Historie - Sperrestrup Skov

De første træer blev plantet i Sperrestrup Skov i 1997, og dermed er skoven en af de helt nye skove, der er ved at vokse op mellem Frederikssund og Roskilde. Skoven er i dag på 116 hektar, men tanken er, at den med opkøb af omkringliggende landbrugsland med tiden skal blive næsten dobbelt så stor. Målet er, at skovarealet i Danmark skal fordobles, så op mod 25 procent af landet skal være dækket af skov, når vi nærmer os århundredeskiftet.

Skoven er rejst for at sikre grundvandet i området og for at give de lokale beboere et nyt rekreativt område med spændende naturoplevelser og aktiviteter. Skoven bliver drevet 100 procent økologisk uden hverken gødning eller pesticider.

Tusindevis af træer plantet

Siden det første træ blev sat i 1997, er der plantet over hundrede tusinde træer på den gamle landbrugsjord. Der er lagt vægt på variation, så udover de traditionelle bøge- og egetræer er der bl.a. plantet ask, birk, avnbøg, fuglekirsebær, rødel, lind og ær. En mindre del er beplantet med nåletræer, navnlig rødgran, douglasgran, lærk og skovfyr. Nogle steder som rene nåletræsbeplantninger – andre steder er nåletræerne blandet ind i løvskoven.

Udover træer er der plantet brede skovbryn med en masse forskellige, oprindelige danske træer og buske. Det er bl.a. tjørn, slåen, kvalkved, hyld, abild, hassel og dunet gedeblad.

Der er mange lysninger og åbne områder i skoven – blandt andet den brede eng midt i skoven, hvor kvæg græsser, og hvorfra der er en smuk udsigt mod Skenkelsø Mølle mod vest og langt ud over det omkringliggende landskab mod øst. Her er der også anlagt en række forbundne småsøer. Søerne tiltrækker ænder og gæs og er med til at gøre såvel dyre- som planteliv mere varieret.

En rig forhistorie

Selv om skovens historie ikke er lang, så har hele området en lang og spændende historie. Faktisk har man gjort fund, der viser, at nogle af de allerførste jægere og samlere, der kom til Danmark, da isen trak sig tilbage efter den sidste istid, slog sig ned i Jørlunde nogle få kilomenter nord for Sperrestrup Skov.

Vi ved, at der har boet mennesker op igennem såvel stenalder som bronzealder. Lige nord for Langdyssevej er der flere dysser og gravhøje, og inde i selve Sperrestrup Skov på den store eng, der strækker sig fra vest til øst, ligger Troldhøj – en rundhøj – der ifølge Kulturstyrelsen er dateret til mellem 3.950 og 500 år f.v.t. I højen er der fundet et bronzesværd.

Endelig er der også gjort nogle rige guldfund fra jernalderen i Sperrestrup landsby, så der er ingen tvivl om, at det har været et rigt område i oldtiden.

En lystskov

I dag er Sperrestrup Skov en lystskov til glæde for skovens gæster og for alle de dyr og fugle, der allerede har taget skoven til sig. Du kan løbe orientering, ride en tur, lade din hund lege på hundelejepladsen i hundeskoven, slå lejr for en nat, plukke bær eller bare følge skovens vækst fra den bare pløjemark til en smuk dansk løvskov.

Om navnet Sperrestrup

Navnet Sperrestrup, oprindelig Spærlingstorp, stammer fra vikingetiden/middelalderen og betyder Spærlings udflytterbebyggelse. Landsbyen Sperrestrup ligger lige øst for Sperrestrup Skov.

Tidslinje

13.000 f.v.t.: 

da de allerførste jægere og samlere kom til Danmark, da isen trak sig tilbage, slog nogen af dem sig ned i Jørlunde lige nord for Sperrestrup Skov. 

3.950-500 f.v.t.:

Der er mange dysser og gravhøje i området. Både fra stenalderen og fra bronzealderen. 

500 f.v.t.-år 850:

I landsbyen Sperrestrup øst for skoven er der gjort rige guldfund. 

1458: 

Landsbyen Sperrestrup dukker op i de skriftlige kilder som Spærlingstorp. 

1781: 

Tungegård flyttes til Sperrestrup Skov. 

1891: 

Skenkelsø Mølle opføres i hollandsk stil. 

1972: 

Ølstykke kommune overtager møllen. 

1997: 

De første træer plantes i den nye skov, der får navnet Sperrestrup Skov. 

2000: 

Skovbørnehaven på Tungegård åbnes.