Ristinge Klint og Humble Skov

Driftsplanændringer for Ristinge Klint og Humble Skov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Ristinge Klint og Humble Skov

  • Ændring af jagtkategori i Humble Byskov

Ændring af jagtkategori i Humble Byskov

Baggrund for ændringer

Humble Byskov vurderes ikke længere egnet til jagtudlejning grundet skovens struktur og ændring i karakter, naturpleje gennem græsning, den bynære beliggenhed samt udviklingen i publikums benyttelse af arealerne. Den jagtlige udnyttelse er desuden begrænset af arealets ringe forekomst af jagtbart vildt.

Ændringer i driftsplanen

Jagtkategorien ændres i Humble Byskov (nr. 93) fra "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering efter behov".

Ændring af arealanvendelse fra slæt til naturlig tilgroning i Humble Byskov

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen har tidligere bortforpagtet et mindre græsareal på ca. 3,3 ha (i afdeling 464) i Humble Byskov (nr. 93) til høslæt. Arealet er forsøgt udbudt, men ingen bud blev modtaget. Naturværdien er lille og potentialet for ny natur er småt, da der er langt til spredningskilder. Arealet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det konkrete areal er ikke omfattet af naturskovsstrategien. De omkringliggende arealer er udlagt til skovudviklingstypen bøg med ask og ær.

Ændringer i driftsplanen

Arealanvendelsen ændres fra slæt til naturlig tilgroning. Ingen konkrete tiltag udover naturlig succession.