Driftsplan Himmerland

Plan for Naturstyrelsens områder

Fokus på mere biodiversitet til glæde for naturen og friluftslivet:

I driftsplansperioden vil der være fokus på at skabe mere biodiversitet, hvilket både kommer til at gavne naturen samtidig med, at mere liv og en større variation vil give flere oplevelser for friluftslivet.

I Rold Skov er der gennem de seneste 15 år skabt mere end 50 nye søer og vandhuller, arealer domineret af løvtræ er øget med 25% og der er etableret 50% flere lysninger i skoven.

Denne udvikling vil i de kommende 15 år bl.a. understøttes med eksempelvis ny afgræsning af ca. 65 ha lysåbne arealer i umiddelbar tilknytning til Rold Skov. Arealer der med den rette pleje vil kunne ændres fra landbrugsjord til overdrev. Afgræsningen gennemføres på tværs af skovbrynene, hvorved der i fremtiden skabes en flydende overgang mellem lysåbne overdrevsarealer og den tætte skov til stor gavn for en række sjældne dyr og planter.

Konkrete mål:

  • 65 ha landbrugsjord i Rold Skov skal afgræsses og ændres til overdrev.
  • 9 ha med genopretning af naturlig hydrologi.
  • 13,5 ha med genopretning af moser bl.a. ved rydning af sitkagran og hævning af vandstand.
  • 28 ha med ny græsningsskov
  • 31 ha med blandede tiltag, f.eks. rydning af uønsket opvækst, sikring af udsigt, naturlig succession, sikring af gamle egetræer mm.
  • Generelt fremme mere stabile blandingsskove med en mosaik af både løv-og nåletræer, samt en højere andel af ældre træer.

Mere rig og spændende natur

”Målet er hele tiden at skabe en mere rig og spændende natur. I driftsplanen er der derfor et særligt fokus på f.eks. genopretning af moser, lysåbne pletter, naturlig hydrologi, mere afgræsning, samt fremme af mere stabile og længelevende træarter.”

Bendt Egede Andersen, skovrider i Naturstyrelsen Himmerland

Sådan bliver en driftsplan til