Stenholt Mølle reservatet

Reservatet Stenholt Mølle ligger som en kile ind i statsskoven med forbindelse til den ligeledes statsejede Esrum Sø. Området blev fredet i 1971. I 1988 købte den almennyttige Dansk Tennisfond arealet. Som en betingelse for købet blev det aftalt at området skulle udlægges som reservat for dyre og planteliv, samt gøres tilgængeligt for publikum.
Naturstyrelsen, i dag ved Naturstyrelsen – Nordsjælland står for driften af reservatet.Kødfarvet gøgeurt

I tilknytning til Stenholtvej, som er en offentlig vej gennem reservatet, ligger der en P. plads med informationstavler som fortæller om området.

I dag er reservatet nok bedst kendt for sin skarvkoloni som ligger ud til Esrum Sø på nogle små landtanger. Skarverne som begyndte at yngle her i 1992 kan iagttages fra fugletårnet og fra stien til tårnet. Herfra kan man også iagttage de store mængder rastende vandfugle som store dele af året befinder sig i tørvegravene og Møllekrogen som
den allersydligste del af Esrum Sø hedder.

 Udsigt over Stenholt enge

Den meget afvekslende Mølleeng som ligger sydvest for Stenholtvej afgræsses af kreaturer. Den indeholder store bestande af bl. a. Maj gøgeurt og Kødfarvet gøgeurt.

Langs reservatets sydlige grænse løber Fønstrup bæk som tidligere forsynede møllehjulet med vand til driften. Fønstrup Bæk er Esrum Søs største tilløb og meget rent.