Rømø Strand

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker Rømø Strand.

Rømø Strand har årligt ca. 1.9 mio. besøgende gæster, hovedsageligt tyske endagsturister, og friluftslivet er derfor vægtet højt. Målsætningen er, at stranden og dens faciliteter udgør attraktive rammer for gæsterne og tilgodeser mange forskellige former for aktivt strandliv, uden at naturen tilsidesættes. Landskabet med dets strande og klitter overlades i vid udstrækning til sin egen naturlige og dynamiske udvikling, hvor nye landskaber og naturtyper opstår.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

I planperioden vil publikumstoiletterne på Lakolk Strand blive fornyet.

Der etableres en kreaturhegning ud mod det militære øvelsesterræn på ca. 76 ha i den nordlige del af øen.

Den eksisterende fåre- og kreaturhegning nord for Lakolk Camping udvides med yderligere 65 ha op mod grænsen til Skydeområdet.

Efter år 2015 søges det endvidere afklaret om den eksisterende græsningspleje i Rømø Skydeområde eventuelt kunne optimeres ved etablering af driftsfællesskab mellem Naturstyrelsen og en række private lodsejere.

Kortet viser de mest markante ændringer.

1.2 Landskabsplan

Naturens frie udfoldelse uden menneskelig indgriben hersker på Rømø Strand og de tilhørende klitarealer. Der dannes konstant nye klitter, og stranden vokser ved havets aflejring af materiale.

Der ingen landskabelige tiltag i planperioden, men arbejdet med at skabe mere strandeng fortsætter.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ikke skov på disse arealer.

1.4 Naturpleje

Naturpleje på Rømø Strand knytter sig specielt til unge landskaber i form af strandenge mellem Lakolk Strand og Sønderstrand samt et stort strandengsområde ved Rømø Nørreland, der plejes i sammenhæng med tilstødende private arealer.

Nord for Lakolk Camping er en ny stor fåre- og kreaturhegning etableret for få år siden. Den intensiverede græsningspleje i området har forbedret raste- og ynglebetingelserne for en række kystfugle ligesom den korte strandengsflora har vundet indpas i området. Den positive udvikling fortsættes ved at udvide den eksisterende hegning med yderligere 65 ha op mod grænsen til Skydeområdet.

De helt nye strandenge vest for den gamle klitrække mellem Lakolk Strand og Sønderstand er endnu så jomfruelige at de ikke tåle at blive afgræsset, men indenfor 5-10 år vil strandengsdannelsen være så fremskreden at græsningspleje med får, vil kunne komme på tale.

Efter år 2015 tages initiativ til igangsætning af et egentligt driftsfællesskab mellem Naturstyrelsen og en række private lodsejere. Driftsfællesskabet vil kunne fremtidssikre og forbedre den eksisterende græsningspleje på Rømø Nørreland og statens arealer i Rømø Skydeområde.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen tiltag for kulturmiljøet i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her

1.6 Friluftsliv

Der udlægges en facilitetszone omkring toiletter, hundeskov og en mulig ny boardwalk fra sommerhusområdet Lakolk til Lakolk strand, samt en anden facilitetszone ved Sønderstrand omkring p-plads og toilet. Resten er udlagt som friluftszone, som kan rumme de mange aktiviteter og strandgæster.

Nedkørslen til Lakolk Strand fra Vesterhavsvej skal opretholdes.

Derimod ophører vedligeholdelsen af vejen på stranden mellem Lakolk Strand og Sønderstrand. Dette vil betyde at bilkørslen ophører helt, og at de berørte arealer overgår til naturens frie udfoldelse uden menneskelig indgriben. På den måde vil der opstå yderligere arealer med strandeng. På Lakolk Strand fornyes publikumstoiletterne.

På Sønderstranden opretholdes de afmærkede områder til aktiviteter med vindkøretøjer i form af strandsejlere, blokart og kitebuggy.

Vedligehold af faciliteter på stranden omhandler reparation/fornyelse af pælerækkerne, der markerer de bilfrie områder, opsætning af skilte/(båker i windsurferområdet), og mest af alt rengøring af toiletterne.

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Arealerne i områdeplaner er delvist beliggende i Nationalpark Vadehavet. Afgrænsning af Nationalpark Vadehavet fremgår af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018.

Rømø er omgivet af Vadehavet som er Europas største vådområde og strækker sig fra Den Helder i Holland til Esbjerg i Danmark, en strækning på ca. 500 km.

