Draved Skov og Kongens Mose

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Området dækker Draved Skov og Kongens Mose. I Draved Skov og Kongens Mose har bevarelse af den urørte skov og pleje af åbne naturarealer højeste prioritet. I den urørte skov er det alene naturen, som råder, og dette skaber en i dansk sammenhæng enestående mulighed for at opleve oprindelig natur og følge dens udvikling. Derfor har det også høj prioritet at der kun skal etableres faciliteter for publikum begrænset omfang.

Skoven som landskabselement er ligeledes særdeles vigtig at bevare, da den har vokset på stedet i adskillige tusinder år.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Den nordlige del af Draved Skov i afd. 389 udlægges som græsningsskov, mens en del af afd. 396 vil blive udlagt til skoveng.

I Kongens Mose skal der etableres to fenner i afd. 400 med henblik på afgræsning af et areal, som ellers er under naturlig tilgroning.

Kortet viser de mest markante ændringer.

1.2 Landskabsplan

Der er ingen tiltag for landskabet i planperioden.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

1.3 Naturnær skovdrift

De skovbevoksede dele af Draved Skov bevares som urørte.

De ikke-skovbevoksede arealer i afd. 389 udlægges som græsningsskov, mens de bevoksede udlægges som urørt skov i henhold til Natura 2000 plejeplanen.

Dele af afd. 396 vil blive udlagt til skoveng og vil blive vedligeholdt enten ved høslet og/eller græsning, under hensyntagen til, at skovbrynet i afd. 391 skal bevares. Den sydlige del at afd. 396, som ikke er medtaget i skovengen, vil i fremtiden henlægge til naturlig succession, da plejen herpå ophører.

De skovbevoksede tørvemoser i afd. 391 og 392 udlægges ligeledes som urørt for at sikre den naturlige dynamik i henhold til Natura 2000 plejeplanen.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan.

1.4 Naturpleje

Der er ingen tiltag for naturpleje i Draved Skov i planperioden

I afd. 389 nord for Tinggårdsvej skal der i fremtiden være skovafgræsning.

I Kongens Mose skal der etableres to fenner i afd. 400 med henblik på afgræsning af et areal, som ellers er under naturlig tilgroning.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Russerfennen i afd. 401 skal i fremtiden indgå i formidlingen af fortidsminder fra krigshistorien i Sønderjylland.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Der udlægges en facilitetszone i afd. 392 omkring p-pladser, fugletårn, økobase og grejbank, hvor der foregår formidling af området, samt omkring p-pladsen i afd. 382. Resten af Draved Skov udlægges som stillezone for på den måde, at understøtte skovens formål som urørt skov uden faciliteter eller andre store friluftsarrangementer.

I Draved Skov vil vedligeholdelse af stier og veje blive indstillet, da afvandingsforholdene gør, at stierne bliver oversvømmet og ødelagt. De trampestier, der allerede findes, opretholdes ved publikums brug af dem. Væltede træer, som måtte spærre for færdslen, vil blive skåret op, så stien igen er mulig at færdes på.

Kongens Mose udlægges til stillezone, da mosen er fredet, dog med facilitetszone omkring fugletårn og p-plads i den sydøstlige del af mosen. P-pladsen ved fugletårnet forbedres i planperioden.

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Draved Skov og Kongens Mose er beliggende lige syd for Løgumkloster og indeholder store områder med den oprindelige sønderjyske skovvegetation. Af historiske grunde er Draved Skov en af de mest ægte naturskove i Danmark. Selve skoven har i lange perioder været omkranset af moser, hvilket har gjort træhugst besværlig og urentabel. Siden 2000 har hele skoven stået urørt og der udgør det største sammenhængende areal med urørt skov i Danmark.

Kongens Mose, der ligger vest for Draved Skov er en af landets største højmoser. Mosen er i tidens løb blevet kraftigt udnyttet til tørvegravning og opdyrkning, men der er stadig rester af uberørt højmose i de sydlige dele.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Tabel: Skov- og ikke skovbevoksedearealer

Areal i hektarBøgEgAndet løvtræIkke skovbevoksetTotal
Draved Skov og Kongens Mose695118357577

Tabel: Lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer.

