Blykobbe Plantage

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter Blykobbe Plantage og Kilen. 

1.1a Overordnede målsætninger

Generelt rummer området interesser indenfor såvel friluftsliv, skovdrift som fortidsminder.

Målet er, at Blykobbe Plantage fortsat skal have stor friluftsmæssig værdi for såvel de lokale borgere som turister. Friluftslivet understøttes ved at hele den sydlige del af plantagen udlægges til facilitetszone. Udviklingen af området sker fortsat i partnerskab med brugerne og ifølge den vision der er udarbejdet for området.

Endvidere er målet for skovdriften, at de allerede etablerede skovudviklingstyper bevares med den nuværende sammensætning af træarter og drives med selvforyngelse. Bevoksningerne holdes lukkede for at mindske risiko for stormfald. Området drives med naturnær skovdrift og med særlig fokus på bevarelse af de værdifulde, gamle bevoksninger med skovfyr ved Sandegårdsvej. 

For fortidsminderne er målet, at de bevares og fremstår konturskarpe i landskabet. Der er særlig fokus på at pleje arealerne omkring Tillehøjene, Bavnehøj og Langhøj, så de fremhæves i landskabet.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Rynket rose langs med kysten kortlægges, hvorefter der laves en plan for bekæmpelsen.

Der er fokus på, at fortsætte den igangværende planlægning af friluftslivet i den sydlige del af Blykobbe Plantage på baggrund af den vision for friluftslivet, der er udarbejdet sammen med brugerne. De tiltag, der mangler at blive gennemført, er renovering af den eksisterende toiletbygning (afd. 28 f).

Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Ved kysten bevares den fri kystdynamik. Områderne er skovklædte, bortset fra enkelte arealer, der plejes for at fremhæve fortidsminderne i landskabet.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

I den sydlige del af Blykobbe Plantage udvikles skoven fortsat mod skovudviklingstype 41 birk med skovfyr og gran, mens den nordlige halvdel udvikles mod type 81 skovfyr med birk og rødgran.

I den nordøstlig del skal skovudviklingstype 14 bøg med gran dominere.

Omkring Blykobbe Å fastholdes bevoksningen med skovudviklingstype 31 ask og rødel.

Bevoksningerne i Blykobbe Plantage holdes lukkede for ikke at risikere stormfald. På baggrund af de hidtidige erfaringer drives plantagen fortsat med selvforyngelse. Driften fortsættes således, at der lyshugges løbende i ældre bevoksninger af bøg, eg, skovfyr og douglasgran, så selvforyngelsen kan indfinde sig.

De gamle skovfyrsbevoksninger ved Sandegårdsvej (afd. 17) friholdes fortsat for hugst og bevares, så længe som muligt af naturhensyn

I Kilen er skovudviklingstypen 21 eg med ask og avnbøg. Skoven drives fortsat ekstensivt i den nye planperiode.  Der lægges vægt på naturlig foryngelse og små hugstindgreb, især lysstilling for at hjælpe selvforyngelsen på vej.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Der er fokus på kortlægning og en udarbejdelse af en plan for bekæmpelse af rynket rose ved kysten i Blykobbe Plantage (afd. 29).

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Tillehøjene, Bavnehøj og Langhøj (afd. 7, 13 og 16) plejes fortsat, så de fremstår konturskarpe i landskabet enten ved manuel slåning eller ved afgræsning og midlertidig indhegning.

Skanserne ved kysten holdes fri for slørende opvækst, idet der også tages hensyn til punkter hvor træernes rødder forsinker erodering af skanserne.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf) 

1.6 Friluftsliv

Hovedparten af de besøgende kommer til området sydfra, hvor også de fleste eksisterende faciliteter findes. Nye faciliteter og start på ruter m.v. placeres også i sydenden af plantagen. Den sydlige del af Blykobbe Plantage samt området med friløbshegning for hunde i afdeling 15 og et lille område til shelter mod nord udpeges derfor til facilitetszone (afd. 29s). Resten af Blykobbe Plantage udpeges til friluftszone.

