Lønborg Hede

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Det overordnede mål for Lønborg Hede er, at naturplejen bidrager til at sikre gunstig bevaringsstatus for især tre naturtyper; brunvandede søer, samt hhv. tør og våd hede med de dertil hørende plantesamfund, foruden ved de øvrige naturtyper der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Landskabets udvikling og naturbeskyttelsen prioriteres således højt ved tilrettelæggelse af naturplejen af Lønborg Hede.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt en række konkrete tiltag, som skal bidrage til opfyldelsen af den overordnede målsætning og som planlægges iværksat og gennemført indenfor projektperioden for det igangværende hedeprojekt, der løber fra 2011 til 2016. Overordnet omhandler indsatsen natur- og hedepleje samt forbedring af hydrologien i området.

I forbindelse med hedeprojektet vil der bl.a. blive udført følgende tiltag:

1. Afbrænding: 150 ha.
2. Hedehøstning: ca. 60 ha.
3. Rydning af træopvækst, fyr og pil: 40 ha.
4. Afskrabning samt nyetablering af fugtige lavninger: 1-2 ha.
5. Lukning af interne grøfter til genopretning af naturlig hydrologi
6. Opstart af ny græsningspleje

Derudover er det hensigten at der foretages skelberigtigelse på enkelte steder, hvor der i terrænet er uklarhed om ejerforhold.


Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Landskabet på Lønborg Hede skal fremover i hovedtræk fremstå som et naturområde med lysåbne hedeflader med våd og tør hede med indslag af hedekær og uden udbredt trævækst. Ved Ib’s Have vil der dog også fremover være løv- og nåletræer for at markere stedet og som en del af fortællingen om hedebondens vilkår. Enkelte lunde af bævreasp vil fortsat danne kontrast til de lysåbne arealer, ligesom mindre pilekrat vil skærme og give læ enkelte steder langs vandløbet og nord for mergelgravene. Fra voldene ved mergelgravene skabes udsigt, uden at de ryddes helt.

Løbende vurderes mulighederne for gennem opkøb at få en bedre arrondering af heden. Dette vil kunne bidrage til at forbedre både landskabsbilledet i området og samtidig også gavne flora og fauna, for sidstnævnte bl.a. ved en mindre grad af jagtlig forstyrrelse.


Blomstrende hedelyng på Lønborg Hede. Foto: Niels Lisborg

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovdrift på Lønborg Hede.

1.4 Naturpleje

I de første år af planperioden frem til 2016 vil naturplejen på Lønborg Hede omfatte et større samlet genopretningsprojekt. Samlet set har tiltagene fokus på at fjerne ophobet biologisk materiale, genoprette naturlige hydrologiske forhold og sikre en efterfølgende ekstensiv pleje af arealerne.

Arealet med våd hede udvides i løbet af planperioden, bl.a. med det mål at sikre forbedrede yngleforhold for flere fuglearter som f.eks. tinksmed og stor regnspove.

Mosaikafbrænding i kombination med evt. efterfølgende hedehøstning skal medvirke til foryngelse af hedelyngen. Hedehøstning vil også blive foretaget på arealer, hvis beliggenhed tæt på naboarealer gør dem uegnede til afbrænding. Ved hedehøstning fjernes det afhøstede biologiske materiale, for derved at føre næringsstoffer bort fra heden og på den måde fremme vækstvilkårene for de karakteristiske og nøjsomme hedearter. Herved fjernes også græsarten blåtop (Molinia caerulea), der er en del af tilgroningsproblematikken.

Alle arealer med opvækst af nåletræ ryddes bort set fra Ib’s Have. Der ryddes ligeledes en stor del af arealerne bevokset med pil i forsøg på at fremme en våd naturtype med dværgbusksamfund bl.a. klokkelyng. En del områder vil dog være for fugtige til, at pileopvæksten kan ryddes. Enkelte af de ældre pilekrat, hvor der er nået en stammediameter på 15-20 cm, ryddes ikke af hensyn til det store naturindhold, der også kan findes og udvikles i forbindelse med gammel pil. Efterfølgende græsning skal være med til at sikre at pil ikke igen breder sig markant langs vandløbet.

