Dyr og planter ved Højby sø og Nygård sø

Dyr

Fuglene er den store attraktion ved begge søer. Ved Højby sø har man gjort det særligt attraktivt for fuglene ved at forbyde sejlads i søen og fiskeri i den største del af søen. Samtidig er der ingen stier ved den nordvestlige del af søen, så fuglene har et helle uden mennesker i nærheden.

Højby sø er så attraktiv, at fx knopsvane, grågås, blishøne og toppet lappedykker yngler i området. Skarv og fiskehejre fisker i søen. Og på vinterferie er især mange sangsvaner, der kan kendes på det gule næb uden knop – og en meget kraftig, klangfuld stemme, der ofte høres som en trompeteren. Der kan være flere hundrede sangsvaner ved søen, og de elsker også at spise gulerødder på markerne. Canadagåsen ses også i vinterperioden.

På gennemrejse er pibeand, troldand, hvinand, knarand og taffeland, og flere af dem yngler også i området. Mange viber ses ofte på de afgræssede arealer langs søen eller finder føde på engene og markerne omkring Højby sø.

Sangfugle bliver der stadig flere af: nattergal, rørsanger, rørspurv m.fl. holder til i krattene omkring søen. Med mange fisk i søerne og småfugle omkring søerne, er området også attraktivt for rovfugle som rørhøg, havørn og fiskeørn – ørnene er især på vingerne forår og efterår.

Læs mere om fuglearterne i artsleksikonet. Fugleinteresserede kan også gå ind på dofbasen.dk, hvor der indrapporteres fugleobservationer i området.

Foruden fugle ses der mange almindelige danske dyr som hare, ræv, rådyr, ilder, lækat, snog og stålorm.


Planter

Høj sødgræs, dunhammer og tagrør – der alle kan blive godt to meter høje - trives fortrinligt langs bredden af søerne og er lette at få øje på. Der findes også rørsumpplanter, vådbundsplanter og undervandsplanter, hvis man har øje for det.

På sydsiden af Højby sø har skrænterne aldrig været opdyrket, og derfor kan man opleve de samme planter, som voksede her i middelalderen. Det er fx kornet stenbræk og knoldet mjødurt, og op mod Højby Kirke ses gamle kulturplanter, der blev brugt til folkemedicin – altså gode råd som er gået i arv fra generation til generation.Mere om Højby Sø og Nygård Sø

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk