Ejby og Gelsted

Beskrivelse

Områdeplanen dækker arealerne Vestermose Skov, Holmeskoven og Klakkebjerg.

Vestermose Skov er et skovrejsningsområde beliggende umiddelbart nord for Ejby og grænser op til selve byen. Ejendommen er erhvervet 1995 – 1998, dels ved opkøb fra 3 ejendomme, dels ved et mageskifte, hvorved arealet blev sammenhængende. Arealerne var ved erhvervelsen landbrugsjord, bortset fra mose- og søarealer samt et par mindre skovplantninger – formålet med erhvervelserne var bynær skovrejsning.

Holmeskoven er et skovrejsningsområde som ligger sydvest for Gelsted på Holmegårdens tidligere jorder. Ejendommen blev erhvervet 1996 efter initiativ fra Gelsted Borgerforening, der nu ejer jorden mellem skoven og gården.

Klakkebjerg ligger mellem Aarup og Gelsted på nordsiden af Brænde Å-dalen. Ejendommen blev erhvervet 1997 i et samarbejde mellem Fyns Amt, der bidrog med 25 % af købsprisen.

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer:

 

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædelgran

Bjergfyr

Andet nål

Ikke skovbevokset

Total

Vestermose skov

6,6

14

8,6

3,6

0,6

 0

 0

 0

15,1

48,1

Holmeskoven

7,3

6

1,8

4,4

0,9

 0

 0

 0

4

24,3

Klakkebjerg

0

4

 0

0,4

1,3

 0

 0

1,1

27,3

34,4

Tabel: Skovarealer

Areal i hektar

Hede

Søer m.v.

Klit

Eng

Strandbred

Mose

Strandeng

Overdrev

Krat

Slette

Ager

Vej

Andet

Total

Vestermose skov

 0

0,5

 0

0,9

 0

8,4

 0

 0

 0

0,8

2,5

 0

2

15,1

Holmeskoven

 0

0,2

 0

 0

 0

0,3

 0

 0

1,4

0,8

 0

0,3

1

4

Klakkebjerg

 0

 0

 0

 0

 0

0,4

 0

1,4

1,1

23,9

 0

0,2

 0

27

Tabel: Lysåbne naturarealer

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

I Vestermose Skov og Holmeskoven prioriteres friluftslivet højt, idet begge skove er bynære og er flittig benyttet af lokale borgere. Skovdriften er prioriteret med fokus på at driften på disse bynære skovrejsningsarealer understøtter et aktivt friluftsliv. I Vestermose Skov knytter de naturmæssige værdier sig til naturtyperne sø, mose og eng. Naturværdierne i Holmeskoven knytter sig b.la. til en mose og et vandhul.

Bevaring af landskabet ved Klakkebjerg er vægtet højt og der er fokus på disse værdier i planperioden. På Klakkebjerg findes et overdrev der er under udvidelse i planperioden

Alle tre arealer indeholder et godt naturgrundlag og da der her er et potentiale for en positiv udvikling vil naturplejen ligeledes være prioriteret fremadrettet.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

I planperioden sikres det kuperede og åbne landskab på Klakkebjerg ved at en mindre bevoksning med cypres ryddes i afd. 140 litra e.

En egebevoksning i afd. 141 langs vejen Skelsager hugges hårdt, så det er muligt at erkende de landskabelige værdier mellem de tilbageværende ege.

I Vestermose Skov skal en holm med rødgran i afd. 110 afdrives i planperioden og efterfølgende plantes til med eg eller lind.

Ligeledes i Vestermose Skov skal de åbne arealer i afd. 112 plejes enten ved at de knuses eller slås, så de ikke springer i skov.

I den norlige del af Klakkebjerg medtages det skovbevoksede areal i græsningen, herunder en egebevoksning for at skabe mere græsningsskov.

Et mindre areal i Holmeskoven udlægges til facilitetszone, hvor der vil være mulighed for placere efterspurgte shelters.

Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

For at sikre det kuperede og åbne landskab på Klakkebjerg ryddes en bevoksning med cypres i afd. 140. En egebevoksning i afd. 141 langs vejen Skelsager hugges hårdt så det er muligt at erkende landskabet mellem de tilbageværende ege. Bevoksningen medtages i den eksisterende græsning som er med til at fremhæve konturerne i det bakkende landskab og bevare udsigten.

