Driftsplan Trekantsområdet

Gældende 2014-2029

Landskabet skal markeres

Fortidsminder, indlandsklitter og fugtige lavninger skal være nemmere at få øje på.

Naturstyrelsen vil i de kommende år blandt andet genskabe udsigten Ørnsbjerg i Gyttegård Plantage, bane vejen for lyse skovmoser i Boller Skovene, og i Gødding Skov skal stensamlinger fra jernalderen – såkaldte rydningsrøser - ryddes for træer og krat.

Målet er at understrege Trekantsområdets landskabelige kendetegn og samtidig forbedre biodiversiteten ved at lave nye levesteder for planter og dyr.

Flere steder skal gammel granskov fældes for at give plads til nye lysninger, det gælder blandt andet ved Syvårssøerne i Frederikshåbs Plantage. Der skal ryddes træer langs skovvandløb i Stenderup Skovene.

Konkrete mål

700 hektar gran bliver til blandede skove med løvtræer
26 hektar ny lysåben
40 hektar med rydningsrøser fra ældre jernalder ryddes for buske og træer.

Oversigtskort med Naturstyrelsen Trekantsområdets arealer

Markante landskaber

"Vi fremhæver det markante istidslandskab med ådale, bakkeøer og hedesletter ved at rydde opvækst og pleje heder og højmoser. "

Inken Breum Larsen, Skovrider for  Naturstyrelsen Trekantsområdet

Gennemført høringsproces

Planen var i offentlig høring frem til den 30. september 2014.

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i driftsplanen. Høringsnotat og materiale findes herunder:

 

Sådan bliver en driftsplan til