Kilen har ikke nogen form for faciliteter og udpeges til friluftszone.

Kortet viser planen for inddeling af arealerne i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Blykobbe Plantage ligger ved Bornholms vestvendte kyst lige nord for Rønne. Plantagen og Kilen udgør den sydligste del af det skovbevoksede kystområde mellem Rønne og Hasle.

Plantagen er anlagt i begyndelsen af 1800-tallet som værn mod sandflugten. Vestranden af skoven bærer stadigt tydeligt præg af den oprindelige funktion som værnskov.

Med sin beliggenhed tæt ved byen og ved den lange badestrand har Blykobbe Plantage stor rekreativ betydning både for lokalbefolkningen og øens turister. Kilen bruges mest som nærrekreativt område for Muleby.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask   og ær

Andet   løvtræ

Picea-arter

Ædel-gran

Andet   nåletræ

Ikke skov-bevokset

Total

Blykobbe

29,4

26,9

6,0

30,8

13,4

1,7

69,3

33,2

210,7

Tabel: skovarealer og ikke skovbevoksede arealer

Areal i hektar

Søer   og vandløb

Klit

Strand-bred

Mose

Krat

Slette

Vej

Andet

I alt 

Blykobbe

1,7

0,9

10,0

0,2

9,2

1,0

1,4

8,8

33,2

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Jordbunden i Blykobbe er præget af groft flyvesand, som dækker næsten hele området i lag af varierende tykkelse fra en halv til mere end 2 meter. Morænefladen under flyvesandet varierer fra lerblandet sand til stift ler. I Blykobbe ses karakteristiske vest-østgående småbakker, som er rester af parabelklitter, der er vandret henover området og har efterladt materiale i parabelbenene.

I den nordøstlige del af Blykobbe stikker et lille højdedrag med oldtidshøje op gennem flyvesandsdækket.

I den sydlige del af Kilen findes ferskvandsaflejret sand og grus.

2.3 Landskab

Området er beliggende ud til Bornholms vestkyst. Det er den sydligste del af et større sammenhængende skovområde, der strækker sig langs kysten mellem Rønne og Hasle. Ved kysten ses sandstrand som går over i krat og skov. Skoven er oprindeligt en sandflugtsplantage. Ved kysten hersker der fri dynamik.

 

2.4 Skoven

Blykobbe Plantage består af en blanding af løvtræs- og nåletræsbevoksninger. Vækstforholdene er præget af, at både flyvesandslagets tykkelse og vindpåvirkningen er aftagende fra vest mod øst. Træernes mulighed for at nå ned til morænelagets næringsstoffer og vand forbedres derfor fra vest mod øst. Vestranden af plantagen er udlagt som urørt skov.

Bevoksningsprocenten er meget høj. Skoven er meget vindudsat og her findes ikke mange åbne arealer, idet etablering af store åbne arealer vil øge risikoen for stormfald.

Plantagen forynger sig selv naturligt uden problemer. Dette gælder samtlige træarter, og skoven har udelukkende været forynget naturligt i mere end 25 år.

Der er løbende lyshugget i ældre bevoksninger af bøg, eg, skovfyr og douglasgran, hvorefter selvforyngelsen har indfundet sig i løbet at få år, såfremt der er frøfald. Der har ikke været de store problemer med ukrudts-eller vildttryk.

De yngre bevoksninger har været drevet traditionelt med en tilpasset hugst (b-c hugst).

De gamle fyrrebevoksninger ved Sandegårdsvej (afd. 17a og b), ved Bavnehøjsvej  (afd. 4a)  samt omkring Rosmannevej (afd. 16a) er hidtil friholdet for hugst, idet de har en høj naturværdi.

Kilen er en bynær og rekreativ skov. Omkring halvdelen af bevoksningen består af eg. Det drejer sig om arealerne omkring vejen. Resten af arealerne er hovedsageligt bevokset med bøg, ask og birk. Det gælder blandt andet de fugtige arealer der støder op til Muleby Å og Baggå. Skoven kan forynges naturligt og har skovdyrkningsmæssigt været ekstensivt drevet.

