Flyvestation Værløse

Naturstyrelsen har siden 1. oktober 2013 ejet de åbne, grønne naturarealer på Flyvestation Værløse. Naturstyrelsens område er 349 ha.

Området er nu et rekreativt naturområde, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt. Motorkørsel er forbudt i lighed med reglerne for færdsel på Naturstyrelsens øvrige skov- og naturområder.

Link til folder om Flyvestation Værløse

Fra tiden som militær flyvestation rummer det unikke, åbne areal lange asfaltbelagte strækninger og en række specielle bygninger, overvejende flysheltere/hangarer. Områdets centrale del består af en åben slette, hvor den 3 km lange og 50 m brede landingsbane er et markant træk. Landingsbanen og de øvrige asfaltstrækninger er nu et eldorado for alle til fods og på hjul som cyklister, rulleskøjteløbere og landsejlere, der vil opleve og bruge det store åbne naturområde.

Området rummer i det hele taget andre muligheder for friluftsliv end på Naturstyrelsens øvrige områder i hovedstadsområdet. Der er fra Forsvarets tid bl.a. 11 F16-shelters/hangarer, der nu kan anvendes til rekreative formål og som støttepunkt for friluftsliv. Der er en række tilovers blevne bygninger på Naturstyrelsens område, bl.a. et større bygningskompleks ved ”Sandet”. Disse og andre bygninger i området vil, da de ikke er bevaringsværdige, i dårlig stand og ikke rummer umiddelbare brugsmuligheder, der er forenelige med Naturstyrelsens planer for området, blive nedrevet.

I løbet af 2017 og 2018 vil maskinerne gå i gang med nedrivningerne, som du kan læse mere om her:

Nedrivninger på Flyvestation Værløse

Naturstyrelsen har på baggrund af de mere end 80 forslag og idéer fra foreninger og borgere i borgerinddragelsesprocessen idéstorm udarbejdet en arealplan for friluftsliv og natur, der beskriver hvilke aktiviteter, der kan lade sig gøre på området, hvilke planer Naturstyrelsen arbejder videre med og planerne for den fremtidige naturpleje.

Du kan læse mere ved at klikke på: Link til arealplan

Naturstyrelsen arbejder blandt andet videre med at etablere et støttepunkt for friluftslivet med bl.a. toiletfaciliteter og vandforsyning. Der gives lejlighedsvist tilladelse til flyvning med mindre, støjsvage maskiner i forbindelse med særlige arrangementer.

Tankegangen for udviklingen af flyvestationen er ”Hvad kan Flyvestation Værløse gøre for mig/os, og hvad kan jeg/vi gøre for Flyvestation Værløse”. Heri indgår også at skabe rammer for fremtidige partnerskaber og aktivere frivillige og organisationer, der vil være med til at skabe og understøtte friluftslivet og naturen på flyvestationen.

Se eventuelt en lille film ved at klikke her: Naturstyrelsens præsentation af flyvestationen.

Naturstyrelsen har oprettet en facebookside, facebook.com/flyvestationen, hvor man kan holde sig orienteret og i kontakt med de øvrige brugere af området.

Brug af området

Størstedelen af området er offentligt tilgængeligt døgnet rundt. Dog er et par områder hegnet fra pga. jordforurening tilbage fra Forsvarets tid.

Tjek adgangsveje, parkeringspladser og adgangsregler i folderen øverst på denne side.

I hundefolden er det tilladt at lufte hund uden snor. Det er naturligvis et krav, at hunden er under fuld kontrol.

Det er tilladt at ride på det afmærkede ridespor.

Langt de fleste aktiviteter på flyvestationen kræver ikke tilladelse. Det gælder f.eks. en gå- eller cykeltur, ekskursioner med skoleklasser eller børnefødselsdage. Nogle aktiviteter kræver dog tilladelse af Naturstyrelsen. Det gælder f.eks. hvis de er erhvervsmæssige eller har mærkbar indflydelse på andre gæsters oplevelser af naturen.