Areal i hektarSøer mv.MoseKratSletteAgerVejAndetTotal
Draved Skov og Kongens Mose132142862541358

2.2 Jordbundsforhold

I Draved Skov findes moræneler som deles af et bånd med flyvesand. Kongens Mose består af postglaciale ferskvandsdannelser som tørv. Enkelte steder mod nord er mosen overføget med flyvesand. Jordbunden i Draved Skov er desuden interessant, da den mange steder har undgået menneskelige aktiviteter som pløjning, gravning og dræning, og derfor stå helt urørt, hvilket gør Draved Skov og Mose til nationalt geologisk interesseområde

2.3 Landskab

Draved Skov ligger på kanten af Abild bakkeø, hvor landskabet mod vest glider over i den flade hedeslette. Skoven var engang helt omgivet af moser og heder, men i dag er der kun Kongens Mose tilbage.

2.4 Skoven

Draved Skov er en af Danmark mest velbevarede og urørte naturskove. Draved Skov var kun i mindre omfang berørt af decemberorkanen i 1999. For det urørte skovsystem kan orkanen betragtes som en helt naturlig dynamisk faktor, der skaber variation i skoven. I Draved faldt kun enkelte og hovedsagelig aldersvækkede træer og ikke hele bevoksninger, sådan som det var tilfældet i plantagerne med monokulturer især af nåletræ.

Hele Draved Skov bortset fra et lille areal nord for Tinggårdsvej er udlagt som urørt skov. Det lille areal nord for Tinggårdsvej er i overensstemmelse med Natura 2000 plejeplanen udlagt til græsningsskov. I Draved Skov er alt gran fjernet inden år 2000 og alle væsentlige grøfter tilkastet for at genoprette så meget af den naturlige hydrologi som muligt. Flere partier i skoven er blevet vådere, hvilket har medført, at der er enkelte steder er opstået søer. I disse områder er bevoksningerne enten gået i opløsning ved, at enkelte træer er døde og har efterladt lysbrønde eller hele bevoksninger er gået ud.

Skoven skal fastholdes en alsidig naturskov med et stort indhold af oprindelige plante- og dyrearter i en så naturlig balance som muligt.

Kortet viser særligt beskyttet skov.

2.5 Natur

Draved Skov er en gammel løvtræsdomineret blandingsskov med eg, lind, bøg og birk som de dominerende træarter. Bævreasp, rødel, ask og meget gamle kristtorn forekommer spredt i skoven. Småbladet lind har i Draved Skov en af sine største danske forekomster. Pollendiagrammer viser, at linden stedvis har været dominerende i skoven gennem flere tusinde år.

På grund af den fine urskovsagtige tilstand med mængder af dødt ved og træruiner, er skoven levested for et stort antal plante- og dyrearter. Bl.a. forekommer alle fire danske spættearter samt mange sjældne og sårbare insekter, laver og svampe. I Draved Skov og Kongens Mose er der i alt registret ca. 200 fuglearter, heraf 78 forskellige ynglefugle.

Kongens Mose udgør sammen med de delvis naturgenoprettede Tyvekrogsmosen og Østermosen et sammenhængende statsejet moseområde på i alt ca. 310 ha. Særlig den nordlige del har været kraftigt udnyttet til tørvegravning og opdyrkning, ligesom russerfennen i den centrale del af mosen har været forsøgt opdyrket ved tvangsarbejde af russiske krigsfanger under 1. verdenskrig. Området er en mosaik af nedbrudte højmosearealer, aktiv højmose, hængesæk, skovbevoksede tørvemoser og brunvandede søer.

I 1992 er der i Kongens Mose gennemført vandstandshævninger i forbindelse med fredning af mosen. I perioden fra 2007 til 2011 er der i forbindelse med et stort LIFE højmoseprojekt gennemført omfattende nedskæring af birkeopvækst på mosefladerne samt hævning af vandstanden ved lukning af alle synlige grøfter, hvor også drænsystemet i Russerfennen blev ødelagt. I alt blev der ryddet ca. 100 ha og vandstanden hævet på ca. 140 ha. Mens de nordligste afskrabningsflader i Tyvekrogsmosen i afd. 400 b ikke syntes at være påvirket af vandstandshævningen, så er der tydelige forbedringer i den centrale del af mosen, hvor birken er gået i dværgvækst og tørvemosserne spreder sig kraftigt ud over de gamle brunvandede grøfter og tørvegrave. Efter naturgenopretningen er der i alt registreret 12 forskellige arter tørvemosser og seks arter ægte guldsmede i Kongens Mose.

