Dyr og planter på Flyvestation Værløse

Naturen

Flyvestation Værløse rummer større mose- og engområder i den vestlige del kaldet Bringe Mose, hvor der går græssende kvæg. Afgræsningen er med til at forbedre naturværdierne, og samtidig bekæmper kvæget kæmpebjørneklo. Den centrale del omkring den 3 km lange landingsbane består af et stort åbent sletteområde. Mod nord afgrænses arealet mod Laanshøj af sydvendte skrænter med overdrevsvegetation. I skrænterne er der fra tiden omkring 2. verdenskrig gravet felthangarer til de tyske fly. Disse skrænter naturplejes af får, som både fremmer naturværdierne og får felthangarene til at stå tydeligere frem. I den østlige del er området mere kuperet og rummer en række småbiotoper og vandhuller. I den nordlige del tæt ved Søndersø ligger seks af F16-hangarene i et diffust net omringet af overdrevsvegetation. Her finder man også en mindre hede og et moseområde.

Rådyr

Rådyr er mest aktive ved solopgang og solnedgang, men på Flyvestation Værløse er der masser af plads, og de kan derfor opleves hele dagen, da de er relativt uforstyrrede. På den store slette er der næsten garanti for at se rådyr. Ligger der sne, er der spor efter rådyr alle vegne. Der foregår ikke jagt på Flyvestationen, så her har rådyrene et helle.

Violetrandet ildfugl

Violetrandet ildfugl er en sommerfugl i blåfuglefamilien, og har bevaringsstatus som ”sårbar”. Den er mest almindelig i Jylland, men kan her bl.a. spottes på den flade slette ved landingsbanen.

Mosehornugle

Mosehornuglen yngler sjældent i Danmark, men er ret almindelig som træk- og vintergæst i september/december – marts/maj. Den er dog spottet flere steder på flyvestationen i juni måned. Mosehornuglen jager for det meste i skumringen eller om morgenen og er dermed mere dagaktiv end de andre ugler. Den fanger primært små gnavere, men kan også fange fugle, fugleunger og andre smådyr.

Nattergal

Nattergalen er mest kendt for sin kraftige, smukke sang, der især om natten høres vidt omkring. Det er hannen, der synger for at tiltrække en hun og for at markere sit territorium overfor andre hanner. Sangen er særlig intens i tiden omkring territoriets oprettelse i maj, hvor den kan høres hele døgnet. Sangen varer ved til midt i juni eller start juli. Den holder til i moser eller fugtige skove med rig undervegetation og sidder ofte i krattet ved Bringe Mose. Den kan dog være svær at få øje på. Det er lettest at høre nattergalen om aftenen eller om natten, hvor de fleste andre fugle er stille.

Naturpleje

Naturstyrelsens mål er at skabe interesse for området og formidle dens natur, samt at få et overblik over områdets blomster, dyr og svampe, bl.a. i forhold til naturpleje.

Målet er at få lavet undersøgelser, hvor resultaterne afspejler årstidsvariation og klimatiske ændringer i det miljø, organismerne lever i.

Det er Naturstyrelsens vision at inddrage borgere i naturplejen på området, og indimellem vil der være ekskursioner til flyvestationen for at studere resultaterne og tale om den fremtidige naturpleje.