Du kan booke dele af flyvestationen til et arrangement her: Book Flyvestation Værløse

Spørgsmål om brug og leje af området i øvrigt kan rettes til Naturstyrelsen Østsjælland,

Naturen

 

Flyvestation Værløse rummer større mose- og engområder i den vestlige del kaldet Bringe Mose, hvor der går græssende kvæg. Afgræsningen er med til at forbedre naturværdierne og samtidig bekæmper de kæmpebjørneklo. Den centrale del omkring den 3 km lange landingsbane består af et stort åbent sletteområde. Mod nord afgrænses arealet mod Laanshøjområdet af sydvendte skrænter med overdrevsvegetation. I skrænterne er der fra tiden omkring 2. verdenskrig gravet felthangarer. Disse skrænter naturplejes af får, som både fremmer naturværdierne og får felthangarene til at stå frem. I den østlige del er området mere kuperet og rummer en række småbiotoper og vandhuller. I den nordlige del tæt ved Søndersø ligger seks af hangarene i et diffust net omringet af overdrevs vegetation. Her finder man også en mindre hede og et moseområde.

Den rekreative plan er udarbejdet under hensyntagen til områdets nuværende naturværdier og -potentiale. Selve driftplantillægget, hvor bl.a. naturtiltag vil være beskrevet, bliver udarbejdet på et senere tidspunkt.

I hedeområdet i den østlige del mod Søndersø vil der ikke kunne foregå friluftsaktiviteter, der påvirker hedens tilstand negativt. Hvordan heden vil blive plejet for fremtiden er ikke fastlagt, men det vil have høj prioritet at bevare og gerne forbedre hedens tilstand.

Pleje af området

I Naturstyrelsen er der et stort ønske om at bevare og forbedre de lysåbne naturarealer, da de er vigtige områder for en del spændende planter og dyr, som mange steder har det lidt svært i Danmark.

Lysåbne arealer, som overdrev, enge og nogle moser, har nemlig brug for at blive plejet for ikke at gro til med krat og buske. Områderne har netop udviklet sig til den natur, de findes i dag, fordi de igennem mange år er blevet slået og der er taget høslet. Denne form for naturområder vil helt sikkert forandre sig eller endda forsvinde, hvis plejen stopper. Det er derfor vigtigt, at vi plejer lysåbne arealer, så de ikke forsvinder, og så biodiversiteten bevares.

Som ny ejer af stedet har Naturstyrelsen derfor indledet et samarbejde med en række frivillige natureksperter for at se på, hvordan vi bedst muligt får belyst, hvad der nu findes på stedet og ikke mindst for at kunne beslutte, hvordan vi kan optimere driften og lave forskellige naturplejetiltag, så det kan blive endnu bedre.

Allerede i 2014 startede samarbejdet med blandt andet Værløse Naturgruppe, som begyndte med frivillig pleje af et mindre område med lyng og andre hedeplanter. Plejen er en udpræget succes, og allerede nu efter få års afbrænding fremstår heden i endnu bedre stand, med lyngtuer og fine nøjsomme urter.

Nu har Naturstyrelsen derfor udvidet samarbejdet med de frivillige eksperter, så der i alt er en gruppe på knap 20 interesserede, der samarbejder med Naturstyrelsen om plejen af Flyvestation Værløse.

I første omgang er samarbejdet koncentreret om at danne sig et overblik over, hvad der er på arealerne, hvad der ikke er, og i høj grad for at blive enige om, hvad der kan gøres for at gøre arealerne endnu mere attraktive for en række spændende dyr og planter.

Du kan læse en større artikel om de frivilliges arbejde ved at klikke her: Frivillige udfører naturpleje

Besøg Flyvestation Værløse

Størstedelen af området er offentligt tilgængeligt døgnet rundt. Dog er et par områder hegnet fra pga. jordforurening tilbage fra Forsvarets tid. Tjek adgangsveje, parkeringspladser og adgangsregler i folderen. Større organiserede arrangementer som eksempelvis cykelløb skal der søges om via booking.naturstyrelsen.dk.

Du kan læse meget mere om flyvestationen her: 

Furesø Kommunes hjemmeside 

Og du kan læse mere om de øvrige ejere af den tidligere Flyvestation Værløse her:

Filmstationen

Freja Ejendomme

Nationalmuseet

Furesø Museer