Der er ingen tiltag for landskabet i Holmeskoven eller i Vestermose Skov.

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for Vestermose Skov, Holmeskoven og Klakkebjerg er givet ved den udlagte skovudviklingstype som fremgår af nedenstående kort. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005).

På Klakkebjerg vil hele det skovbevoksede areal bliver udlagt med skovudviklingstypen græsningsskov, idet det medtages i den eksisterende hegning. For at sikre at arealet bliver græsset skal en del af egene i afd. 112 hugges hårdt, så kun enkelte træer eller grupper af træer bliver tilbage på arealet.

I Vestermose Skov er udlagt skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg på de skovbevoksede arealer. Asken vil kun i begrænset omfang indgå i bevoksningerne, idet asken på flere arealer er gået ud. Valget af en skovudviklingstype med eg som hovedtræart, vil med tiden sikre en varieret egeskov, hvor lystræarterne fremmes gennem hugsten.

En holm med rødgran i afd. 110 skal afdrives i planperioden og efterfølgende plantes til med eg eller lind.

I Holmeskovens den nordlige del er der gode muligheder for vedproduktion. I den sydlige del er en række arealer med lavbundspartier. Derfor udlægges skovudviklingstypen bøg med ask og ær på de høje partier, hvor fokus vil være at sikre vedproduktion af bøg og ær. Skovudviklingstypen vil på lang sigt blive en bøgedomineret blandskov, hvor indblandingsarterne vil sikre en god variation. På de lave partier i skovens sydlige del udlægges skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg, da egen bedre kan klare forholdene med højere vandstand end bøg. På en del af skoven udlægges et areal med skoveng som sammen med de andre skovudviklingstyper vil give oplevelser for publikum og en spændende skov at færdes i.

Kortene viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

I Vestermose Skov skal de lysåbne arealer i afd. 112 plejes enten ved at de knuses eller slås, så de ikke springer i skov.

Størstedelen af Klakkebjerg bliver allerede græsset med dyr for at sikre udviklingen fra slette til overdrev. I den norlige del medtages tre mindre arealer i græsningen, herunder en egebevoksning for at skabe mere græsningsskov.

Der er ikke planlagt nye plejetiltag for naturarealerne i Holmeskoven.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen plejetiltag for kulturmiljøet for arealerne i områdeplanen i planperioden. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminde og plejetiltag.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Den bynære Vestermose Skov udlægges med friluftszone i den nordlige del og en facilitetszone ned mod Ejby og omkring den eksisterende hundeskov. Facilitetszonen i Vestermose Skov giver muligheden for at udvikle og udbygge med faciliteter, der understøtter brugen af den nye bynære skov.

På Klakkebjerg udlægges en facilitetszone i et område, hvor det vil være muligt i fremtiden at placerer faciliteter. På resten af arealet udlægges en friluftszone da arealet benyttes til en del organiseret aktivitet.

I Holmeskoven udlægges størstedelen med friluftszone som følge af skovens bynærhed. Et mindre areal udlægges til facilitetszone, hvor der vil være mulighed for placering af efterspurgte shelters mv.

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Jordbunden i Vestermoseskoven er noget varieret: mod syd ekstramarginalt smeltevandssand på de laveste partier overlejret med postglacialt ferskvandstørv, mod nord og øst moræneler. Overalt rimelig vandpåvirket arealet der ligger ned mod åen ses til tider en del vandstuvning.

I Holmeskoven består den sydlige del af smeltevandssand og -grus og moræneler i den nordøstlige del med indslag af ferskvandstørv og -gytje. Den flade jord er noget vandpåvirket – arealet ligger lige nord for Gelsted Mose som er et stort moseområde.

I Klakkebjerg er jordarterne er smeltevandssand og -grus. Ned mod Brænde Å findes moræneler

2.2 Landskab

Vestermoseskoven ligger i et ret fladt morænelandskab. Arealet falder lidt ned mod Viby å, der danner skovens vestlige grænse.

Holmeskoven ligger på et forholdsvis fladt område der hæver sig noget mod nord.

