Skovrejsning ved Svendborg

I 2020 indgik Svendborg Kommune, Vand og Affald og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Svenborg. Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Skovmølleværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere.

Projektbeskrivelse

I 2020 indgik Svendborg Kommune, Vand og Affald og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Svenborg. Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Skovmølleværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2. Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning.

I 2021 blev igangsat en jordfordeling med det formål at erhverve jord til skovrejsning. Jordfordelingen blev af sluttet i april 2023 med det resultat at Naturstyrelsen inden for de to projektområder har erhvervet i alt 114 hektar jord til skovrejsning.

På kortet ses de to projektområder for skovrejsning og de nyerhvervede arealer. Det fremgår desuden, hvornår der forventes at blive etableres skov på de nye arealer.

Forvandling af landbrugsjord til skov

I 2023 igangsættes en forundersøgelse, for at få et godt kendskab til de arealer, hvor skoven skal ligge. Der undersøges bl.a. jordbundsforhold, afvandingsforhold, eksisterende natur, landskabelige forhold og kulturmiljø.

Herefter går planlægningen i gang og der udarbejdes en skitseplan for skoven. Skitseplanen er en første grov planlægning, som viser placeringen af skov, lysåbne arealer, stisystemer m.v.

Når skitseplanen er klar holdes i 2024 et offentlig møde, hvor alle borgere, naboer, interesseorganisationer m.v. kan deltage og komme med bemærkninger og ønsker til planen og bidrage med nyttig viden om området.

Herefter arbejder Naturstyrelsen videre med planen og holder evt. flere borgermøder, hvor planen drøftes.

Når planen for etablering af skoven er færdig holdes et offentligt møde, hvorefter planen sendes i 8 ugers høring, hvor borgere kan komme med skriftelige bemærkninger til planen. Efter indarbejdelse af evt. ændringer er planen endelig. Næste skridt er at gøre planen til virkelighed.

I folderen ”Statslig skovrejsning – hvorfor og hvordan” kan du læse mere om hvordan de nye skove bliver til. Link til folder om ”Statslig skovrejsning – hvorfor og hvordan

Etablering af skoven

Det tager typisk et par år at etablere skovene. Dette kan omfatte:

  • Plantning af skov kombineret med udlæg af arealer til naturlig tilgroning.
  • Etablering af lysåbne arealer og evt. hegning af arealer, som skal afgræsses.
  • Evt. etablering af vandhuller og genskabelse af mere naturlig hydrologi ved lukning af interne dræn.
  • Anlæg af befæstede skovveje og –stier, samt parkeringsplads og skiltning.
  • Etablering af faciliteter, f.eks. borde-bænke, bålplads, hundeskov.

Salg af jord til skovrejsningsprojektet

Naturstyrelsen vil gerne fortsat købe jord inden for projektområderne til skovrejsning. Salg af jord er frivillig og lodsejere er velkomne til at kontakte Naturstyrelsen, hvis de overvejer et salg.

Hvis flere lodsejere overveje at sælge eller ønsker at afstå deres jord for til gengæld at få jord uden for projektområdet, kan der evt. igangsættes en ny jordfordeling.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2020-2040
Samarbejdspartnere: Svendborg Kommune og Svendborg Vand og Affald
Økonomi: Budget 121 mio. kr. Fordelt med 47 mio. kr. fra Svendborg Vand og Affald, 21 mio. kr. fra Svendborg Kommune og 53 mio. kr. fra Naturstyrelsen.

Projektforløb

Erhvervelsen af de 114 hektar til skovrejsning markers med en skål i vand af Formand for Teknik og Miljøudvalget Jesper Kiel, bestyrelsesformand for Vand og Affald Karl Magnus Bidstrup og skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen.

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg
Fyn@nst.dk
+45 72 54 35 52