• Naturprojekter

    Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur. Projekterne skal sikre et varieret og robust plante- og dyreliv og styrke friluftslivet.

Rundt om i hele Danmark er Naturstyrelsen med til at gennemføre projekter, som har til formål at passe på naturen og give borgerne bedre muligheder for friluftsoplevelser.

Hvordan bliver et naturprojekt til?

Nogle projekter handler om at genoprette et naturområde for at forbedre levestederne for vilde dyr og planter. Andre steder bliver der plantet ny skov eller anlagt nye naturområder. Atter andre steder bliver der anlagt stier, bygget overnatningspladser eller etableret andre friluftsfaciliteter.

Kort over naturprojekter

Grøn pin Igangværende naturprojekter

Blå pin Gennemførte naturprojekter og afsluttede forundersøgelser 

 

Naturnationalparker

Naturnationalparkerne er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser.

Læs mere om Urørt skov og anden biodiversitetsskov via dette link

Urørt skov

Som en del af indsatsen for biodiversitet udlægges mere urørt skov på Naturstyrelsens arealer.
Læs mere om skovrejsning via dette link

Skovrejsning

Et skovrejsningsprojekt handler om at plante ny skov og få mere natur, beskytte drikkevandsreserver og give bynære rekreative områder.

Klima-lavbundsprojekter

Klima-lavbundsprojekter handler om at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere landbrugets udledning af CO2 og andre klimagasser.

Lavbundsprojekter

Et lavbundsprojekt handler om at hæve vandstanden for at reducere frigivelsen af CO2 og andre klimagasser. 

Vådområdeprojekter

Projekterne handler om at hæve vandstanden for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Læs mere om Friluftsliv og kulturhistorie via dette link

Friluftsliv og kulturhistorie

Disse projekter handler om at forbedre mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser samt om at fx også gennem at formidle kulturhistorien.

Multifunktionel jordfordeling

I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling.

LIFE-projekter

Et LIFE-projekt handler om at forbedre naturtilstanden og biodiversiteten i det netværk af EU-habitat-områder, som er udpeget af EU i alle EU-lande.

Læs mere om Vand- og naturprojekter via dette link

Vand- og naturprojekter

Projekter under ”Den Særlige Vand- og Naturindsats”, der handlede om, at opnå flere miljøgevinster på én gang.

Læs mere om Andre naturprojekter via dette link

Andre naturprojekter

Naturstyrelsen laver også andre typer projekter og driftsaktiviteter for at forbedre natur og biodiversitet.

Alle Naturstyrelsens naturprojekter

Eksempler på naturprojekter

Naturnationalpark Fussingø

Naturnationalpark Fussingø vil udgøres af et større sammenhængende naturområde vest for Randers.

Urørt skov

Som en del af indsatsen for biodiversitet udlægges mere urørt skov på Naturstyrelsens arealer

Bison Bornholm

Den europæiske bison er blevet genudsat på dansk jord på Bornholm. Det skal bidrage til at skabe en mere mangfoldig natur.