Kortet viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

De mest karakteristiske naturtræk er strandbredden med en begrænset klitdannelse og Blykobbe Å, som i den nordvestlige del er omgivet af askemose, hvor der findes et mindre område med almindelig månerude, som er ret sjælden i Danmark. Ved kysten er der områder med rynket rose (afd. 29).

2.6 Kulturmiljø

I Kilen (afd. 1) ligger Klavsemølle-dæmningen som er en vej/eller transportdæmning anlagt og brugt til at transportere materialer til og fra det nedlagte teglværk. Området er udlagt til nationalt industriminde-område.

Blykobbe Plantage rummer Tillehøjene (afd. 7 og 13) som er en samling af 6 bronzealderhøje på et lille højdedrag og herudover en bavnehøj og en langhøj (afd. 16). Til Tillehøjene knytter sig et sagn om trolden Til. Området omkring højene ligger i græs for at fremhæve dem i landskabet.

Langs kysten findes rester af syv skanser, som har indgået i Bornholms kystforsvar. Skanserne ligger helt fremme i klitdannelserne og kan være vanskelige at erkende i terrænet.

Herudover rummer området to mindesten, et granitstensbord og en stensat kilde ”Prinsekilden” (afd. 6).

2.7 Friluftsliv

Blykobbe Plantage ligger bynært og fungerer som et grønt, rekreativt område for rønneboerne samt som en del af en grøn forbindelse nordpå mod Hasle. Området har et højt antal daglige brugere året rundt, ligesom strandene også besøges af turister om sommeren. 

De organiserede aktiviteter omfatter bl.a. orienteringsløb, motionsløb, mountainbikeløb og militærøvelser. Herudover er der mange enkeltbrugere som strandgæster, vandrere, cyklister, motionsløbere, skiløbere, hundeluftere og lystfiskere.

Området huser Nordskovens Camping, Blykobbe Efterskole og traktørstedet Villa Nova. Den kommunale cykelvej, der forbinder Rønne med Hasle, passerer plantagen.

I 2011 har Naturstyrelsen og brugerne af området udarbejdet en vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage.  Visionen kan ses her. 

Der har været arbejdet med at forbedre adgangsforholdene således, at der nu er tre hovedindgange til plantagen; Sportsindgangen ved Antoniettevej, Naturindgangen ved Rosmannevej og Hundeindgangen ved Sandegårdsvej.

Der har været udfordringer omkring parkerings- og adgangsforhold, da løberuterne udgik fra Bornholms Efterskole. Derfor er de omlagt, så de nu udgår fra Antoniettevej, hvor også faciliteterne og skiltningen og parkeringsmuligheder er koncentreret. Der er udlagt tre løberuter og et sundhedsspor.  Her findes også informationstavler, hvor man kan regne sit kondital ud.

En nye gule vandrerute har sit udspring ved Naturindgangen ved Rosmannevej og går gennem de mere stille dele af plantagen. Den passerer både Tillehøjene, Bavnehøj, Blykobbe Å, Prinsens Kilde og skanserne i klitterne ved kysten.

Ved Hundeindgangen på Rosmannevej er der etableret en friløbshegning, hvor hunde kan slippes løs under opsyn (afd. 29s). Derudover er den sydligste del af plantagen udlagt til hundeskov, hvor det er tilladt at lufte sin hund uden snor.

Der er etableret borde og bænke på de steder, hvor der er flest brugere samt på udvalgte udsigtspunkter.

Der er nyligt etableret et shelter tæt på kysten i den nordlige ende af plantagen (afd. 29s).

Den lille legeplads i afdeling 20 nord for Villa Nova skal omdannes til tumleplads med elementer der stimulerer børnenes sanser, men bevarer følelsen af at lege i skoven.

De faste orienteringsposter renoveres og virker fortsat som et tilbud til både børnehaver, nybegyndere indenfor orienteringsløb og turister. Disse tænkes udbygget med årstidsbaserede spørgsmål, der kan downloades fra nettet.

