Holmsland Klit

1. Mål og planer

Denne arealvise beskrivelse omfatter Holmsland Klit – arealer vest for Ringkøbing Fjord, Bavnebjerg, Bjergeborg, Bjerregård, Havrendingen, Holmsland Klit og Årgab

1.1a Overordnede målsætninger

Det er målet for alle arealer vest for Ringkøbing Fjord, at klitnaturtyperne bevares, og at landskabsbilledet med de åbne ubebyggede klitformationer og bagvedliggende lavninger fastholdes. Natur- og landskabsplejen er derfor i fokus ved driften af arealerne. Det er målet, at der for besøgende i området er gode muligheder for at opleve det særegne kystlandskab på tæt hold, og at det kan fungere som en god adgang til stranden. Det er derfor målet, at et velfungerende stisystem opretholdes, så publikums færdsel på tværs af klitterne fra p-pladserne lettes og ikke skaber unødig meget slidtage med deraf følgende sandflugtsproblemer.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Der iværksættes bekæmpelse af rynket rose, for at hindre ydereligere spredning i klitterne. Tæt ved vejen i den sydlige del af området foretages rydninger af  små krat.

På udvalgte steder opstilles borde/bænke-sæt bl.a. langs cykelruten Vestkyststien.

1.2 Landskabsplan

Den langsigtede landskabsplan er, at Naturstyrelsens arealer bidrager til bevarelse af hele Holmsland området som en lysåben langstrakt tangodde med dens lange række af kystklitter. Landskabet er i udgangspunktet dynamisk og de naturlige processer bevirker at sand til stadighed vil flyttes langs kysten. Der foretages en meget begrænset sandflugtsbekæmpelse og behovet vurderes løbende i forhold til at sikre adgangsveje med mere.

Ved Bjerregård opretholdes en skærmende bevoksning syd for sommerhusområdet.

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen planer for skovdrift på arealerne vest for Ringkøbing Fjord.

1.4 Naturpleje

Plejen af klitområdet består dels i at friholde de åbne arealer for opvækst og dels at sikre områderne mod havgennembrud og sandflugt.

Indsatsen, der retter sig mod friholdelse af de åbne arealer, sker ved at contortafyr helt fjernes fra området for at minimere problemerne med spredning af denne. Bjergfyr holdes i ave på maksimalt nuværende udbredelsesgrad. Der vil desuden blive foretaget en indsats med bekæmpelse af rynket rose.

Beskyttelsen mod sandflugt retter sig i høj grad om at holde stisystemer i god stand, så færdsel i og på tværs af klitterne ikke forårsager yderligere sandflugt og ødelæggelse af gråklitsamfundene. I øvrigt foretages klitdæmpning efter rutinemæssige årlige vurderinger. Såfremt det vurderes nødvendigt, vil der blive foretaget klitdæmpning ved Årgab, Bavnebjerg, Bjergeborg, Bjerregård, og på selve Holmsland Klit arealet. Ved Havrendingen fortsættes proceduren med helt at undgå sandflugtsbekæmpelse, og dette område uden sanddæmpning skal fungere som en referenceparcel i forhold til de øvrige strækninger langs Holmsland Klit.

Ved Bjerregård øst for landevejen holdes engene på nær det yderste tagrørsområde ud mod fjorden stort set med kort vegetation, og området fungerer som rasteområde for gæs. Arealet bortforpagtes til græsning og alternativt igangsættes høslet.

En oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen særlige planlagte tiltag for kulturmiljø.

Se den samlede liste over registrerede fortidsminder her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Gennem zonering for friluftsliv skabes der plads til både natur og mennesker, og dermed forskellige typer af friluftsaktiviteter og faciliteter. De forskellige arealers funktion på Holmsland Klit afviger ikke meget fra hinanden og hele området vil fremover være friluftszone. Zoneinddelingen fremgår af kortet.