Der etableres 10-15 nye små vådområder på hver ca. 1000 m2 ved, at humuslaget fjernes ned til mineraljorden (sand), for at fremme udviklingen af værdifulde småbiotoper af næringsfattige søer og vandhuller.

Genskabelse af mere naturlig hydrologi på større arealer af heden sker ved at lukke alle menneskeskabte grøfter som ikke påvirker afvandingen af naboarealer. Grøfterne lukkes ved opfyldning, og det er planen, der skal ske en tildækning af ialt 8 større eller mindre grøfter.

Efter gennemførelse af de mere omfattende plejetiltag med rydninger, afbrænding og hedehøstning mv. igangsættes helårsgræsning som vedligeholdende pleje i hele området.

En oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der skal ske en registrering af højryggede agre. Klitter med fordybninger som levn fra tidligere brug hegnes, så de græssende dyr og krondyrene ikke tramper kanterne ned.

1.6 Friluftsliv

Gennem en zonering for friluftsliv er det målet, at der fortsat i plantager og naturområder er forskellige udfoldelsesmuligheder for både natur og mennesker og sættes rammer for forskellige typer af friluftsaktiviteter. Den fredelige karakter og de store naturværdier på Lønborg Hede prioriteres højt og derfor vil der ikke blive igangsat nye publikumstiltag i området. Området forbeholdes dermed primært for det naturinteresserede publikum. Området omkring mergelgravene vil være det eneste sted med en lidt højere publikumsaktivitet, men der foretages ingen anlæg af nye faciliteter. Zoneinddelingen fremgår af kortet.

Det prioriteres, at information om de naturforbedrende tiltag der foretages på heden, kommer til at fremgå tydeligt ved parkeringspladserne. De eksisterende spange over vandløbet opretholdes, så der forsat er mulighed for at krydse Styg Bæk.

Jagten på Lønborg Hede forestås af Naturstyrelsen.


Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Lønborg Hede er beliggende sydvest for Tarm. Naturstyrelsens arealer er udpeget som habitatområde og udgør 359 ha af et større naturområde. Private jordtilliggender kiler sig ind i området fra nordvest. Heden er helt omgivet af landbrugsarealer mod nord og syd, mens der mod sydøst og vest findes skov og naturarealer.

Området ved Lønborg Hede er et af de steder i landet, hvor der senest er oprettet statshusmandsbrug. Store dele af heden blev fredet i 1970 på baggrund af sine naturværdier og uforstyrrede landskaber.


Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

2.2 Jordbundsforhold

Jordbunden består hovedsageligt af grovsandet jord. I et område langs Styg Bæk er der opbygget humus. Generelt er jordbunden mange steder fugtig.

2.3 Landskab

Lønborg Hede ligger på nordvestkanten af Varde Bakkeø. Heden udgør en rest af et tidligere meget stort hedeområde. I området ved Lønborg Hede er opdyrkning af hedenatur sket helt frem til ikrafttrædelsen af Naturbeskyttelsesloven i 1982. Dele af den tilbageværende hede har formentlig aldrig være opdyrket. Andre steder på heden ses levn fra tidligere tiders dyrkning i form af højryggede agre.

2.4 Skoven

Der er ingen skovdrift på Lønborg Hede.

2.5 Natur

På Lønborg Hede findes i hovedtræk tre lysåbne vegetationstyper; tør hede med hedelyng, revling og spredt klokkelyng; fugtig/våd hede domineret af klokkelyng der dog er truet af bl.a. blåtop og pilekrat og til sidst hedekær og fugtige lavninger med tidvis blank vandspejl. I forbindelse med tidligere tørvegravning blev der skabt nogle meget værdifulde biotoper, der gennem tiden udviklede sig til næringsfattige småsøer og vandhuller. Disse er i dag i en fremskreden tilgroning. Arealet med våd hede og åbent vandspejl er således gået drastisk tilbage formentlig hovedsageligt pga. afvanding samt udbredelsen af pilekrat og tilgroning i øvrigt.