Dele af visionen har vist sig ikke at kunne gennemføres enten af økonomiske eller praktiske årsager.

Restaurering af den eroderede Redningsvejen har vist sig at være meget dyr. Vejen søges sikret på anden vis. Opsætning af fitness-elementer erstattes af naturens egne elementer i skoven, som ikke kræver vedligeholdelse. Der anlægges ikke bålsted ved tumlepladsen pga. brandfare.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura 2000 udpegninger i området.

3.2 §3 områder

Området omfatter kun omkring 4 ha med §3 beskyttede naturtyper. Blykobbe Å løber i udkanten af området i nord- og nordvest og er på en mindre strækning omgivet af askemose.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Hele området ligger i landzone.

Nordskovens Camping, som ligger i den sydligst ende af Blykobbe Plantage, er i Bornholms Regionskommunes Kommuneplan 2009, udlagt som rekreativt område til fritidsformål.

Alle arealerne, som udgør Blykobbe, ligger i et område der er udlagt som besøgs- og oplevelsesområder i kommuneplanen, som en del af kommunens indsats for turismen på Bornholm.

Alle arealer ligger indenfor kystnærhedszonen, tilmed indenfor den del, der er udlagt som særlig kystnærhedszone i kommuneplanen.

I kommuneplanen er alle arealerne med undtagelse af små arealer øst for Haslevej del af et område, der er udlagt som særligt naturområde.

Alle arealerne ligger i et område som er udlagt som særligt kulturmiljø. Kilens arealer øst for Nyker Strandvej er endvidere del af et område udlagt som nationalt industriminde.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der er ingen naturfredninger eller vildtreservater i området.

3.5 Drikkevandsinteresser

Den nordøstlige halvdel af både Blykobbe Plantage og Kilen ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Et mindre areal i hjørnet syd for Kulvejen og vest for Haslevej er nærområde til vandværksboring.

Den vestlige og sydlige del af området er uden drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Kilen, med undtagelse af en mindre del i det nordøstlige hjørne, er udlagt som interesseområde for råstofindvinding.

3.7 Naturskovsstrategien

Langs kysten er der udlagt et bælte af urørt skov. Det dækker området vest for den kystnære gennemgående skovsti. Udpegningen omfatter også klitarealet ved kysten.

Skov nr.

Navn

Afd.

 Litra

Anv

Årg

Areal

Formål

102

Blykobbe Plantage

28

a

STB

 

4,3

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

b

BIR

1910

4,1

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

c

BIR

1950

1,8

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

d

SKF

1882

1,0

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

e

SKF

1962

1,7

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

g

BIR

1930

0,5

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

h

EG

1956

0,7

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

j

SKF

1882

0,6

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

k

KRT

 

4,0

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

l

SGR

1958

0,2

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

28

m

KLI

 

0,8

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

b

SKF

1882

2,1

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

c

BIR

1910

1,3

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

d

ASP

1960

1,3

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

e

SKF

1882

0,8

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

f

SKF

1972

0,6

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

g

SKF

1962

0,6

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

h

SKF

1962

0,5

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

j

SKF

1947

0,6

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

k

BIR

1930

0,8

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

l

BIR

1910

0,6

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

m

BIR

1955

0,7

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

n

ALØ

1955

0,8

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

o

SKF

1952

0,4

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

p

EG

1900

0,4

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

q

SGR

1967

0,2

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

r

KRT

 

2,3

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

s

KRT

 

2,9

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

t

MOS

 

0,2

Urørt skov år 1994

102

Blykobbe Plantage

29

u

ØSF

1977

0,2

Urørt skov år 1994

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke frøavls- eller forsøgsbevoksninger i området, men der er udpeget arealer til genbevaring.

Skov nr.

Navn

Afd.

 Litra

Træart

Areal

Formål

102

Blykobbe Plantage

3

b,c,d

 

6,20

Genbevaring

102

Blykobbe Plantage

6

c

1) ask, hassel, rødel

102

Blykobbe Plantage

7

e

2) fuglekirsebær, alm. Hvidtjørn, ribs

102

Blykobbe Plantage

29

t