Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Flyvestation Værløse

I 2013 overtog Naturstyrelsen det åbne naturareal ved Flyvestation Værløse med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

Flyvestation Værløse. Foto: Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen
Arealet ved Flyvestation Værløse. Foto: Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen

I 2004 besluttede man i forbindelse med forsvarsforliget, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges og afhændes. Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 det åbne naturareal med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

Området er et rekreativt naturområde, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt. Motorkørsel er forbudt i lighed med reglerne for Naturstyrelsens øvrige skov- og naturområder.

Fra tiden som militær flyvestation rummer det unikke, åbne areal lange asfaltbelagte strækninger og en række specielle bygninger, overvejende flysheltere/hangarer. Områdets centrale del består af en åben slette, hvor den 3 km lange og 50 m brede landingsbane er et markant træk. Landingsbanen og de øvrige asfaltstrækninger er nu et eldorado for alle til fods og på hjul som cyklister, rulleskøjteløbere og landsejlere, der vil opleve og bruge det store åbne naturområde.

Området rummer i det hele taget nye muligheder for friluftsliv, der ikke findes andre steder på Naturstyrelsen områder eller i hovedstadsområdet. Der er desuden fra Forsvarets tid bl.a. 11 F16-shelters/hangarer, der nu kan anvendes til rekreative formål og som støttepunkt for friluftsliv.

Det er Naturstyrelsens vision, at området bliver et åbent rekreativt naturområde, hvor de unikke omgivelser anvendes til en bred vifte af friluftsaktiviteter. Det er ønsket, at områdets bygninger udlejes til aktiviteter i området, for eksempel til ”klubhus” og opbevaring af grej for foreninger, der har aktiviteter i området. Visionen bygger videre på områdets kulturhistorie og vil transformere området til et rekreativt naturareal, hvor karaktertrækkene fra den militære tid stadig er tydelige.

Naturstyrelsen kørte i foråret 2014 en større borgerinddragelsesproces, kaldet Idéstorm. Her modtog styrelsen mere end 80 forslag og idéer fra foreninger og borgere til hvad området skulle bruges til. Naturstyrelsen har på baggrund af de forslag udarbejdet en arealplan for friluftsliv og natur, der beskriver hvilke aktiviteter, der kan lade sig gøre på området, hvilke planer Naturstyrelsen arbejder videre med og planerne for den fremtidige naturpleje.

link til arealplan

Naturstyrelsen arbejder blandt andet videre med at etablere et støttepunkt for friluftslivet med bl.a. toiletfaciliteter og vandforsyning.

Tankegangen for udviklingen af flyvestationen er ”Hvad kan Flyvestation Værløse gøre for mig/os, og hvad kan jeg/vi gøre for Flyvestation Værløse”. Heri indgår også at skabe rammer for fremtidige partnerskaber og aktivere frivillige og organisationer, der vil være med til at skabe og understøtte friluftslivet og naturen på flyvestationen.

Se Naturstyrelsens præsentation af flyvestationen.

 

Naturstyrelsen har oprettet en facebookside, facebook.com/flyvestationen, hvor man kan holde sig orienteret og i kontakt med de øvrige brugere af området.

Spørgsmål om brug og leje af området kan rettes til Naturstyrelsen Østsjælland,

 

Naturen

Flyvestation Værløse rummer større mose- og engområder i den vestlige del kaldet Bringe Mose. Den centrale del omkring den 3 km lange landingsbane består af et stort åbent sletteområde. Mod nord afgrænses arealet mod Laanshøjområdet af sydvendte skrænter med overdrevsvegetation. I den østlige del er området mere kuperet og rummer en række småbiotoper og vandhuller. I den nordlige del tæt ved Søndersø ligger seks af hangarene i et diffust net omringet af overdrevs vegetation. Her finder man også en mindre hede og et moseområde.

Naturstyrelsen arbejder videre med at intensivere og udvide de eksisterende græsningsområder for enten at forbedre naturværdierne og/eller bekæmpe kæmpebjørneklo.

Den rekreative plan er udarbejdet under hensyntagen til områdets nuværende naturværdier og -potentiale. Selve driftplantillægget,hvor bl.a. naturtiltag vil være beskrevet, bliver udarbejdet på et senere tidspunkt. Det ligger dog fast, at den vestlige del af området, hvor der nu er afgræsning, også fortsat vil blive afgræsset. Ligeledes arbejder styrelsen på at etablere fåregræsning på hele den øst-vest gående skråning mod Laanshøj/felthangarområdet.

I hedeområdet i den østlige del mod Søndersø vil der ikke kunne foregå friluftsaktiviteter, der påvirker hedens tilstand negativt. Hvordan heden vil blive plejet for fremtiden er ikke fastlagt, men det vil have høj prioritet at bevare og gerne forbedre hedens tilstand

Brug af området

Størstedelen af området er offentligt tilgængeligt døgnet rundt. Dog er et par områder hegnet fra pga. jordforurening tilbage fra Forsvarets tid. Tjek adgangsveje, parkeringspladser og adgangsregler i folderen. Større organiserede arrangementer som eksempelvis cykelløb skal der søges om via booking.naturstyrelsen.dk.

 

Baggrund for projektet

I 2004 besluttede man som en del af forsvarsforliget, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges og afhændes. Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 størstedelen af det åbne naturareal på 349 ha med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

Du kan læse meget mere om flyvestationen på Furesø Kommunes hjemmeside 

Projektforløb indtil nu

 • Medio oktober 2014: Arealplanen blev udsendt
 • 2. april – 2.juni 2014: Idéstorm
 • 26. april 2014: Åben Flyvestation
 • 24. oktober 2013: Ministeroverdragelse af området til de nye ejere.
 • 1. oktober 2013: Miljøministeriet overtog det 349 ha store areal med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

 

Mere om projektet:

Der blev i forbindelse med opstarten af projektet nedsat en følgegruppe, der har rådgivet styrelsen om udviklingen og brugen af området. Der er ikke umiddelbart planlagt flere møder i følgegruppen.

 

Referater fra følgegruppens møder findes her:

 

Følgegruppens sammensætning:

 • Jonstrup 89
 • Grundejerforeningen i Laanshøj
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Værløse Naturgruppe
 • Friluftsrådet
 • DGI
 • DIF
 • Furesø Museer
 • Furesø Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Egedal Kommune

 

Book Flyvestation Værløse til dit arrangement

Langt de fleste aktiviteter på flyvestationen kræver ikke tilladelse. Det gælder f.eks. en gå- eller cykeltur, ekskursioner med skoleklasser eller børnefødselsdage. Nogle aktiviteter kræver dog tilladelse af Naturstyrelsen. Det gælder f.eks. hvis de er erhvervsmæssige eller har mærkbar indflydelse på andre gæsters oplevelser af naturen.

Du kan booke dele af flyvestationen til et arrangement her: Book Flyvestation Værløse