I Bredkærlavningen løber Styg Bæk, og der er et mindre kildevæld, hvor kalkrigt vand pipler op ad jorden. Foruden de mange småsøer og vandhuller, hvor der mange steder findes høj naturkvalitet, er der i den sydlige del af området også to store mergelgrave. Ved flere småsøer særligt i den nordlige del findes også hængesæk, der vurderes til at have god naturtilstand.

Lønborg Hede er en værdifuld botanisk lokalitet, og der er bl.a. fundet en række sjældne arter, der er anført på den danske rødliste. Fuglefaunaen er i dag ikke artrig. Tidligere har arter som tinksmed, hedehøg og mosehornugle været blandt områdets faste ynglefugle. Tranen er en af de arter det i dag er muligt at opleve i området.

Igennem sidste planperiode er der blevet foretaget pletvise plejeforanstaltninger, bl.a. er der blevet foretaget enkelte rydninger. Det har primært bestået i nedskæring af bjergfyr, men også ved afhøstning og afbrænding af lyngarealer. Enkelte grupper af fyr er blevet stående efter rydningerne, og de spreder sig desværre med stor kraft. Hedens tilstand er i dag under middel. Udover opvækst af fyr og pil er dominansen af blåtop og porse et udbredt problem. Specielt på den tørre del af heden har rene blåtopsamfund i stigende grad udviklet sig og udkonkurreret mere artsrige plantesamfund

Arealerne på Lønborg Hede er en del af i et større hedeprojekt med det formål at pleje og bevare hederne i Danmark. Hedeprojektet er delvist finansieret af EU's Life-program, der yder økonomisk støtte til naturgenopretningsprojekter i hele EU. Del-projektet på Lønborg Hede løber fra 2011 til 2016.

2.6 Kulturmiljø

Der findes enkelte fortidsminder på Lønborg Hede. På den østlige del af heden findes højryggede agre, der dog ikke er registreret. På den høje del af heden ved Præsthøj er der tre gravhøje, hvoraf to af dem er svære at erkende i landskabet.

I området findes der et par gamle mergelgrave, og der har oprindeligt været anlæg af smalsporede jernbaner ved disse. Levn fra de smalsporede jernbaner findes ikke på Naturstyrelsens arealer, men de kan anes enkelte steder på privatejede arealer. Voldene rundt om mergelgravene giver mulighed for at komme lidt op og få udsigt i det ellers flade terræn.

Ib’s Have er levnene fra et lille husmandssted, hvor en møllersvend flyttede til fra Århus. Enkelte steder findes også såkaldte doler, der er lave forhøjninger af lyngtørv, der er dynget op for at markere skel.

I en indlandsklit midt på heden er der to fordybninger, der formentlig tidligere har været brugt til at samle fårene i. Krondyrenes færdsel medfører en del slidtage på kanterne af fordybningerne, der gradvist skrider sammen.

2.7 Friluftsliv

Der er gennem årene kun sket en meget sparsom formidling af publikums muligheder på Lønborg Hede. Der er blevet accepteret en vis spontan aktivitet omkring mergelgravene med bl.a. lidt lystfiskeri.

Der findes to parkeringspladser op til heden, men ingen markerede stiforløb. Det er enkelte steder muligt at krydse Styg Bæk ved en spang over bækken.

Der er ingen kommerciel jagtudlejning. Naturstyrelsen forestår jagten på Lønborg Hede.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Lønborg Hede er udpeget som habitatområde nr. 196, Natura 2000-område nr. 73, Lønborg Hede

3.2 § 3 /§ 28 områder

Der findes § 3 beskyttet hede, mose og sø på Lønborg Hede.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

I Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2009-2021 er Lønborg Hede udpeget som værdifuldt kulturmiljø og som et bevaringsværdigt landskab.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Lønborg Hede-fredningen (05014.00)

3.5 Drikkevandsinteresser

Almindelige drikkevandsinteresser