Retningslinjer

Vildtforvaltningsrådet har besluttet, at der skal nedsættes 12 regionale hjortevildtgrupper, som skal sikre en bæredygtig forvaltning af kronvildt i Danmark.

Medlemmer

For hver region nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund.
  • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgrupperne ved det lokale statsskovdistrikt.

Opgaver

Arbejdsgrupperne har følgende regionale hovedopgaver:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.
  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.
  • At medvirke til at skabe et overblik over krondyrbestandens udvikling og sammensætning.
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som krondyrene forvolder i jordbruget.

Forretningsorden aftales regionalt af de enkelte grupper udfra

Samtlige regionale arbejdsgrupper afrapporterer årligt sine aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside