Tirsbjerg Plantage

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

I Tirsbjerg Plantage er skovdriften vægtet højt, idet der her findes gode vækstforhold og et pænt produktionsniveau plantagens størrelse taget i betragtning. Naturindholdet er sparsomt, og tiltag der tilgodeser naturarealer er derfor nedprioriteret i plantagen. I friluftsmæssige sammenhænge bruges plantagen hovedsagligt af lokale borgere.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er ikke planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. 

Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Der er ingen planlagte tiltag i planperioden. 

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for Tirsbjerg Plantge er givet ved den udlagte skovudviklingstype som fremgår af nedenstående kort. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005).

Hele Tirsbjerg Plantage er udlagt med skovudviklingstypen douglasgran, rødgran og bøg, da plantagen byder på gode vækstforhold for rødgran og douglasgran, men også sitkagran og lærk, som i dag allerede findes i plantagen. Der er enkelte bevoksninger med eg og bøg samt rødeg, som giver variation i den ellers nåletræsdominerede plantage. Fremover vil bevoksningerne, hvor ikke der ønskes et træartsskifte til løvtræ, blive forsøgt forynget naturligt.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Der er ingen naturplejetiltag i planperioden. 

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf) 

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen tiltag for kulturmiljøet i perioden. 

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Tirsbjerg Plantage er hovedsageligt benyttet af lokale borgere og hele plantagen er derfor udlagt som friluftzone. Der er ikke planlagt faciliteter i planperioden. 

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Tirsbjerg Plantage er beliggende sydvest for Hoven lige nord for Påbøl Plantage. 

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Andet løvtræ

Piciaarter

Ædelgran

Andet nåletræ

Ubevokset

Total

Tirsbjerg Plantage

3

4

4

7

3

3

1

24

Tabel: Skovarealer 

Areal i hektar

Søer mv.

Vej

Total

Tirsbjerg Plantage

0,5

0,5

1

Tabel: Ikke-skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Jordbunden i Tirsbjerg Plantage består af moræne- og smeltevandsaflejringer. 

2.3 Landskab

Skoven ligger på den østlige erosionsskrænt af Varde Bakkeø ud mod Grindsted Hedeslette.

2.4 Skoven

Tirsbjerg Plantage er en særdeles varieret hedeplantage præget af relativt gode vækstforhold på den østvendte bakkeø-skråning. Rødgran, sitkagran, ædelgran, douglasgran, lærk, bøg og birk forynger sig villigt næsten alle steder, hvor forholdene tillader dette.  

Kortet viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

De naturmæssige interesser i Tirsbjerg Plantage er knyttet til tre vandhuller i plantagens sydlige del. 

2.6 Kulturmiljø

Rundt i skoven findes tre fredede mindesten: Tirsbjerg Knap, Mindestøtte for Kong Christian IX og Danmarksstenen. 

Flere hulvejsspor trækker furer op ad bakkeøskrænten. 

Mindestenene plejes løbende ved at opvækst omkring dem fjernes. 

2.7 Friluftsliv

Skoven ligger i et tyndt befolket område og vurderes primært at blive besøgt af lokale. En afmærket vandrerute samt bord-bænke ved p-pladsen er eneste rekreative faciliteter i skoven. 

Der findes en enkelt p-plads, der giver adgang til skoven. 

Hele Tirsbjerg Plantage er udlagt som fri teltningsskov. 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura 2000-områder, Habitat-, Fuglebeskyttelses- eller Ramsarområder. 

3.2 § 3 /§ 28 områder

Der er udpeget tre § 3-beskyttede vandhuller i den sydlige del af plantagen.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ingen planer. 

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der er ingen fredninger på arealerne. 

3.5 Drikkevandsinteresser

Tirsbjerg Plantage ligger i et område med drikkevandsinteresser. 

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i plantagen. 

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer efter Naturskovsstrategien. 

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen Frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i Tirsbjerg Plantage.