvej 19, 3000 Helsingør, Tlf.: 49262694

Link til Helsingør Sportsfiskerforening

Fugleliv

Søen har en god ynglebestand af toppet lappedykker, knopsvane og grågås. Hvinanden yngler i hule træer og i redekasser langs søbredden. På Mågeøen i det sydøstlige hjørne af søen findes en stor hættemågekoloni, hvor også sorthalset lappedykker og i 2011 sorthoved måge yngler. Skarven har i nogle år haft en mindre koloni på et par øer i søen, men er i 2011 på tilbagegang.
Fra rørsumpe og krat høres nattergale, kærsangere, mange rørsangere og er du heldig også rørdrummens pauken.
Fiskehejren ses på alle årstider, og i trææktiden kikker fiskeørnen forbi. Om vinteren kan der ligge op til flere tusind andefugle, især store skalleslugere og troldænder, men også en del krikænder, hvinænder og små skalleslugere.

Troldand han. Foto: Ole Andersen