Roskilde skovene - øst

Forårsbillede over Himmelev Skov

1. Mål og planer

Området består af de 2 bynære skove: Gulddysse Skov og Himmelev Skov.

1.1a Overordnede målsætninger

Landskabet er tænkt ind som et vigtigt element i forbindelse med skovrejsningen. Begge skove er rejst i samarbejde med kommunen og HOFOR A/S og grundvandsbeskyttelse er dermed et af hovedformålene. De arealer, der ikke har været anvendt til grusgravning, har et godt potentiale for træproduktion. Der arbejdes for at forbedre naturværdierne på sigt. Der er kun små enkelte kulturhistoriske spor, hvor der ikke prioriteres store ændringer inden for næste periode. Friluftslivet prioriteres forsat meget højt i den kommende periode for disse bynære skove.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planer om to mindre naturplejetiltag i Himmelev Skov i den kommende periode. Det drejer sig konkret om enkelte træer, der fjernes af hensyn til biblomst i den første del af perioden. Og en mulig etablering af græsningsareal, hvis der kan findes midler til det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Kortet viser de mest markante ændringer i Gulddysse Skov.
Kortet viser de mest markante ændringer i Himmelev Skov.

1.2 Landskabsplan

Der er ved alle skovrejsningerne på enheden lavet en analyse af landskabet i forhold til tilplantningen og en borgerinddragelse for at fastsætte de ønskede bevoksningsgrænser. Ved de kommende tilplantninger holdes denne plan og analyse, der blev lavet ved projekternes start, og som er godkendt af de lokale skovrejsningsråd.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Gulddysse Skov.
Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Himmelev Skov.

1.3 Naturnær skovdrift

Der bliver ikke plantet yderligere i grusgraven, ellers er det øvrige areal udlagt til SUT 13 Bøg med douglas og lærk.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Gulddysse Skov.
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Himmelev Skov.

1.4 Naturpleje

I Himmelev Skov er den lokale afdeling af DN meget aktiv og gør et godt arbejde. De plejer skrænten med biblomst og laver høslet i Kildemosen. Det er målet at bibeholde dette gode samarbejde. Der vil blive set på hvilke af skovfyrrene der skal fjernes, for fortsat at holde lysåbent for biblomst.

Der er nogen bjørneklo, som Naturstyrelsen bekæmper. Der vil blive arbejdet på at gennemføre et græsningsprojekt med mindre dyr i den vestlige del af grusgraven, som et led i bjørneklosbekæmpelsen. (litra. 953e)

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ingen særlige tiltag for nogle af skovene, ud over den sædvanelige pleje.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag (pdf)

1.6 Friluftsliv

Roskildeskovene udlægges i sin helhed som friluftszoner.

Facilitetszoner:

Himmelev Skov:

  • Hele det gamle grusgravsområde begrænset af Herregårdsvej, Østre Ringvej, Store Valbyvej og Kallemosestien., hvor der e etableret skov-fitness bane samt bålplads og hvor der kan etableres yderligere faciliteter til understøttelse af friluftslivet.
  • Hundeluftningsfolden ved Torndyssestien
  • Hundeluftningsfolden og bålpladsarealet langs Slæggerupstien i Kildemosen.

Gulddysse skov:

  • Hundeluftningsfolden ved Piledyssen
  • Hundeluftningsfolden ved Frederiksborgvej
  • Lejrpladsen nedenfor Ørebjerg.
  • Mindre område vest for Gulddyssegård, hvor der er etableret shelter og bålplads.
  • Området lidt øst for Gulddyssegård, hvor der kan etableres shelters og bålpladser til støtte for aktiviteterne, der udgår fra Gulddyssegård Kulturgård.
Kortet viser planen for inddeling af Gulddysse Skov i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.
Kortet viser planen for inddeling af Himmelev Skov i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Gulddysse Skov er pr 1.1 2013 på 108 ha. Det er en del af et 220 ha stort skovrejsningsområde beliggende nord og øst for Gundsømagle. Det er tidligere landbrugsjord. Formålet med skovrejsningen er flersidigt. Først og fremmest: Beskyttelse af grundvand, tilvejebringelse af offentligt tilgængelige, rekreative, arealer samt bidrag til skovrejsning. Arealerne er sammenhængende og flittigt benyttet af særligt Gundsømagles og Jyllinges borgere. Tilplantningen er startet år 2001 og fortsat successivt. Der er hovedsagelig anvendt hjemmehørende danske træarter. Der er forholdsvis store åbne områder

Himmelev Skov er pr 1.1 2013 på 140 ha. Det er en del af et 300 ha stort skovrejsningsområde beliggende øst for Roskilde, ved Himmelev. Det er dels tidligere landbrugsjord, dels tidligere grusgrav og mose. Formålet med skovrejsningen er flersidigt. Først og fremmest: Beskyttelse af grundvand, tilvejebringelse af offentligt tilgængelige, rekreative, arealer og bidrag til skovrejsning. Arealerne er adskilt i 3 dele: De 2 er delt af Østre Ringvej og det 3. område lidt nordligere. Områderne er flittigt benyttet af særlig Roskildes borgere. Tilplantningen er startet år 2004. Der er hovedsagelig anvendt hjemmehørende danske træarter. Der er forholdsvis store åbne områder. Særlig det gamle grusgravområde har en varieret og spændende topografi.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse i Gulddysse Skov.
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse i Himmelev Skov.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer for Roskilde skovene - øst.