Kongens Mose er tidligere kendt som ynglelokalitet for både urfugl, hedehøg og sortterne. I dag er mosen mest kendt for at huse flere par ynglende traner samt enkelte tinksmede. I 2012 ynglede der højest usædvanligt stylteløber på en lille ø i en af tørvegravene.

2.6 Kulturmiljø

Området, hvori Draved Skov og Kongens Mose er beliggende, har tilhørt middelalderklostret i Løgum og overgik ved reformationen til kongen. I 1784 blev skovene i Slesvig "indfredet"(indhegnet) og i dag er det stadig muligt at se det store dige, der blev opført rundt om skoven for at holde kreaturerne ude.

I Kongens Mose ligger "Russerfennen", hvor russiske krigsfanger under Første Verdenskrig blev udsendt til at forestå kultiveringsarbejde i forbindelse af opdyrkning af heden. Drænsystemet i Russer Fennen blev ødelagt i forbindelse med en vandstandshævning i perioden 2007-11.

I 1955 blev store dele af mosen udlejet til Pindstrup Mosebrug som frem til 2005 gravede tørv.

2.7 Friluftsliv

Draved Skov og Kongens Mose er det største sammenhængende område med urørt skov i Danmark. Det og skovens "urskovspræg" lokker mange besøgende til. Der er udarbejdet en vandretursfolder for området.

En stor parkeringsplads midt i skoven er den naturlige indgang til vandreture i skoven. På p-pladsen er der borde/bænke og et informationsskilt. I Draved er der to skiltede vandreruter. Den vestlige rute går gennem store områder med birke- og lindeskov. Den østlige rute går gennem mose områder og "Svedjestykket", hvor der i 1950èrne blev gjort forsøg med agerbrug som i stenalderen. Da hele området er meget fugtigt er stivedligehold vanskelig. Stierne er ikke egnede til kørestole og barnevogne.

I Kongens Mose ved Teltkrovej og nordpå ved Galgebakkevej er der opstillet fugletårne. Der er adgangsforbud i mosen perioden i 1. marts – 1. juli i forbindelse med fuglenes yngletid

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Alle arealer i Draved Skov og Kongens Mose i Natura 2000 området nr. 99. Kongens Mose og Draved Skov. Arealerer beliggende i fuglebeskyttelsesområde nr. 61 Kongens Mose og Draved Skov og Habitatområde nr. 88 Kongens Mose og Draved Skov. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet består af 11 naturtyper og 1 fiskeart; for fuglebeskyttelsesområdet af 6 ynglefuglearter.

3.2 § 3 /§ 28 områder

Store dele af Draved Skov og Kongens Mose er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede naturtyper omfatter foruden søer forskellige mosetyper især aktiv højmose, nedbrudt højmose under gendannelse, hængesæk og skovmose.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Skoven og mosen er i Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune i sin helhed udpeget som naturbeskyttelsesområde. Nord for skoven mod Løgumkloster og mod øst til Alslev er der udpeget et større sammenhængende skovrejsningsområde. I kommuneplanen lægges der op til at udbygge og etablere nye stisystemer på strækningen mellem Hønning og Draved for vandrere og cyklister. Strækningen anses for et centralt turistområde. Draved Skov er et geosite.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Draved Skov og Kongens Mose er fredet (jævnfør Draved Skov-fredningen, Fredningsnævnets afgørelse af 18. februar 1963). Fredningens formål er: Sikring af områdets forskningsmæssige interesser inden for pollenanalyse og kvartær vegetationshistorie. Der må på det skovbevoksede areal ikke frembringes nåletræsbevoksninger. Afdelingerne 377, 391 og 393 bevares som moser. Forekommende selvsået løvtræ må ikke hugges. Nuværende nåletræ afdrives, når de er modne. Grøfter må renses, men nye ikke anlægges. Afdelingerne 368, 370 og 386 udgår af forstmæssig drift. Nåletræsbevoksninger afdrives, som de modnes.

Fredning af Draved Mose (Overfredningsnævnets afgørelse af 31. juli 1991) har følgende til formål: "Bevarelse af områdets geologiske, biologiske, arkæologiske og landskabelige værdier, herunder ved at sikre adgang til at iværksætte naturpleje og naturgenopretning i området. Fredningen har desuden til formål at regulere offentlighedens adgang til området under hensyn til beskyttelsesinteresserne."

