Himmelev Skov

Himmelev Skov er et skovrejsningsprojekt nord for Roskilde, der rummer både skov, mose, klare søer og lysåben natur.

Projektbeskrivelse

I 2003 blev det besluttet at Naturstyrelsen i samarbejde med Roskilde Kommune og Københavns Energi A/S (i dag HOFOR A/S) skulle etablere en 300 hektar stor statsskov nord for Roskilde. De første træer blev plantet i 2004 og området har nu en størrelse på 147 hektar, med planer om at købe mere jord løbende. Skoven er tilplantet med en fordeling af planter på 71% løvtræer, 19% nåletræer og 10% buske, fordelt på 26 forskellige arter.

Den nordlige del omkring søerne Fanen og Noden er gamle grusgrave. Jorden her er nærringsfattig. Det betyder, at mange af løvtræerne har det svært, og derfor vokser de langsomt. Til gengæld trives både nåletræerne og havtornen på denne næringsfattige lokalitet. Dette skaber et mere åbent landskab, med karakter af overdrev. Den næringsfattige jordbund skaber optimale vilkår for en spændende og varieret flora. Flere steder er der registreret sjældne planter, og endda orkideer. Området er særligt kendt for den sjældne orkidé biblomst.

I den sydlige del af området ligger Kildemosen, som er helt anderledes end resten af området. Her er vådt og frodigt med ellesump, rørskov og træer med rødderne i vand. Her lever masser af padder samt insekter knyttet til mere fugtige lokaliteter. En stor del af området er hegnet ind, hvor kvæg afgræsser det meste af året. Afgræsningen sikrer og forbedrer naturtilstanden på de lysåbne arealer.

Mange formål

Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet
  • Forøge skovarealet i Danmark
  • Oplagre CO2

Publikum og friluftsliv

Der er hundeskov to steder. En ligger syd for Østre Ringvej ved Torndyssestien og den anden ligger syd for Kildemosen længst nede i det syd-østligste hjørne af skoven. I de to søer, Fanen og Noden, er det muligt at fiske. Der er flere muligheder for at slå lejr og holde picnic i Himmelev Skov. I den nordlige ende er der en primitiv lejrplads ved søen Fanen, syd for Herregårdsvej er der to bålpladser, og øst for Østre Ringvej er der en bålhytte.

Det er også muligt for publikum at få pulsen op. Der er anlagt en 4,8 km lang Natur-fitness rute med 15 forskellige træningsredskaber. Redskaberne er lavet af naturmaterialer og har et informationsskilt, som fortæller hvordan de skal bruges. Skoven har tre anlagte orienteringsløbsruter. Den længste er på 6 km, og den korteste er 2,2 km. Der er i alt 20 poster på røde pæle fordelt over hele området. Ud over alt dette, er der anlagt en 8 km lang MTB-rute samt flere stier og veje der fører publikum rundt i området. I Kildemosen er der anlagt trampesti hvor publikum kan gå på planker gennem mosen.

Det er muligt at ride igennem området på de anlagte ridestier og gennem de åbne sletter rundt i terrænet i området nord for Herregårdsvej. Generelt skal man ride hensynsfuldt og ikke ride på selve grusvejene. Se detaljerede rideregler her: Ridning i Himmelev skov

Områdets varierede natur, giver mulighed for at se mange forskellige fugle i området. I den nordlige del, hvor der kan være langt mellem de unge træer, har rovfuglene gode betingelser. I og omkring de to søer kan man man se blishøns og fiskehejre. I Kildemosen kan man finde rørsanger og høre nattergalen synge.

Udvidelse af Himmelev Skov

Roskilde Kommune, Naturstyrelsen og HOFOR A/S har indledt et samarbejde om at udvide skovrejsningen nord for Himmelev. Formålet med at rejse mere skov i forlængelse af den eksisterende skov er først og fremmest at beskytte grundvandet yderligere, men også at løfte på alle de andre (tidligere nævnte) formål med skovrejsningen.

Det nye projektområde for Himmelev Skov kommer derved op på 635 ha.
Læs mere her i projektbeskrivelsen for udvidelsen af Himmelev skov

Læs naturguiden for området her: Naturguide Himmelev Skov

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2003 -
Samarbejdspartnere: Roskilde Kommune og HOFOR A/S

Projektforløb

Kort over projektområdet

Her ses en oversigt over området. Bemærk placeringerne af parkeringspladserne og hundeskovene.

Billeder

Kontakt

Jens Nielsen
Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland
jsn@nst.dk
+45 21 21 97 02

Nyheder om Himmelev Skov