Skovrejsning ved Svendborg

kort over projektområde

Projektgrænsen

Den mørkeblå linje markerer grænsen for projektet og for hvor man ønsker at etablere skov.

Projekttype Skovrejsning
Periode 2020 - 2040
Samarbejdspartnere
Svendborg Kommune og Svendborg Vand og Affald
Økonomi Budget 121 mio. kr. Fordelt med 47 mio. kr. fra Svendborg Vand og Affald, 21 mio. kr. fra Svendborg Kommune og 53 mio. kr. fra Naturstyrelsen.

Samarbejdsaftalen om skovrejsning er nu trådt i kraft

Mandag den 21. september 2020 blev samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Svendborg underskrevet af projektets 3 partnere.

Foto fra venstre: Borgmester Bo Hansen, Svendborg kommune, bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen, Vand og Affald og skovrider Jakob Harrekilde, Naturstyrelsen Fyn.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Skovmølleværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. 

 

Multifunktionel jordfordeling 2021-2022

I foråret 2020 søgte Naturstyrelsen om en multifunktionel jordfordeling. Formålet med jordfordelingen er både at fremskaffe jord til skovrejsningsprojektet og at forbedre arronderingen af de involverede landbrugsejendomme, som har jord inden for de 2 projektområder.

 

I november blev der givet endeligt tilsagn fra Landsbrugsstyrelsen til en multifunktionel jordfordeling. Denne jordfordeling er sat i gang den 28. januar 2021 med et virtuelt møde for alle

lodsejere med mere end 2 ha jord inden for projektområderne for skovrejsning, samt ejere af ejendomme uden for projektområdet, som Jordfordelingskontoret i Landbrugsstyrelsen har vurderet vil kunne have interesse i at indgå i jordfordelingen med erstatningsjord. 

 

Efter lodsejermødet begynder Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlægger at kontakte de enkelte lodsejere for at drøfte deres interesse i at deltage i jordfordelingen. Salg af jord til projektet er frivillig. Jordfordelingen forventes at strække sig til udgangen af 2022.

 

Offentliggørelse af miljøvurdering af samarbejdsaftalen

Naturstyrelsen har i 2020 gennemført en miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Svendborg efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, hvorved der er truffet afgørelse. I medfør af miljøvurderingslovens § 34 offentliggøres hermed den vedtagne plan (samarbejdsaftalen), miljørapporten og den sammenfattende redegørelse efter § 13, stk.

Forud for underskrift af samarbejdsaftalen blev der gennemført en miljøvurdering og høring af aftalen, jf. nedenfor. På den baggrund blev der udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Her kan du se:

Miljøvurderingen af samarbejdsaftalen blev offentliggjort den 21. september 2020 med klagemulighed frem til den 20. oktober 2020. Der blev indgivet én fælles klage fra en række borgere. Klagen vedrører omfanget af inddragelse af offentligheden, forhold omkring planteafstand/skygge som følge af skovrejsning, alternative metoder til beskyttelse af grundvandet og opmærksomhed omkring vandløbslovens regler i forbindelse med skovrejsning. Klagen er sammen med Naturstyrelsens bemærkninger til klagen videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Til brug for Svendborg Kommunes godkendelse af samarbejdsaftalen i Byrådet og Natur og Miljøudvalget er der udarbejdet en Hvidbog over høringssvarene. Hvidbogen kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/kommunen-i-udvikling/skovrejsning-nordoest-svendborg

 

Høring af forslag til samarbejdsaftale om etablering af grundvandsbeskyttende fredskov ved Svendborg og tilhørende miljørapport

Samarbejdsaftalen er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der som led i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen også udarbejdes en miljøvurdering af samarbejdsaftalens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Forslag til samarbejdsaftale har samme med miljørapporten været i høring i 8 uger frem til 9. august.

Mandag den 29. juni blev afholdt et borgemøde om skovrejsningen ved Svendborg, som samtidig var et offentligt møde om miljøvurderingen. (Herefter fortsætter den nuværende tekst: Se invitationen her. På mødet blev der afholdt en række oplæg. Oplæggene kan ses her.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 

I Miljørapporten henvises flere steder til Naturstyrelsens Retningslinjer for statslig skovrejsning, som kan ses her.

På baggrund af miljørapporten og de indkomne høringssvar udarbejder Naturstyrelsen en sammenfattende redegørelse, som offentliggøres på denne hjemmeside efter høringsfristens udløb.