3.5 Drikkevandsinteresser

Skoven og mosen er i Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune i sin helhed udpeget som indsatsområde for grundvand og med undtagelse af den østligste del af afd. 377 også som område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ikke ingen specifikke interesseområder for råstoffer i Draved Skov og Kongens Mose.

3.7 Naturskovsstrategien

Draved Skov på i alt ca. 250 ha er udlagt til urørt skov i 2000 efter fjernelsen af gran og genoprettelse af naturlige dræningsforhold.

Skov nr.

Skov

Afd.

Litra

Areal

Anv.

Årg.

Formål

103

Draved Skov og Kongens Mose

362

a

1,7

EG

1834

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

362

b

1,7

EG

1892

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

362

c

0,7

ASK

1962

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

362

d

0,3

EL

1949

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

362

e

0,2

AAN

 

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

363

a

2,6

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

363

b

0,7

EG

1991

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

363

c

1

BIR

1956

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

364

a

2,4

EG

1958

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

364

b

2,4

EG

1936

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

364

c

0,8

ASK

1936

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

364

d

1,3

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

a

2,5

EG

1814

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

b

1,6

EG

1819

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

c

0,6

POP

1948

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

d

3,5

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

e

1,2

ASK

1940

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

f

0,2

POP

1980

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

g

0,6

BIR

1991

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

h

0,5

EG

1968

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

365

j

1,5

EG

1987

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

366

a

1,5

EG

1952

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

366

b

0,8

EG

1823

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

366

c

0,9

ASK

1941

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

366

d

0,2

EG

1992

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

367

a

2

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

367

b

0,2

BIR

1970

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

367

c

1,3

EG

1824

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

367

d

1

BIR

1957

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

367

e

0,7

BIR

1990

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

368

a

6

EG

1846

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

369

a

2,2

BIR

1941

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

369

b

1,7

REG

1952

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

369

c

2

EG

1960

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

369

d

0,8

EG

1914

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

370

a

5,9

EG

1844

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

370

b

0,8

ASK

1937

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

a

3,5

EG

1844

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

b

1,6

EG

1824

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

c

1,9

EG

1869

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

d

0,5

EG

1911

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

e

0,3

ASK

1940

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

f

0,3

EG

1968

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

371

g

0,2

LIN

1933

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

372

a

3

EG

1871

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

372

b

1,8

ASK

1871

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

372

c

0,8

EG

1874

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

372

d

0,4

EG

1873

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

372

e

0,4

EG

1991

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

373

a

2,5

BØG

1986

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

373

b

0,5

EG

1873

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

373

c

0,6

BIR

1972

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

374

a

1

EG

1930

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

374

b

5,4

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

374

c

0,6

REG

1945

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

374

d

1,8

EG

1866

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

374

e

0,4

BIR

1904

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

374

f

0,4

ASK

1942

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

375

a

3,2

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

375

b

0,9

BIR

1987

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

376

a

2

EG

1965

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

376

b

0,8

ASK

1955

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

376

c

0,4

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

377

a

30,5

MOS

 

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

378

a

2,2

EG

1864

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

378

b

2

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

378

c

0,3

BIR

1925

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

378

d

0,4

BIR

1972

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

379

a

1,2

BIR

1933

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

379

b

3,4

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

380

a

1

BIR

1970

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

380

b

1,4

BIR

1923

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

380

c

2,7

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

380

d

0,3

EG

1984

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

a

3,4

EG

1941

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

b

1,2

EG

1905

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

c

0,8

EG

1984

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

d

1,7

BIR

2010

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

e

0,8

EG

1850

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

f

0,6

ASK

1958

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

381

g

0,2

BIR

1968

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

a

2,6

BØG

1905

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

b

1,3

ASK

1951

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

c

1,1

EG

1846

Urørt skov år 1994

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

d

0,6

EG

1900

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

e

0,7

EG

1905

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

f

0,4

EG

1900

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

g

0,8

ASK

1957

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

h

1,1

POP

1980

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

j

0,6

ASK

1900

Urørt skov år 2000

103

Draved Skov og Kongens Mose

382

k

0,6

EG

1958

Urørt skov år 2000

3.8 Frøavlbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke udlagt frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i Draved Skov og Kongens Mose.