Multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen

Skalsådalen
Projekttype Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO)
Periode 4. jan. 2022 - 4. jan 2024
Projektareal Kerneområde 6.000 ha
Økonomi Afsat til jordfordelingsplanlægning 3.130.000 – Finansiering af fx. ekstensivering og udtagning af landbrugsjord, stianlæg, lavbundsprojekter kommer fra andre kommunale og statslige puljer, EU LIFE midler samt fra vandværk og evt. fonde, hvor der søges om penge til forbedring af rekreative formål.

Projektbeskrivelse

Baggrund

Regeringen har afsat 150 mio. kr. til realisering af multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug, friluftsliv og regional udvikling sammentænkes. 

Den 4. januar 2022 modtog Naturstyrelsen samtykke til fri jordfordeling i Skalsådalen ved Sdr. Onsild under ordningen Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO).

Ansøgningen

Ansøgningen om MUFJO i Skalsdalen er udformet i tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen og de tre kommuner Viborg, Mariagerfjord og Randers. Ansøgningen tager afsæt i et mulighedskatalog, der er udarbejdet i et udviklingsprojekt LIFE IP NATUREMAN for indsatsområdet i Skals Ådal ved Sdr. Onsild.

Hvad er multifunktionel jordfordeling?

I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan muliggøre multifunktionelle projekter

LIFE IP Natureman – indsatsområdet i Skals Ådal ved Sdr. Onsild.

Projektet LIFE IP Natureman har fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Konkret vil projektet bl.a. arbejde med at skabe større sammenhængende arealer, som er mere rentable at pleje. Projektets indsatser skal tilrettelægges på en måde, så de understøtter vækst og udvikling i landdistrikterne bedst muligt.

Projektet er opdelt i 39 indsatsområder. For hvert indsatsområde er der udarbejdet en vision og et mulighedskatalog, der omfatter en vifte af aktiviteter, der har sigte på at forbedre natur og miljø og fremme en positiv landdistriktsudvikling. Se nærmere om LIFE IP Natureman på https://life-natureman.dk/.

Mulighedskataloget for indsatsområde N30-17 (Sdr. Onsild Enge) kan ses her: https://life-natureman.dk/media/300349/n30-17-sdr-onsild-enge-mulighedskatalog.pdf.

Projektelementer i MUFJO Skalsådalen

Kerneområdet for jordfordelingen rækker ud over LIFE IP Natureman indsatsområdet. MUFJO Skalsådalen omfatter derfor også projektelementer, der ikke er beskrevet i mulighedskataloget.

De største projektelementer i MUFJO-ansøgningen er en række lavbundsprojekter. I disse større projekter er det oplagt at søge at tilgodese flere interesser og ønsker samtidigt.

Samlet oversigt over projektelementer der arbejdes med under MUFJO i området er:

  • Klima-lavbundsprojekt i Lindum Enge (98 ha), Gråkær Enge (169 ha) og Sjørring Kær (ca. 50 ha), der reducerer drivhusgasser og øger naturindhold samt bidrager til et rent vandmiljø. Læs mere: projektsiden for Graakær enge og projektsiden for Lindum enge. 
  •  Natura 2000 indsatser med fokus på beskyttelse af rigkær, kilder og overdrev samt bilag IV arter.
  • Natur og biodiversitet med særlig fokus på en opdateret plejeplan for Hvidding Krat
  • Grundvandsbeskyttelse (BNBO Sjørring Vandværk)
  • Udlægning af stier og etablering af rekreative anlæg
  • Landdistriktsudvikling
  • Forbedret arrondering af landbrugsarealet inden for kerneområdet (ca. 665 ha) og øgning af arealer med økologi (ca. 35 ha)

Oversigtskort MUFJO Skalsådalen

Oversigtskort MUFJO Skalsådalen

Kerneområdet for MUFJO i Skalsådalen (6.000 ha) er vist med en gul stiplet ramme. Det indbefatter indsatsområdet Sdr. Onsild Enge i LIFE IP Natureman (vist med rød stiplet linje). Det gult skraverede område viser udstrækningen af Natura 2000 området.

Projektforløb

1. dec. 2022: 2. delkendelse forventes.

1. dec. 2022: 1. delkendelse i MUFJO, der berører 15 lodsejere med i alt 350 ha.

4. Jan. 2022: Endelig samtykke modtaget fra Landbrugsstyrelsen om fri multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen ved Sdr. Onsild.

Sep. – nov. 2021: Landbrugsstyrelsen gennemfører forundersøgelse af muligheden for at gennemføre en multifunktionel jordfordeling.

30. april 2021:     I samarbejde med de 3 kommuner Viborg, Randers og Mariagerfjord indsender Naturstyrelsen Himmerland ansøgning om en multifunktionel jordfordeling (MUFJO) for et område på 6.000 ha i Skalsådalen ved Sdr. Onsild.

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Eva Christensen

Koordinator
Viborg Kommune

Lars Sandberg

Koordinator
Randers Kommune

Jens Berge Laursen

Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen

Rasmus Fuglsang Frederiksen

Koordinator
Mariagerfjord Kommune

 

Logo LIFE IP Natureman