Nye øer

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Øerne skal forsat fungere som redepladser for ynglefugle. Og landskabet skal have lov til at formes af den fri succession.

1.1b Planlagte tiltag

Ingen tiltag planlagt.

1.2 Landskabsplan

Der bliver ikke gjort noget for at forme landskabet i den kommende planperiode, da ændringerne af de eksisterende øer, og opstående nye øer ses som en del af de naturlige processer for dette område.

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skov på disse øer.

1.4 Naturpleje

Der er ikke planlagt større aktiviteter i perioden. Der vil dog blive bekæmpet Rynket Rose efter behov.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ingen.

1.6 Friluftsliv

Der foretages ikke zonering på øerne.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Øerne ligger spredt langs kyststrækningen som myndighedsmæssigt hører under Naturstyrelsen Vestsjælland.

Skovnr:420: Øer på søterritoriet på 0,3 ha, litra. 795a er blevet landfast siden sidste planperiode.

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling for lysåbne naturarealer.

Tabel: Lysåbne naturarealer

SkovnavnIkke skovbevokset / areal i hektarAreal i alt / hektar
Øer på søterritoriet3,23,2

2.2 Jordbundsforhold

Laves kun hvor der er skov.

2.3 Landskab

Øerne er under stadig forandring som følge af de naturlige processer. Det betragtes ikke som en trussel mod landskabsoplevelsen, men som en del af denne.

2.4 Skoven

Der er ingen.

2.5 Natur

Øerne er "nyt land", og den naturlige kolonisering af planter og plantesamfundenes succession kan derved iagttages. Der er så vidt vides ikke foretaget undersøgelser på øerne.

Øerne udgør potentielle ynglelokaliteter for vandfugle.

2.6 Kulturmiljø

Intet.

2.7 Friluftsliv

Arealerne indeholder ingen faciliteter for publikum og besøges ikke friluftsmæssigt.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

795a og 795b er en del af Natura 2000-plan nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke.

Se Natura 2000-planen her

3.2 §3 Områder

Området omfatter ingen arealer med § 3 naturtyper.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Der findes ingen regionale udviklingsplaner eller kommuneplaner for øerne.

3.4 Fredninger og vildtreservater

820a jagtforbud pga. jagtfrie områder i byzone.

850a og 850b ligger i et område med motorbådsjagt forbudt.

940 ligger i et område med jagtforbud på grund af byzone og generelt forbud mod motorbådsjagt.

940 er omfattet af fredningen Flasken, reg.nr. 0601.00, OFN-kendelse af. 22.02.79

Formålet med fredningen er opretholdelse af status quo, navnlig under hensyn til på området værende rige dyre- og planteliv.

Fredningen er en status quo-fredning af hensyn til dyre- og planteliv.

Se kendelsen her.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofplaner i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ingen udpegninger i området.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen bevoksninger i området.