Driftsplan for Nordsjælland

Sammenlægning af enheder: Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning.

Vandet pibler frem i Nordsjællands skove:

Der bliver i fremtiden mange flere sumpede områder i Nordsjællands statsskove.

I dag dækker moser, småsøer og vandhuller sammenlagt 900 hektar af skovarealet, men det tal vil vokse med 350 hektar frem til 2030 - en vækst i vådområder der svarer til størrelsen af syv gange Fælledparken i København.

Det er blandt andet i Gribskov, Nyrup Hegn, Tisvilde Hegn og i Grønholt Vang, at vandet skal vende tilbage til lavninger, hvor der i dag primært gror grantræer.

For at få vandet tilbage i skoven skal der de kommende år sløjfes et stort antal grøfter.

Driftsplanen for Nordsjælland gælder til 2029.

"Vandet blev drænet væk for, at træerne skulle vokse så meget som muligt. Men nu vil vi gerne have vandet tilbage, så skoven også kan blive et godt sted for padder, insekter og fugle."

Skovrider Søren Bo Oldenburg, Naturstyrelsen i Nordsjælland

Konkrete mål:
Mere biodiversitet og færre grantræer i Nordsjællands statsskove.
Skovmoser og vandhuller vokser med 350 hektar.
Enge og overdrev med heste og anden afgræsning vokser til i alt 250 hektar.

Nyt store sammenhængende område med græsning i Tisvilde Hegn.
Hugst af cirka 44.000 kubikmeter løvtræ og 52.000kubikmeter nåletræ.

Høring

Driftsplanen har været i høring primo 2014

Sådan bliver en driftsplan til