Klakkebjerg ligger i kuperet randmoræneområde ned mod Brænde Å og rejser sig 71m over havets overflade. Fra Klakkebjerg er der udsigt over Vestfyn. Landskabet i og omkring ådalen er meget varierende med dybe dalsænkning og åbne bakkedrag.

2.3 Skoven

Vestermose Skov er etableret som bynær skovrejsning i 1997-1998. Skoven er etableret med eg, ask og bøg. I sydenden af skoven er der rundt om lysningen Solen etableret en træartssamling med de almindeligste løvtræer.

Skoven i Holmeskoven er etableret som bynær skovrejsning i 1997. Der er plantet bøg, eg og ask

Det nordlige areal af Klakkebjerg er bevokset med eg, skovfyr og rødgran. Dele af bevoksningerne er med græsning. Tidligere var meste af Klakkebjerg bevokset med Nordmannsgran, der nu er konverteret til vedvarende afgræsning. 

Kortene viser særligt beskyttet skov

2.4 Natur

Centralt i Vestermose Skov er der sø, mose og eng. Tagrør og hjortetrøst er blandt de almindelige arter.

Holmeskoven ved Gelsted er plantet i 1997 og rummer derfor ikke de store skovnaturværdier. Der dog er et vandhul midt i området og et moseområde mod syd.

I Klakkebjerg er der længst mod nordøst et overdrev. De kulturer af nordmannsgran, der tidligere dækkede store dele af Klakkebjerg, er blevet afviklet, og overdrev er under udvikling på den tørre, sandede jord.

2.5 Kulturmiljø

I Klakkebjergs vestlige hjørne findes et gammelt vadested over bækken.

I Holmeskoven er der i afd. 115a er rester af et voldanlæg fra middelalderen. Mod sydøst afgrænses skoven af et nedlagt banespor, der er anlagt i forbindelse med grusgravning syd og vest for Gelsted. I forbindelse med indvielsen af skoven opstillede Gelsted Borgerforening en mindesten for dagen.

Vestermose Skov ligger i et område, hvor der findes en del sten- og jernalderbopladser, og der er også konstaterede bopladser på ejendommen. Der er dog ikke bevaret nogen synlige tegn derpå.

I forbindelse med jordbehandlingen til kulturanlægsforsøget blev der foretaget en prøvegravning, som viste spor efter yngre stenalder og ældre jernalder, men sporene var i så dårlig stand, at der ikke var basis for videre undersøgelser eller undladelse af skovplantning.

I anledning af indvielsen af skoven opstillede Ejby lokalråd en mindesten for dagen.

2.6 Friluftsliv

Vestermose Skov og Holmeskoven er anlagt som bynære skove for Ejby og Gelsted. Det vil derfor fortrinsvis være lokalbefolkningen der benytter skovene. Kommunens stisystem er forbundet med skovenes stier og der er anlagt motionsruter i Vestermose Skov. Vestermose Skov er udlagt til fri teltning.

Klakkebjerg er en spændende ejendom at besøge, idet der er stor variation inden for korte afstande. Der er udgivet en folder med smukke vandreruter også på privatejede arealer. Spejdercenteret Skovbrynet er nabo, og herfra udgår en del organiseret aktivitet.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ikke udpeget Natura 2000 områder.

3.2 § 3 /§ 28 områder

I Vestermose Skov er der en mindre sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Søen er omgivet af § 3 mose. Der er også § 3 eng i området.

I Holmeskoven er der både et § 3 vandhul og en § 3 mose.

I Klakkebjergområdet er der et § 3 overdrev længst mod nordøst, og et mindre § 3 overdrev på det sydøstligste areal.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Arealerne er ikke omfattet af regionale udviklingsplaner eller kommuneplaner.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der er ingen fredninger på hverken Vestermose Skov, Holmeskoven eller Klakkebjerg.

3.5 Drikkevandsinteresser

Vestermose Skov ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Det er ikke udpeget særlige drikkevandsinteresser i Holmeskoven eller Klakkebjerg.

3.6 Råstofplaner

Ingen af arealerne er ikke udlagt som grave- eller interesseområde ifølge gældende råstofplan.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer efter Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger på områderne.