Arealerne på Holmsland Klit fungerer generelt som en form for bufferzone, idet stranden er det væsentligste mål for de fleste besøgende i området. P-pladserne er derfor omdrejningspunktet med hensyn til publikumsfaciliteter i området, og der lægges særlig vægt på at disse samt at stier til stranden holdes i god stand. Der udover vil der fortsat langs Vestkyststien være mulighed for at gøre korte rast ved et begrænset antal pladser med borde og bænke.


2. Beskrivelse


2.1 Generelt

Holmsland Klit er den langstrakte odde fra Søndervig til Nymindegab, der afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet. På Holmsland Klit findes flere sommerhusområder, der er adskilt af store klitområder, der bl.a. ejes af Naturstyrelsen. Syd for Hvide Sande drejer det sig om områder ved Årgab, Bavnebjerg, Havrendingen, Bjergeborg, Bjerregård og Holmsland Klit.


Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

2.2 Jordbundsforhold

Klitområde med fugtige lavninger.

2.3 Landskab

Landskabet ved Ringkøbing Fjord på Holmsland Klit er et resultat af århundreders voldsomme kystdannelsesprocesser, hvor nedbrydningsmaterialer fra kysten føres med strømmen ned langs kysten og aflejres i tangodder foran de bugter, der tidligere har eksisteret mellem kystfremspring. På grund af samspillet mellem Vesterhavets gennembrudskræfter og de store mængder ferskvand der strømmer mod havet fra bl.a. Skjern Å, har der i tidens løb været både naturlige og kunstigt anlagte udløb eller Gab fra Ringkøbing Fjord og ud i Vesterhavet. Det nuværende udløb ved Hvide Sande blev etableret i 1931 med sluser, så stabil vandstand i fjorden kunne sikres.

Landskabet på Holmsland Klit er i dag præget af flere sommerhusområder, der ligger som enklaver mellem større partier af klitter og åben klithede.

2.4 Skoven

Der er enkelte steder plantet bjergfyr, sitkagran og hvidgran for at give læ til bebyggelse.

2.5 Natur

Naturen på Holmsland klit er præget af de naturlige overgange, der er mellem forstrand, den hvide klit, de bagvedliggende gråklitsamfund og over til de flade strandenge ud mod fjorden.

Der er flere steder problemer med at rynket rose spreder sig i fra sommerhusområderne. Opvækst af selvsåede træer er også et problem enkelte steder i forhold til bevarelse af den lysåbne klitnatur.

2.6 Kulturmiljø

Et historisk og fredet sømærke findes ved Havrendingen ca. 9 km syd for Hvide Sande. Sømærket kaldet Haurvig Båke er rejst i 1884.

Ved Nymindestrømmen umiddelbart vest for Nymindegab ligger tre Esehuse (fiskerhytter) som, i sammenhæng med den lille bådehavn Vesterhavn, i dag benyttes af et stort publikum herunder også fra museet i Nymindegab.

2.7 Friluftsliv

Der er generelt mange besøgende i området. Der er P- og rastepladser, ridning på stranden på udvalgte strækninger og den nationale cykelrute Vestkyststien har sit forløb gennem områderne på Holmsland Klit.

Naturstyrelsen afholder 1-2 hagljagter. Der er ingen kommerciel jagt på Holmsland Klit.

3. Gældende udpegninger


3.1 Natura 2000 udpegninger

Den sydligste del af Holmslands Klit er en del af Natura 2000-område nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen.

3.2 § 3 /§ 28 områder

Stort set det hele er beskyttet hede og der findes også andre § 3 beskyttede naturarealer – mose, strandeng og sø.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Arealerne på Holmslands Klit ligger alle indenfor kystnærhedszonen. Holmsland Klits naturværdier, friluftslivsmæssige og turistmæssige værdier er gennemgående i både regionale som kommunale udviklingsplaner, kommuneplaner og turismestrategier.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Arealet øst for vejen ved Bjerregård er en del af Værnenge-fredningen (07996.00) og Holmsland Klit arealerne indgår i Nymindestrøm-fredningen (01106.00).

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Området ved Havrendingen er administrativt fastlagt som referenceareal uden sandflugtsbekæmpelse.