Rømø Strand er helt unik i Danmark på grund af sin størrelse. Hvor stranden er smallest er den ca. 600 meter bred, mens den i nord og syd har en bredde på op til 3 km. Stranden med tilhørende klitter, strandenge og strandsøer udgør i alt ca. 4200 ha, og strækker sig langs hele vestsiden af øen over en strækning på mere end 17 kilometer fra Bollert Sand i nord til Bananklitten i syd.

Stranden på Rømø strækker sig fra Juvre Strand i nord til Sønderstrand i syd. Den nordlige del af Rømø er et militært øvelsesterræn, afspærret for offentligheden, og fungerer som fuglebeskyttelsesområde for vadefugle i Vadehavet. Den statsejede del af skydeområdet udgør i alt ca. 1500 ha, hvoraf mere end 80 % er åbne sandflader på den mægtige Juvre Sand.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Tabel: Skov- og ikke skovbevoksede arealer.

Areal i hektarAndet nåletræIkke skovbevoksetTotal
Rømø Strand241734175

Tabel: Lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer.

Arealer i hektarSøer mv.KlitStrandbredStrandengAndetTotal
Rømø Strand2358299981024173

2.2 Jordbundsforhold

Rømø er dannet på grundlag af en sandbanke, et højsand, der på vestsiden har fået pålejret sand og på østsiden er blevet udvidet med et marskområde på ler- og slikaflejringer.

2.3 Landskab

Rømø er en såkaldt barreø. Øens tilblivelse afspejler sig i en række nord-sydgående bælter. Mod vest strækker sig en forstrand på indtil 2-3 kilometers bredde, som fremstår som ét stort, åbent strandlandskab med et klitbælte mod øst. Området afgrænses mod nord, vest og syd af Vesterhavet og mod øst af den langstrakte sandmarsk uden bebyggelse og træbevoksning.

Mod nord er strandengene gennemskåret af et forgrenet netværk af tidevandsrender. De største er Jens Bleegs Lå, Sørens Lå og Elius Lå, der strækker sig ind over strandengene samt Skorstenens Lå helt ude ved Bollert Sand.

2.4 Skoven

Der er ingen skov på det pågældende areal.

2.5 Natur

Rømø Strand er meget dynamisk og under konstant forvandling. De forreste klitter længst mod vest udvikler sig hastigt ved pålejring af sand og opbygning af stadigt voksende klitformationer. En ny sammenhængende klitrække er under udvikling, og strandengsdannelserne på de mellemliggende "gamle" strandarealer er stærkt tiltagende.

Rømø Strand rummer stort set alle karakteristiske plantesamfund knyttet til sandstrand, forklitter, hvide, grå og grønsværklitter samt strandenge, strandsump og næringsfattige strandsøer. Strandengene fremtræder i en mosaik lige fra ikke-græssede til stærkt græssede områder. Der græsses primært med får på de unge strandengsdannelser, mens kreaturer tages i anvendelse på de mere stabile og ældre strandenge. Hvor græsningstrykket er lavt udvikles sammenhængende og ensformige flader med Stiv Kvik, hvilket blandt andet er tilfældet i skydeområdet i nord, hvor størstedelen af de 240 ha strandenge er domineret af den knæhøje græsart.

Trods det at stranden er underkastet store forandringer i det vind- og vandpåvirkede og undertiden meget ustabile miljø, så er området hjemsted for adskillige sjældne dyre- og plantearter. Der er bl.a. fundet flere nye eller meget sjældne insektarter, ligesom området huser rødlistearterne klit-star og strandsnerle. De nyopståede strandengsarealer med sparsom vegetation er yndet tilholdssted for den sjældne hvidbrystet præstekrave, mens de helt åbne flader på den yderste forstand med muslingeskaller og temporære sandaflejringer er ynglehabitat for kolonier af hav- og dværgterner. Rømø Strand huser ca. 80 % af den danske ynglebestand af hvidbrystet præstekrave og ca. 50 % af ynglebestanden af dværgterner i den danske del af Vadehavet. I 2011 blev der endvidere fundet et par korttået lærke på de nye strandenge, hvilket var første ynglefund i Danmark.

Rømø Strand indtager således en fremtrædende position i forhold til flere truede og sjældne kystfugle i Danmark. Ynglefuglene på stranden er imidlertid under pres som følge af den store friluftsaktivitet, prædation fra ræve samt tilbagevendende oversvømmelser i sommerhalvåret. Ternekolonierne på forstranden er mest udsatte, hvorfor de væsentligste ynglekolonier igennem flere år er afmærket og afspærret for offentlighedens færdsel med flytbare hegn.

