Køge arealerne

1. Mål og planer

Området består af en række naturarealer. Det er: Øer i Køge Bugt, Regnemark, Areal ved Køge Bugt (ved Vallensbæk Havnevej) og Ramsø.

1.1a Overordnede målsætninger

Det er landskabsoplevelsen og områdernes naturværdier, der vægtes højest for de 4 naturarealer i dette område.

1.1b Planlagte tiltag

Der er ikke planlagt større tiltag i den kommende periode.

Derfor ingen kort.

1.2 Landskabsplan

Øer i Køge Bugt:

Revlerne er gennem de sidste år blevet overvokset med rynket rose, som er uønsket og bekæmpelse er derfor startet og skal fortsættes. Afgræsningen kan vise sig ikke at være fyldestgørende i bekæmpelsen af rynket rose, og der bør i så fald blive gjort brug af yderligere maskinel rydning og eventuel afbrænding af roserne.

Regnemark Mose:

Hele Naturstyrelsens del af Regnemark Mose er fredet med henblik på at sikre områdets naturværdier - herunder at beskytte plante- og fuglelivet. Fredningen indebærer bl.a. forbud mod terrænændringer, tilplantning og andre tilstandsændringer. Der er ingen planlagte landskabstiltag i perioden.

Kortene viser den langsigtede landskabsplan.

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skov.

1.4 Naturpleje

Ølsemagle Revle og Staunings Ø:

Området er fredet, §3 beskyttet og udpeget til Natura 2000 område. Der er i medfør af Natura 2000 planen etableret fåregræsning på Ølsemagle Revle. Dette er gjort dels for at bekæmpe rynket rose og dels for at fremme strandengs- og klitfloraen. I planperioden vil den forsatte bekæmpelse af rynket rose på Ølsemagle vægtes højt.

Regnemark:

Græsningen på arealet har ikke kunne følge med vegetationsudviklingen, så der er en del tilgroning. I 2013 er der fældet og fjernet en stor del af tilgroningen, så de græssende dyr bedre kan afgræsse hele arealet.

Ramsøen:

Området er fredet, §3 beskyttet og udpeget til Natura 2000 område. Området afgræsses. Driften opretholdes. Høje træer holdes nede i perioden.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er intet særligt kulturmiljø

1.6 Friluftsliv

Alle Køge arealerne er omfattet af udpegninger eller fredninger, der skal sikre områdernes dyre- og fugleliv. Publikums adgang og færdsel skal ske under hensyntagen hertil. Køge arealerne udlægges derfor som helhed til stillezone.. Regnemark og Ramsøen udlægges også til stillezone.

Kortene viser inddelingen i friluftszoner.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Øer i Køge Bugt (Ølsemagle Revle og Staunings ø, 48,5 ha)

Staunings ø og Ølsemagle Revle er en af Østdanmarks vigtigste raste- og ynglelokaliteter for vade- og vandfugle. Området er fredet for at sikre, at de naturlige kystdannelsesprocesser kan ske frit.

Regnemark Mose (10,2 ha)

Regnemark-arealerne er en næsten helt bortgravet del af Køge Ås, som begrænses i henholdsvis syd og nord af Køge Å og af et tilløb til denne, Kimmerslev å. Det kunstigt opståede, småbakkede overdrev med kratpartier af bl.a. eg, hassel og tjørn, en smukt udviklet ellesump og lavvandede, soleksponerede søer, giver alt i alt området store naturmæssige- og rekreative værdier.

Ramsøen (12 ha)

Det er et tidligere lavtliggende landbrugsareal, der blev holdt tørt og dyrkningsbart ved afvanding, der nu er gået tilbage til en naturtilstand ved, at afvandingen ophørte i 1996 i forbindelse med styrelsens erhvervelse af arealet.

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer.

Tabel: Lysåbne naturarealer

 Areal i hektar
Bevokset0
Søer m.v.7,3
Klit19,8
Eng5,4
Strandbred16,0
Mose0,7
Strandeng27,0
Overdrev9,0
Krat0,4
Naturarealer85,6
Vej0,3
Andet0,0
Andre arealer0,3
Areal i alt85,9

 

2.2 Jordbundsforhold

Størstedelen af jorderne i disse områder er marginaljorde, med ferskvandsdannelser og flyvesand. Ret fladgrundede.

2.3 Landskab

Landskabsdannelsen i Køge Bugt skaber fortsat en landhævning som over tid vil være med til at give nye øer og større kystområde. Den nuværende udformning er dog resultat af et strandparks projekt som blev gennemført i årene 1977-1980.

Der er en forsat tilgroning af arealerne, som af hensyn til naturindholdet og landskabsoplevelsen bliver holdt nede med års mellemrum. Ellers er det sliddet fra de mange badegæster der er den største trussel mod landskabet som det ser ud nu.

Regnemark er en del af Køge Ås, og fredet og skal derigennem holdes åbent. Der er blevet ryddet i 2013 og det vil jævnligt blive vurderet hvornår der skal følges op på denne rydning.

2.4 Skoven

Der er ingen skov og derfor ingen kort.

2.5 Natur

Ølsemagle Revle og Staunings Ø

Kystdannelsesprocesserne i området må forventes at gøre dele af lagunerne til strandeng/strandsump og dermed udvide de græsningskrævende arealer i planperioden.

Vegetationsudviklingen på revlen er indtil ca. 2012 foregået stort set uhindret. 2012 blev der etableret fåregræsning på Ølsemagle Revle.

