Naturpakken

Indsatsen er videreført efter regeringsskifte.

Læs mere på siden om urørt skov

Indholdet nedenfor er historisk.

 

Høring af forslag til forvaltningsplaner

-for biodiversitetsskov  

I høring
fra 1/4
til 26/5

Første etape i arbejdet med forvaltningsplaner for skove til biodiversitetsformål er gennemført, og forslag til de første
16 forvaltningsplaner sendes nu i 8 ugers høring omfattende 15 af de 45 på landsplan udpegede skovområder.

Forvaltningsplanerne er Naturstyrelsens rettesnor for, hvordan skovene fremover skal forvaltes for at fremme biodiversiteten mest muligt inden for rammerne af Naturpakken. Nøgleordene er, at der skal mere lys, mere dødt ved, mere vand og flere dyr ind i skovene i takt med, at skovningsmaskinerne endegyldigt rykker ud af dem. Indsatserne er prioriteret efter, hvor det vil gavne naturen mest.

Indsatsen er del af arbejdet med udmøntning af Naturpakken fra 2016 og omhandler både urørt skov og anden biodiversitetsskov. 

Se høringsbrevet som PDF

Se høringslisten som PDF

Læs mere om Naturpakken

Stagsrode

Send høringssvar til Naturstyrelsen

Høringssvar til forvaltningsplanerne bedes sendt til Naturstyrelsen på e-mail: Obfuscated EmailNaturstyrelsen kan kontaktes med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen via mail til projektleder Erik Buchwald på Obfuscated Email eller på telefon 93 58 79 31. Alternativt på e-mail Obfuscated Email eller telefon 91 32 95 42.

Fristen for at indsende bidrag er d. 26. maj 2019, hvorefter høringen er afsluttet, og de endelige forvaltningsplaner offentliggøres med de rettelser og tilføjelser, som høringsfasen evt. har givet anledning til.

Her kan du se forslag til forvaltningsplaner og tilhørende kort 

Høringsmaterialet i form af forslagene til forvaltningsplaner kan ses nedenfor.

Bemærk at to af de udpegede 45 områder Jægersborg Lystskove (nr. 34) og Charlottenlund Skov (nr. 31) dækkes af tre planer, som omfatter 1) Jægersborg Hegn og Ravneholmene, 2) Dyrehaven, Stampeskov og Fortunens Indelukke, og 3) Ordrup Krat og Charlottenlund Skov.

Zoom ind på kort over forslagene

Kortene til planerne kan ses i større detalje ovenfor eller på webapplikation til forvaltningsplaner til høring:

Åbn kortet i webapplikationen

Find forvaltningsplanerne for de første 15 skovområder

Fakta om forvaltningsplanerne

  • Der er sendt 16 forvaltningsplaner i høring for områderne og de dækker samlet 15 af de 45 områder: 
    Livø, Rold Skov, Skindbjerglund, Ajstrup Strand, Staksrode Skov, Sønder Stenderup Nørreskov, Pamhule Skov, Søgård Skov, Gråsten Dyrehave, Augustenborg Skov, Hammerholm og Slotslyngen, Rude Skov, Jægersborg Hegn m.fl. (2 planer), Charlottenlund Skov og Pinseskoven.
  • I samtlige områder skal der skabes mere lys ved at gennemføre hugst i en overgangsperiode frem til 2026 for områder med løvtræ og 2066 for nåletræ. Indtægterne herfra indgår som en del af finansieringen af Naturpakken.  
  • I den enkelte skov efterlades en stor andel af de ældre træer over 80 år, når overgangsperioden er afsluttet. I den enkelte skov efterlades således minimum 75 % af vedmassen for de træer, der er over 80 år gamle, og som hører naturligt hjemme i Danmark. I urørt skov må der i overgangsperioden ikke fældes træer over 150 år, og i anden biodiversitetsskov må der fremadrettet ikke fældes træer ældre end 200 år.
  • I mange af områderne skal der fjernes dræn og grøfter for at genoprette den naturlige hydrologi, så der kommer mere vand i skovene.
  • I Jægersborg Hegn skal græssende hjorte bidrage yderligere til at give naturen et løft.
  • I alle områderne med urørt skov vil der fortsat fri adgang i døgnets 24 timer, og der vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter.
  • Høringen varer til den 26. maj 2019.

Rapporter om udpegninger og retningslinjer

Planerne er udarbejdet indenfor rammerne af to rapporter fra september og oktober 2018:

Læs rapporten "Endelig udpegning af skov til biodiversitetsformål"

Læs rapporten ”Overordnede retningslinjer for forvaltning af skov til biodiversitetsformål”

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten "Overordnede retningslinjer for forvaltning af skov til biodiversitetsformål" har der været input i form af en forskningsbaseret rådgivning. I processen med udarbejdelse af planerne har der ligeledes været holdt møder og offentlige ture til drøftelse af ideer og tiltag med enhedernes brugerråd og interesserede borgere.

De formelle høringsparter fremgår af høringslisten i høringsbrevet, men Naturstyrelsen vil gerne invitere alle til at kommentere på såvel de konkrete forslag i planerne som forhold af mere generel karakter.

Kontakt

Erik Buchwald

Projektleder

Per Lynge Jensen

Teamleder