Nyheder fra Flyvestation Værløse 

Naturstyrelsen har siden 1. oktober 2013 ejet de åbne, grønne naturarealer på Flyvestation Værløse. Naturstyrelsens område er 349 ha.

Området er nu et rekreativt naturområde, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt. Motorkørsel er forbudt i lighed med reglerne for færdsel på Naturstyrelsens øvrige skov- og naturområder.

Naturstyrelsen har udgivet en folder om stedet, som du kan læse her:

Link til folder om Flyvestation Værløse

Der er fra Forsvarets tid bl.a. 11 F16-shelters/hangarer, der nu kan anvendes til rekreative formål og som støttepunkt for friluftsliv. 

Naturstyrelsen har på baggrund af mere end 80 forslag og idéer fra foreninger og borgere udarbejdet en arealplan for friluftsliv og natur, der beskriver hvilke aktiviteter, der kan lade sig gøre på området, hvilke planer Naturstyrelsen arbejder videre med og planerne for den fremtidige naturpleje.

Du kan læse mere ved at klikke her: arealplan

Besøg Flyvestation Værløse

Størstedelen af området er offentligt tilgængeligt døgnet rundt. Dog er et par områder hegnet fra pga. jordforurening tilbage fra Forsvarets tid. Tjek adgangsveje, parkeringspladser og adgangsregler i folderen. Større organiserede arrangementer - som eksempelvis cykelløb - skal der søges om via booking.naturstyrelsen.dk.

Du kan læse meget mere om flyvestationen her: 

Furesø Kommunes hjemmeside 

Og du kan læse mere om de øvrige ejere af den tidligere Flyvestation Værløse her:

Filmstationen

Freja Ejendomme

Nationalmuseet

Furesø Museer

Der er mange tiltag i gang for at øge naturværdierne, og de har heldigvis effekt. Her kan du læse om nogle af dem.

I bakkerne ved Laanshøj er der etableret en stor fold til får. Fårene holder området åbent for opvækst, så mindre urter kan spire frem til glæde for en masse insekter. Solen får derved derved også mulighed for at opvarme skråningerne til glæde for blandt andet firben og andre varmekrævende dyr.
Afgræsningen forhindrer endvidere opvækst af krat, så det er muligt tydeligt at erkende de felthangarer tyskerne gravede til beskyttelse af deres jagerfly under besættelsen.
Inde i fårefolden er der et mindre felt, der er hegnet fra fårefolden, da der her gror planten, rundbælg, som er vært for den ret sjældne sommerfugl, dværgblåfugl.

På de åbne arealer tages der hvert år høslet. Efter slåningen fjernes høet og dermed næringsstoffer. På den måde fremmer vi livsbetingelserne for mindre urter, og derved også en masse arter af insekter. 

Lige nord for Bringe Mose er der gravet en lavvandet dam. I tørre somre vil alt vandet fordampe, og derved undgår vi, at der kommer fisk i dammen. Derfor vil dammen fremstå som et ideelt yngleområde for padder og andre vanddyr.

Der er etableret en stor hestefold tæt på Sandet. Hestene afgræsser et areal, der var ved at gro til i buske og højt græs. Ligeledes er der etableret en stor fold til kvæg i den sydlige del af flyvestationen tæt på den tidligere hovedvagt. Kvæget afgræsser både de åbne græsarealer og skovarealerne mellem træerne.

Flere steder på Flyvestationen laves der forsøg med forskellige former for høslet. Én af grundene er, at Naturstyrelsen forsøger at opformere forskellige arter af syre, som den sjældne sommerfugl, Violetrandet ildfugl, er afhængig af til sine æg og larver.
Violetrandet ildfugl findes kun ganske få steder på Sjælland, og flyvestationen er ét af stederne.

Bringe Mose holdes lysåben ved afgræsning med køer for at forhindre, at arealet gror fuldstændigt til i krat. Det fremmer derved mindre urter og de smådyr, der er tilknyttet dem.

I Bringe Mose ses bjørneklo flere steder.
Bjørneklo er en invasiv plante, og derfor bekæmpes den både ved opgravning, fjernelse af blomsterskærme og ved afgræsning med køer.

Der er gravet 2 regnvandsbassiner, som kan blive gode ynglesteder for blandt andet frøer og tudser. Det ene regnvandsbassin ligger ved foden af bakkerne i Laanshøj, og det andet ligger ved Bringe Mose. 

Der er etableret stenrøser i nogle tidligere åbne kældre langs startbanen og tæt på Hangar 72. Stenrøserne består et betongulv og -vægge. Der er skåret hul i gulvene, så de ikke fyldes med vand. Røserne kan give ly og læ for padder, firben insekter og andre smådyr om vinteren, og dyrene kan bruge dem til at sole sig på om sommeren. I alt er der bygget fem store stenrøser.

Græshoppesanger på Flyvestation Værløse
Læs hele nyheden i dette link

Furesø Kommune restaurerer Tibberup Å.
Tibberup Å har gennem en lang årrække været rørlagt, der hvor den går gennem Flyvestationen, men bliver nu igen åbnet og omlagt.
Her kan du læse Furesø Kommunes beskrivelse af: Restureringsprojekt i Tibberup Å

Flagermus får ny bolig. Naturstyrelsen har sammen med en gruppe unge fra det sociale projekt Task Force Green indrettet en beskyttelsesgang fra 2. verdenskrig til et sted, hvor dyr kan bo, overvintre og yngle.
Læs hele nyheden i dette link

Stork på Flyvestation Værløse
Læs hele nyheden i dette link

Mosehornugler på Flyvestation Værløse.
Læs hele nyheden i dette link

Der er en række bygninger på Naturstyrelsens område, bl.a. et større bygningskompleks ved ”Sandet”, som nu er nedrevet, da de ikke er bevaringsværdige, er i dårlig stand og ikke rummer umiddelbare brugsmuligheder, der er forenelige med Naturstyrelsens planer for området.

I  2017 og 2018 har store maskiner derfor været i gang med nedrivningerne, som du kan læse mere om her:

Nedrivninger på Flyvestation Værløse

Naturstyrelsen etablerer samarbejde med frivillige eksperter, så der i alt er en gruppe på knap 20 interesserede, der samarbejder med Naturstyrelsen om plejen af Flyvestation Værløse.

I første omgang er samarbejdet koncentreret om at danne sig et overblik over, hvad der er på arealerne, hvad der ikke er, og i høj grad for at blive enige om, hvad der kan gøres for at gøre arealerne endnu mere attraktive for en række spændende dyr og planter.

Du kan læse en større artikel om de frivilliges arbejde ved at klikke her: Frivillige udfører naturpleje

I 2014 sættes processen "Idestorm" i værk. Alle havde mulighed for at komme med input til, ”Hvad kan Flyvestation Værløse gøre for mig/os, og hvad kan jeg/vi gøre for Flyvestation Værløse”. Resultatet blev blandt andet indarbejdet i arealplanen, som der er link til i venstre spalte.

I 2014 startede samarbejdet med blandt andet Værløse Naturgruppe, som begyndte med frivillig pleje af et mindre område med lyng og andre hedeplanter. Plejen er en udpræget succes, og allerede nu efter få års afbrænding fremstår heden i endnu bedre stand, med lyngtuer og fine nøjsomme urter.