Tabel 1: Skovarealer

 Areal i hektar
Bøg39,9
Eg58,2
Ask og ær5,0
Andet løvtræ7,9
Gran8,7
Andet nåletræ18,7
Bevokset areal i alt138,4

 

Tabel 2: Lysåbne naturarealer

 Areal i hektar
Søer m.v.8,9
Eng3,5
Mose7,2
Overdrev3,0
Krat18,0
Naturarealer i alt40,3
Slette61,8
VEj6,1
Andet0,7
Andre arealer i alt68,6
Lysåbne naturarealer i alt247,3

2.2 Jordbundsforhold

Dele af Himmelev Skov er en gammel grusgrav med deraf meget sammenblandede sedimenter, og vanskelige dyrkningsforhold. Gulddyse Skov har næringsrig jordbund med gode dyrkningsforhold.

2.3 Landskab

Der er skabt stor landskabelig variation inden for især Himmelev Skov, da det er en gammel grusgrav. Guldysse Skov har en meget markant ådal ved Værebro Å. Det er dog kun dele af den der ved planstart ligger inden for Naturstyrelsens areal.

Begge områder er anlagt med friluftsliv som et af hovedformålene, og har derfor haft et klart landskabeligt sigte. Det vil fremadrettet være en opgave at bevare det flotte udkig over ådalen. I Himmelev Skov er der efter endt tilplantning fundet biblomst på nogle af skrænterne. Biblomst er en vild orkidé, der som eneste voksesteder i Norden i de seneste år er dukket op ved Horsens og i Himmelev Skov. Biblomsten er knyttet til lysåben, kalkrig jordbund, og det prioriteres at bevare åbne arealer a.h.t. den.

2.4 Skoven

Gulddysse Skov er en godt producerende skov med hovedvægt på eg og bøg.

I Himmelev Skov er der ikke noget særlig godt dyrkningspotentiale i den gamle grusgrav. Resten er ganske god jord.

Kortet viser særligt beskyttet skov i Gulddysse Skov.
Kortet viser særligt beskyttet skov i Himmelev Skov.

2.5 Natur

For Gulddysse Skov er naturværdierne er mest knyttet til fugtige arealer, småsøer og moser.

I Himmelev Skov er naturværdierne ligeledes mest knyttet til fugtige arealer, småsøer og moser dog med undtagelse af den spændende og bevaringsværdige flora og fauna på nogen af arealerne i grusgraven. Fx den sydvendte skrænt ned mod Nodesø. Det er her orkideen biblomst vokser.

Kildemosen afgræsses sammen med omkringliggende arealer. Det er et kompliceret græsningsområde, men afgræsningen lykkes. Der er orkideer i Kildemosen.

Den lokale DN-komité slår dels skrænten ved Nodesø a.h.t. firben og biblomst og dels et areal ude i Kildemosen med le.

2.6 Kulturmiljø

I Gulddysse Skov er der en gravhøj, Gulddyssen, den ligger i nordkanten af skoven ud til Gulddyssevej.

Himmelev Skov har ligeledes en gravhøj. Den ligger mellem terrasserne og Østre Ringvej.

2.7 Friluftsliv

Roskildeskovene er anlagt med det primære formål at sikre vandindvindingsinteresserne i området. På grund af deres bynære beliggenhed er det ved etableringen af skovene indarbejdet, at det er nærrekreative skove. Dette er sikret ved etablering af sammenhængende vej- og stisystemer, anlæg at hegnede hudeluftningsskove, MTB-ruter, bål- og overnatningspladser. Udover funktionen som nærrekreativt område har anlæg af P-pladser sikret tilgængeligheden for publikum i oplandet til skovene. Skovene er derfor allerede meget benyttet af publikum og må forventes indenfor en kortere årrække at nærme sig en benyttelse, der er på linje med enhedens øvrige arealer, der grænser direkte op til bymæssig bebyggelse.

I Gulddysse Skov driver Roskilde kommune sammen med Foreningen Gulddysse Kulturgård: Gulddysse Kulturgård.

Himmelev Skov har en skovfitness-bane med naturtilpassede motionsredskaber langs en markeret løberute – ruten er etableret som følge af et borgerinitiativ for private fondsmidler.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ingen af skovene er Natura 2000

3.2 § 3 områder

For både Gulddysse Skov og Himmelev Skov gælder, at de §3 beskyttede områder altovervejende er småsøer og moser.

I Himmelev Skov er der også den meget spændende sydvendte skrænt ned mod Nodesø.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ingen

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ingen

3.5 Drikkevandsinteresser

Hele Gulddysse Skov og hovedparten af Himmelev Skov er ifølge arealinfo.dk omfattet at særlige drikkevandsinteresser. Undtaget er kun Himmelev Skovs bevoksning langs sydsiden af omfartsvejen, som er udpeget til alment drikkevandsinteresseområde. Der er ikke udpeget nitratfølsomme indvindingsområder i de to skove.

3.6 Råstofplaner

Himmelev Skov og Naturstyrelsens arealer i Gulddysse Skov er ifølge arealinfo.dk ikke berørt af råstofinteresseområder eller – graveområder. En del af det ikke Naturstyrelsens ejede areal i den vestlige del af projektområdet for Gulddysse Skov er der udpeget et råstofinteresseområde, og grusgravningen er i gang.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen udpegninger

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Skov nr.NavnAfdelingLitraTræartArealFormålKode
902Himmelev Skov953aKIR0,9Frøbevoksning51
901Gulddysse Skov924cKRT1,5Frøbevoksning51
901Gulddysse Skov925cKRT1,7Frøbevoksning51
901Gulddysse Skov926cKIR1,2Frøbevoksning51