Gang- og cykelsti om Arresø og Esrum sø

Planer for etablering af gang- og cykelstier om Arresø og Esrum Sø

Naturstyrelsen – Nordsjælland overtog ved Frederiksborg Amts nedlæggelse med udgangen af 2006 den opgave at realisere et igangværende projekt med anlæggelse af en gang- og cykelsti omkring Arresø og Esrum Sø.

I 2006 skrev vi således på vores hjemmeside

Desværre blev amtets ekspropriation til søstierne underkendt af vejdirektoratet, og kommunerne blev pålagt at rulle ekspropriationerne tilbage.

I 2008 skrev vi herom på vores hjemmeside

Ekspropriationerne til stianlæggene er nu aflyst.
En række lodsejere har indgået frivillige aftaler om stianlæg på deres ejendom. Disse aftaler er stillet i bero indtil hele projektets fremtid er afklaret.

Naturstyrelsen – Nordsjælland har d. 2. dec. 2008 holdt møde med kommunerne, hvor det praktiske blev aftalt og fremtiden vendt.
Hvis det nuværende søstiprojekt skal gennemføres som planlagt, skal der foretages en ny ekspropriation. Planerne ligger klar og forarbejdet er gjort. Al hidtidig sagsbehandling er sket i henhold til vejloven, hvor det nu er kommunerne, der er myndighed efter amtets nedlæggelse. Dette betyder, at det er kommunerne, der skal ekspropriere, også selvom det evt. er Naturstyrelsen der skal udføre anlægsarbejderne.
Alternativt kan der eksproprieres efter Naturbeskyttelsesloven, men den mulighed har ikke tidligere været anvendt til lignende projekter. Stierne vil også kunne anlægges som en fredning, enten ved en revision af de eksisterende fredninger om Esrum sø eller som en ny fredningssag.
Stiprojektets fremtid

Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der i dag foreligger to ”grydeklare” projekter, som kommunerne om ønskeligt vil kunne realisere.
Naturstyrelsen har d. 24. februar 2011 sendt kommunerne en status for projektet .
Arresøstien består af nogle rigtig gode strækninger, som vil kunne realiseres uafhængigt af hinanden. Andre strækninger primært langs trafikerede veje kan dog med fordel revurderes.
For Esrum Sø stien foreligger principielt de fornødne tilladelser til et færdigt projekt.
De begge projekter gælder, at  indhentede tilladelser og dispensationer skal genansøges, da de ikke er udnyttet inden de angivne tidsfrister.

Naturstyrelsen har lavet en del af Arresøstien på styrelsens egne arealer i Tisvilde Hegn, om Nørremosen v. Kregme,  og øst for Ramløse Havn mod Ramløse Bakker.
For så vidt angår de private arealer, vil Naturstyrelsen ikke for nærværende arbejde videre med stiprojekterne, men vil alene færdiggøre ekspropriationssagens sidste udeståender ifht taksationen etc.

Handicapstien ved Dronningens Bøge. Foto: Ole Andersen
Som en del af Esrum Sø stien skulle anlægges en handicapsti fra Pibergården til Dronningens Bøge. Denne sti nåede vi at udføre i projektperioden, idet den blev anlagt som demonstrationsprojekt i forbindelse med pilotprojektet for Kongernes Nordsjælland.
Cykelsti forbi Sandbjerggaard. Foto: Ole Andersen
Ved Arresø er anlagt 100 meter af stien forbi Sandbjerggard i Huseby. Her er stien anlagt i forbindelse med en frivillig aftale med lodsejeren. Det var/er planen at stien skal fortsætte op ad bakken og videre over markerne til sommerhusområdet Ramløse Bakker