Klitvegetationen kan dog retableres, hvis det som følge af publikumsslid skønnes nødvendigt. Strandrydning foretages som hidtil efter behov.

Regnemark: Se tidligere beskrivelse for overordnet natur. Området græsses ved planperiodens start, ved samgræsning.

Ramsøen: Lavtliggende genskabt sø fra 1996.

2.6 Kulturmiljø

Der er intet særligt kulturmiljø.

2.7 Friluftsliv

Af Køgearealerne er det især den midterste del af Ølsemagle Revle samt den yderste nordspids af Staunings Ø, der benyttes af publikum. De 2 arealer benyttes om sommeren intensivt som nærrekreativt badeområde. Udenfor badesæsonen, ligger interesserne for Køgearealerne især hos ornitologer og andre, der kommer for at opleve områdernes rige fugleliv.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ølsemagle Revle og Staunings Ø er en del af Natura 2000 område nr. N147. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, hvoraf klitter, strandenge, mudderflader og lagune er de vigtigste. Truslerne er først og fremmest næringsstofbelastning og tilgroning, bl.a. med rynket rose, der er en invasiv art. Naturpleje og genopretning består i første omgang i at bekæmpe rynket rose og få større områder afgræsset. Naturstyrelsen har iværksat fåreafgræsning på det meste af Ølsemagle Revle, og her også bekæmpet rynket rose.

Ramsøen er en del af Natura 2000 område nr. N151. Det består af fuglebeskyttelsesområde nr. 104. Udpegningsgrundlaget er sortterne. Truslerne er først og fremmest tilgroning og næringsstofbelastning. Naturstyrelsen har velfungerende kvægafgræsning på størstedelen af Naturstyrelsens areal.

Se Natura 2000-planerne her

3.2 §3 områder

Ølsemagle og Revle Staunings Ø: Her er det strandeng og overdrev

Regnemark: Her er det sø, eng, mose og overdrev

Ramsøen: Her er det sø og eng

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Arealet på Vallensbæk Havnevej er fredskovspligtigt og beliggende i byzone. Vallensbæk kommune har i 2009 med lokalplan udlagt arealet til institutionsformål.

Området omkring Ølsemagle Revle er i Køges Kommuneplan udpeget som særligt værdifuldt landskab i form af en barrierekyst med barriereøer og laguner. Landskabet ved Ølsemagle Revle skal bevares og plejes på en sådan måde, at landskabets karakter og form ikke sløres eller udviskes.

Regnemarks Mose-området er i Køges Kommuneplan udpeget som særlig vigtig for egnens landskabelige identitet med de efterladte åspartier, tørvegrave, moser og rigt dyreliv. Landskabet er især sårbart overfor indgreb, der opbryder ådalen samt tilslører intakte dele af åsen, som fx yderligere terrænændring, bortgravning samt tilplantning.

De øvrige arealer er beliggende i kommuneplanernes zone med det åbne land, hvor der ikke er retningslinjer, der begrænser almindelig drift af landbrugs- og naturarealerne.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Staunings Ø og Ølsemagle Revle:

Reg.nr. 02173.00 og 16-8 1990

Afd. 860, 861.

Formål:

Sikre Staunings Ø og Ølsemagle Revle som vigtigt areal for:

bynære yngle- og restepladser for vade- og vandfugle m.fl.
sikre at naturlige geomorfologiske processer kan løbe frit
sikre Ølsemagle Revle som et rekreativt naturområde under hensyntagen til 1.
Bestemmelser: Sædvanlige med forbud mod terrænændringer, affald osv. samt at udsætte dyr, som er fremmede for området. Er ikke til hinder for dæmning erstattes af pælebro eller lignende samt at der foretages plejeforanstaltninger. Begrænsninger i færdsel, medføre forbud mod at medtage hunde i perioden 1. april til 31. august. Desuden er der mellem 1. april og 15. juli færdselsforbud i fuglenes kerneområder, dvs. på Ølsemagle Revles spidser samt sydspidsen af Stauningsø.

Naturstyrelsen Vestsjælland arbejder pt. på en revision af bekendtgørelsen.

Regnemark

OFN 29.12 1987 reg.nr. 7546

Afd. 925

Formål: At sikre opretholdelsen af naturværdierne i området, navnlig til beskyttelse af plante- og fuglelivet.

Bestemmelser: Bevarelse af nuværende tilstand, og sædvanlige forbud mod byggeri, terræn osv.

Ramsø

NKN 30.8 2994

Afd. 891

Formål: At bevare og forbedre Ramsødalen som levested for et naturligt, rigt og varieret dyre- og planteliv. At bevare og forbedre de landskabelige værdier, herunder det frie udsyn over og i tunneldalen. Sikre offentlighedens adgang i et omfang der er foreneligt med fredningens øvrige formål.

Bestemmelser: Sædvanlige forbud mod byggeri, terræn osv. Ingen sejlads på søer 1.4 til 31.7. Jagt er forbudt på NST areal. Yderligere stier kan anlægges efter tilladelse fra fredningsnævnet. Fredningsnævn kan begrænse færdsel a.ht. dyre- og plantelivet ved skiltning og afmærkning.

3.5 Drikkevandsinteresser

Ifølge Arealinfo.dk er der særlige drikkevandsinteresser på arealerne i Ramsø og Regnemark. Der er almen drikkevandsinteresse på arealet ved Vallensbæk Havnevej. På Staunings Ø og Ølsemagle revle er der ikke drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Ingen af Køge-arealerne er ifølge Arealinfo.dk omfattet af råstofplaner.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen udpegninger

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ingen udpegninger.