Ho Plantage

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Målsætningen for Ho Plantage er, at plantagen fortsat skal udvikles som en fyrretræsdomineret plantage med blotlagte klitter i plantagen, der kan give gode kig i skoven og oplevelsesmuligheder for skovgæsten. Det er målet, at niveauet for publikumsfaciliteter fastholdes og opretholdes i et højt niveau til gavn for friluftslivet, der skal have gode udfoldelsesmuligheder i plantagen. Landskab og friluftsliv er dermed i fokus for prioriteringerne i Ho Plantage.

1.1b Planlagte tiltag.

De langsigtede mål for plantagen er konkretiseret i flere planlagte tiltag, hvoraf nogle søges gennemført allerede i den første halvdel af planperioden.

Der foretages en landskabsrydning af parabelklitten Røding Sande i den østlige del af plantagen, ligesom det lysåbne areal ved Jens Jessens Sande udvides lidt. Mod sydvest ryddes en bevoksning af contortafyr, og der plantes i stedet eg. I den sydlige del af skoven iværksættes en indsats mod glansbladet hæg, og der igangsættes bl.a. ny skovgræsning i området.


Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Landskabsbilledet for Ho Plantage skal fortsat være en fyrretræsdomineret skov med flere større åbne områder med udsigtsmuligheder og også gode kig ind i bevoksningerne.

Bevoksningen af bjergfyr på parabelklitten Røding Sande i den østlige del af plantagen ryddes i et strøg op mod golfbanen dog ikke helt ud til denne. Efterfølgende skal klitten plejes som et overvejende lysåbent område i retning af hede på linje med Jens Jessens Sande i den nordlige del af plantagen. Det er målet med rydningen af den markante klitformation fremhæves ved at der fremover vil være dette skifte i vegetationen fra tætsluttet plantage til lyngklædte klitskråninger.

Længst mod sydvest findes en mere eller mindre isoleret bevoksning af contortafyr ud mod Havnegrøften og Grønningen. Det er målet, at denne bevoksning ryddes og konverteres til en bevoksning af primært eg i blanding med skovfyr. En mindre passage lades her helt åben og uden trævækst for at skabe mulighed for at få et kig ud mod Grønningen og nedover Skallingen. I samme del af plantagen findes en mindre parabelklit, hvis sydligste højdepunkt giver gode udsigtsmuligheder både mod vest og sydøst, og det er planen at det også i fremtiden er muligt at få udsigt fra dette sted.

De lysåbne arealer, der i dag findes i skoven, opretholdes.

En isoleret hedeparcel sydøst for plantagen planlægges om muligt afhændet. Dette kan muligvis lade sig gøre ved magelæg med arealer i sammenhæng med Grønningen sydvest for plantagen.


Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål med skovdriften er at understøtte udviklingen af forskellige typer af bevoksninger domineret af henholdsvis eg, skovfyr og bjergfyr. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen af Ho Plantage i skovudviklingstyper fremgår af kortet.

Gennem skovdriften udvikles bevoksningerne i Ho Plantage mod skovfyr som hovedtræarten på størstedelen af arealet, mens der fortsat også vil være flere bjergfyrtykninger i plantagen. Bevoksningerne med sitkagran udfases som egentlig produktionsskov og er under afvikling og konvertering til skovfyr. Sitkagran vil dog fortsat indgå i mindre grad i de fremtidige skovudviklingstyper.

Hvor der forekommer contortafyr, arbejdes der på at afvikle denne art. Driften i plantagen vil i øvrigt være ekstensiv og hovedsageligt fokuseret på fortsat pleje af de etablerede løvtræskulturer og på, hvor der i øvrigt er behov for plejetiltag af andre hensyn.

I den sydligste del af plantagen er det planen at igangsætte skovgræsning med tamdyr under hegn som en del af bevoksningsplejen. Særligt i dette område har der spredt sig glansbladet hæg, og det er hensigten at skovgræsningen kan være med til at hindre yderligere spredning.


Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Alle åbne arealer holdes ryddet og plejes fortrinsvis ved maskinel slåning. Engarealerne langs Skallingevej syd for plantagen vil også fortsat blive afgræsset.

Ved Jens Jessens Sande findes en mindre bevoksning af contortafyr, der udgør en trussel med selvforyngelse på lyngheden. Contortafyr ryddes, hvorefter arealet skal indgå i det åbne areal.

I den sydlige del af plantagen i et område på begge sider af Skallingevej planlægges det at sætte ind overfor det stigende problem med den invasive art glansbladet hæg. Naturplejetiltaget består i første omgang i knusning af opvæksten af hæg og efterfølgende opstart af skovgræsning i området.

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen planer eller behov for plejetiltag i forhold til kulturmiljø.

1.6 Friluftsliv

De eksisterende publikumsfaciliteter opretholdes og vedligeholdes som hidtil. Afmærkede vandreruter vedligeholdes ligeledes. I Ho Plantage vil området omkring Ellipsen fremover være en vigtig facilitetszone, hvor vedligeholdelsen sker i et samarbejde med lokale kræfter. Størstedelen af plantagen vil fremover være friluftszone med mulighed for forskellige friluftsaktiviteter. Zoneinddelingen fremgår af kortet.

Jagten lejes fortsat ud i den vestlige del af plantagen. I resten af plantage forestår Naturstyrelsen selv jagten.


Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse


2.1 Generelt

Ho Plantage er beliggende umiddelbart nord for Skallingen. Plantagens sydkant ligger ud mod Havnegrøften, hvor Vesterhavet tidligere og stadigvæk med mellemrum bryder igennem til Ho Bugt. Op langs Ho Bugt flankeres plantagen mod øst af strandenge. Plantagens nordlige udstrækning afgrænses af Ho by og Vesterballe og mod vest ligger den åbne hede ved Krogsande. Det er en fyrretræsdomineret plantage anlagt i 1921. Til plantagen hører også nogle engarealer langs Skallingevej.

Københavns Universitet har Skalling Laboratoriet, der er beliggende i den sydligste udkant af Ho Plantage. Herfra har forskere og studerende igennem de sidste 70-80 år fulgt naturens og landskabets udvikling på Skallingen.


Kortet viser naturtyper og arealanvendelse


Tabel: lysåbne naturarealer


Tabel: skovarealer

2.2 Jordbundsforhold

Jordbunden i plantagen er i det store hele påvirket af flyvesand og udgør et ringe produktionsgrundlag. Enkelte steder spredt i plantagen, typisk på de afblæste flade foran de større klitter, findes områder med tilsyneladende god vandbalance og lidt bedre produktionsforhold en i resten af plantagen.

2.3 Landskab

Ho Plantage ligger markant i landskabet med den sydlige skovrand helt ud til den gamle kystlinje. Plantagen er karaktergivende for landskabet som en kontrast til det flade vadehavspåvirkede forland på Skallingen. Området er også stærkt præget af påvirkningen fra mange års sandflugt med mange klitformationer og heriblandt flere markante parabelklitter. Et eksempel på en af de større parabelklitter er Jens Jessens Sande i den nordlige del af plantagen. Mod sydøst ud mod Skallingen findes enkelte gamle kystklitter.

Sammen med Bordrup-Oksby Plantage og områderne imellem er Ho Plantage en del af et enkelt landskab stort set bestående af klitplantager og klitheder, og hvor sommerhusområderne er velafgrænsede og ikke virker forstyrrende for landskabsbilledet. Området har et storslået og lidt øde præg.

2.4 Skoven

Plantagen er anlagt i et klitlandskab med ringe jordbundsforhold, og hovedtræarterne er skovfyr og østrigsk fyr, samt bjergfyr hovedsageligt på klitterne. På de lidt bedre partier i plantagen er der anlagt bevoksninger af sitkagran, som i dag selvforynger sig fint. Mod syd har plantagen trods disponeringen direkte mod Skallingen en stabil skovrand af hovedsageligt østrigsk fyr. I skovrande mod vest og nord er der gennem de senere år anlagt en del egetræsbevoksninger.

Contortafyr er under afvikling og konvertering, men selvsåning af contortafyr udgør fortsat et problem i naturplejen og navnlig i bestræbelserne på at sikre selvforyngelsen af skovfyr på lysninger i bevoksningerne.

2.5 Natur

Naturinteresserne knytter sig især til den lysåbne natur samt til krondyrene i plantagen. I sidste planperiode er der ryddet flere bevoksninger af contortafyr bl.a. ved Jens Jessens Sande desuden længst mod sydvest, hvor også grøfter er nedlagt, og der er skabt grundlag for en mere hedemoselignende naturtype.

Ind mod byen er der en enkelt eng, der plejes ved afgræsning.

Krondyrene fouragerer på de åbne arealer og de anlagte vildtagre og tager dagsophold i de tætte bjergfyrbevoksninger.

Indenfor de sidste ca. 5 år er der dukket en voksende bestand af dådyr op i området. Naturstyrelsen ser gerne denne vildtart fjernet fra området, og mulighederne for dette vurderes løbende.

2.6 Kulturmiljø

Det måske største fiskerleje langs vestkysten i middelalderen lå på den gamle kystlinje omtrent der, hvor det sydvestligste hjørne af plantagen ligger i dag. Fiskerlejet Sønderside blev oversvømmet og forsvandt helt ved stormfloden i 1634. Der er ingen synlige levn fra fiskerlejet.

2.7 Friluftsliv

Der er gennem de senere år anlagt flere velbenyttede publikumsfaciliteter. Bålhuset Ellipsen, der er etableret og vedligeholdes i samarbejde med lokale frivillige kræfter, er et af aktiverne i plantagen. Derudover findes der P-pladser og afmærkede vandreruter. Der er en primitiv overnatningsplads og i øvrigt mulighed for fri teltning i bevoksningerne i den østlige del af plantagen.

Golfbanen i Ho strækker sig ind i den nordøstlige del af plantagen.

Jagten er udlejet i den vestlige del af plantagen. Naturstyrelsen forestår jagten i den østlige del.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Strandengene syd for plantagen langs Skallingevej er en del af Natura 2000-område nr. 89, Vadehavet

3.2 § 3 /§ 28 områder

§ 3 beskyttede naturområder i plantagen omfatter hede, eng og mose.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Iht. Kommuneplanen for Varde Kommune 2010-2022 er Ho Plantage en del af et område betegnet som bevaringsværdigt kulturmiljø. Ifølge kommuneplanen er plantagen beliggende i et hovedindsatsområde for det åbne land og i et værdifuldt kystlandskab.

Ho Klitplantage ligger indenfor kystnærhedszonen. Plantagen er tiltænkt at indgå i en kommende Naturpark Vesterhavet og indgår allerede i Nationalpark Vadehavet i dag.. Områdets naturværdier, friluftslivsmæssige og turistmæssige værdier er gennemgående i både regionale som kommunale udviklingsplaner, kommuneplaner og turismestrategier.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Hele Ho Plantage er en del af Oksbøl Krondyrreservat.

3.5 Drikkevandsinteresser

Begrænsede drikkevandsinteresser