Bollert Sand på den nordvestlige del af stranden ud mod Juvre Dyb er endvidere et vigtig rasteområde for den spættede sæl. Op mod 1000 sæler veksler mellem Bollert Sand og sydspidsen af Kore Sand afhængig af vejrforholdene.  

2.6 Kulturmiljø

Der findes et enkelt grænsemærke på arealet .

2.7 Friluftsliv

Rømø strand er besøgt af godt 1,9 mio. mennesker om året og er dermed Danmarks næst mest besøgte naturområde. Størstedelen er endagsturister og ca. 90 % er fra Tyskland. Stranden er eftertragtet for det lave badevand, ingen sten og kørsel på stranden. Der er nedkørsel til Lakolk og til Sønderstrand.

I 2000 blev de bilfrie områder kraftigt udvidet, så det i dag går fra Lakolk syd og helt ned til Sønderstrand. Udvidelsen har ændret køremønsteret på stranden, så der bliver dannet mere og mere strandeng, hvor der før sandstrand med kørespor fra biler.

Lakolk Strand er det mest benyttede strandområde på øen. Mod nord går grænsen til det militære skydeområde. Windsurferområdet grænser op til dette. På Lakolk Strand bliver der i sommersæsonen opstillet to toiletvogne. Tryg Fonden har opstillet et Livreddertårn i samme periode. I området findes henvisningsskilte for diverse aktiviteter, en stor informationsstander og et temporært hundeområde i klitterne.

Sønderstrand er kendetegnet ved sin op til 4 km lange fladestrand og besøges af et lidt ældre publikum end Lakolk Strand. På Sønderstand er to områder til henholdsvis strandsejllads/blokart og kitebuggykørsel. Ved nedkørslen til stranden findes en stor informationsstander ved Tønder Kommunen p-plads samt et permanenttoilet.

Området mellem Lakolk og Sønderstrand er friholdt for aktiviteter bortset fra en ridesti og et par vandrestier som munder ud på stranden

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Hele Rømø strand er beliggende i Natura 2000 området nr. 89 Vadehavet. Hele Rømø Strand, undtagen sommerhusgrundene på Lakolk, ligger i fuglebeskyttelsesområde nr. 65 Rømø. Udpegningsgrundlaget omfatter 15 yngle- og 2 trækfuglearter.

Natura 2000-plan nr. 89 "Vadehavet"

3.2 § 3 /§ 28 områder

Ud af det samlede strandareal på knap 4200 ha er det kun ca. 800 ha med strandengsdannelser som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Den brede sandstrand og den næsten vegetationsløse strandbred på i alt ca. 3000 ha samt de egentlige klitdannelser på mere end 350 ha er omfattet af klifredningsbestemmelserne jf. naturbeskyttelseslovens § 8.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Hele Rømø Strand ligger ifølge Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune i kystnærhedszone og er udpeget som turistområde, værdifuldt kulturmiljø, skovrejsning uønsket-område, bevaringsværdigt landskab, landskab med geologisk værdi og naturbeskyttelsesområde.

Mindre områder er udpeget som særlig næringsfattigt natur. Udpegningen angår et ca. 50 m bredt og ca. 800 m langt bælte langs østskellet syd for ballonmasten; klitterne fra syd for sommerhusområdet Lakolk til sydvest for Esbjerg Sø; samt et bælte foran fyrretræerne fra Norde Fløjdige mod syd.

3.4 Fredninger og vildtreservater

En del af Rømø Strand er omfattet af Fredning af Rømø (Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1947). Inden for fredningen er der forbud mod bebyggelse, beplantning, opdyrkning og gravning af nye grøfter, medens det findes betænkeligt at forbyde oprensning af bestående grøfter, hvorved bemærkes, at disse i stort omfang danner skel mellem lodderne, Arealerne skal således bevares i deres nuværende naturlige tilstand, medens græsning og lyngslåning kan finde Sted i det hidtidige omfang.

Den midt-sydlige del i de samme afdelinger er omfattet af Rømø fredningen. Dette areal ligger i fredningens zone III.

Den nordlige del, den midt-nordlige del og den sydlige del af stranden i afd. dvs. 990-991 og 993-994 ligger uden for fredningen.

Hele Rømø Strand, undtaget sommerhusgrundene på Lakolk, er omfattet af bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet.

3.5 Drikkevandsinteresser

Begrænsede tanger nord og syd for Lakolk er udpeget som indsatsområde for grundvand.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen identificerede råstofinteresser på Rømø Strand.

3.7 Naturskovsstrategien

Da der ikke er skovbevoksede arealer på Rømø Strand, er der ingen arealer der er udlagt efter Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der findes ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer på Rømø Strand.