Småarealer ved Blåvand Strand

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter Blåvand Strand (også kaldet Hafniagrunden), arealerne ved Fyrpasserboligen ved Blåvandshuk, Oles dige og Lodder vest for Ho samt Sig Kapelbanke ved Varde Å.

1.1a Overordnede  målsætninger

Målet med de små og spredte arealer, at disse opretholdes som publikumsarealer og offentlighedens adgangsveje til strand og å. Dette gælder dog ikke de små afgræssede jordlodder vest for Ho, hvor målet er bevarelse af den lysåbne natur med strandeng og hedemose. Særligt for Blåvand Strand er det målet, at kunne benytte dette vigtige publikumsareal endnu bedre eventuelt gennem et partnerskab med andre lokale interessenter.

1.1b Planlagte tiltag

Ved Blåvand Strand er det planen at belægningen omkring kioskbygningen skal renoveres og fornyes, da træsvellerne er nedslidte og der ønskes et andet materialevalg. Der opsættes i øvrigt information om sæler.

På de øvrige arealer har Naturstyrelsen ingen aktuelle planer om nye tiltag.

1.2 Landskab

Ved de små spredte jordlodder vest for Ho er det et mål på længere sigt, og såfremt det er muligt, at opkøbe naboparceller for dermed at opnå et større sammenhængende areal.

Ved Sig Kapelbanke er der aftale med Varde Kommune om oplægsplads for sandfang fra åen, dette fortsættes.

1.2 Friluftsliv

For alle områder udlægges der forskellige zoner for friluftslivet. Dette sigter mod at der tages hensyn til natur, forskellige brugergrupper samt for at styre fremtidige investeringer i publikumsfaciliteter. Blåvand Strand og Sig Kapelbanke vil fremover være facilitetszoner, mens de øvrige arealer vil være friluftszone. Zoneinddelingen fremgår af kortet.

Ved Sig Kapelbanke er der mulighed for fx at etablere en overnatningsplads eller lignende ved åen, såfremt der er et lokalt ønske og initiativ til samarbejde om dette.


Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse


Blåvand Strand
Blåvand Strand er et areal, Naturstyrelsen for år tilbage har overtaget fra Fredningsplanudvalget. Arealet omfatter parkeringsplads og legeplads samt en kiosk, der er bortforpagtet. Det er et intensivt publikumsområde. Naturstyrelsen varetager den almindelige løbende vedligeholdelse af området og legepladsen.

Fyrpasserboligen
Naturstyrelsen ejer arealet ved Fyrpasserboligen ved Blåvandshuk. Fyrpasserboligen er udlejet til Varde Kommune, der har ansvaret for vedligehold. Bygningen er stillet til rådighed for Natur Kultur Varde, der har opstillet en fugleudstilling.

Lodder vest for Ho
Vest for Ho har Naturstyrelsen tre små jordlodder, hvoraf den ene er et dige (Oles Dige), mens de to andre er strandeng og hedemosearealer. De to engarealer er udlejet til græsning. På diget er der en sti til stranden, og denne sti er hyppigt brugt især af gæster fra campingpladsen.

Sig Kapelbanke
Ved Varde Å har Naturstyrelsen et areal ved Sig Kapelbanke og et lille areal syd for dette. Her er der mulighed for parkering og adgang til åen. Ved Sig Kapelbanke findes rester efter en middelalderkirkegård; denne er fredet.

3. Gældende udpegninger


3.1 Natura 2000 udpegninger

Lodderne vest for Ho er en del af Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli samt Habitatområde H78 Vadehavet.

3.2 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Arealerne ligger indenfor kystnærhedszonen er tiltænkt at indgå i en kommende Naturpark Vesterhavet og indgår allerede i Nationalpark Vadehavet i dag. Blåvandshuksområdets naturværdier, friluftslivsmæssige og turistmæssige værdier er gennemgående i både regionale som kommunale udviklingsplaner, kommuneplaner og turismestrategier.