 

Projektbeskrivelse

Opstart af projektet i 2019

I 2019 indledte Svendborg Vand og Affald, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen et samarbejdet om udvikling af et skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg, hvor der er store grundvandsbeskyttelsesinteresser. Første skridt var at gennemfører en screening, som skulle bidrage til at fastlægge projektområdet og projekts størrelse. Link til Screening af potentielt skovrejsningsprojekt.

Herefter gik arbejdet med udarbejdelse og godkendelse af en samarbejdsaftale i gang. Samarbejdsaftalen fastlægger projektets placering, finansiering og fordeling af omkostningerne mellem parterne. I slutningen af 2019 blev samarbejdsaftalen godkendt af Svendborg Kommunes byråd, Vand & Affald og Naturstyrelsen.

Indgåelse af samarbejdsaftale i 2020

Den 30. januar blev der holdt et møde for lodsejere hvor projektet blev beskrevet (link til præsentationer om 1. Grundvand, 2. Jordsalg og bytte, 3. Skovrejsning og referat fra lodsejermøde).

I februar er kommunens Grønne Råd og Naturstyrelsens Brugerråd blevet orienteret om projektet.

Udkastet til samarbejdsaftalen skal miljøvurderes. Det betyder bl.a. at der udarbejdes en miljørapport, som sendes i offentlig høring sammen med samarbejdsaftalen. I høringsperioden (maj/juni) holdes et offentlig møde.  På baggrund af høringssvarene udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som evt. betyder at samarbejdsaftalen justeres. Herefter underskrives samarbejdsaftalen og træder i kraft i løbet af efteråret. Herefter kan projektet gå i gang.

2020 – 2040 køb af jord og skovrejsning

Projektet sættes i gang med en jordfordeling. Jordfordelingens formål er på én gang at erhverve mest muligt jord til skovrejsning. Samtidig giver jordfordelingen landmænd mulighed for at bytte jorder, så de evt. kan få anden landbrugsjord som erstatning for den jord de sælger til projektet. 

Naturstyrelsen køber også jord op gennem frivillige handler med lodsejere, som ønsker at sælge, gennem hele projektperioden.

 

Forvandling af landbrugsjord til skov

Når der er købt jord gennemføres en forundersøgelse, for at få et godt kendskab til de arealer, hvor skoven skal ligge. Der undersøges bl.a. jordbundsforhold, afvandingsforhold, eksisterende natur, landskabelige forhold og kulturmiljø.

Herefter går planlægningen i gang og der udarbejdes en skitseplan for skoven. Skitseplanen er en første grov planlægning, som viser placeringen af skov, lysåbne arealer, stisystemer m.v.

Når skitseplanen er klar holdes et offentlig møde, hvor alle borgere, naboer, interesseorganisationer m.v. kan deltage og komme med bemærkninger og ønsker til planen og bidrage med nyttig viden om området.

Herefter arbejder Naturstyrelsen videre med planen og holder evt. flere borgermøder, hvor planen drøftes.

Når planen for etablering af skoven er færdig holdes et offentligt møde, hvorefter planen sendes i 8 ugers høring, hvor borgere kan komme med skriftelige bemærkninger til planen. Efter indarbejdelse af evt. ændringer er planen endelig. Næste skridt er at gøre planen til virkelighed.

I folderen ”Statslig skovrejsning – hvorfor og hvordan” kan du læse mere om hvordan de nye skove bliver til. Link til folder om ”Statslig skovrejsning – hvorfor og hvordan”

 

Etablering af skoven

Det tager typisk et par år at etablere en skov. Dette kan omfatte:

  • Plantning/såning af skov kombineret med udlæg af arealer til naturlig tilgroning.
  • Etablering af lysåbne arealer og hegning af arealer, som skal afgræsses.
  • Evt. etablering af vandhuller og lukning af interne dræn.
  • Anlæg af skovveje og –stier, samt parkeringsplads og skiltning.
  • Etablering af faciliteter, f.eks. borde-bænke, bålplads, hundeskov.

Projektforløb

Tidsplan 2020-2024

Tidsplanen er foreløbig og der vil erfaringsmæssigt ske ændringer undervejs.

2020: Underskrift af samarbejdsaftalen efter miljøvurdering.

2020: Jordfordeling igangsættes med en forundersøgelse.

2021 – 2022: Jordfordeling og erhvervelse af jord.

2023: Planlægning og borgerinddragelse.

2024: Etablering af den første del af skoven.

2024:  Vi ses derude – skoven er åben for brug.

2024 – 2040: Efterhånden som nye jorder erhverves gentages processen med forvandling af landbrugsjord til skov.

Kontakt

Nyhedsbreve

Hvis man ønsker at få tilsendt nyhedsbreve fra projektet kan man skrive til Anni Borup,Obfuscated Email

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24, 5600 Faaborg