• Naturprojekter

    Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur. Projekterne skal sikre et varieret og robust plante- og dyreliv og styrke friluftslivet.

Rundt om i hele Danmark er Naturstyrelsen med til at gennemføre projekter, som har til formål at passe på naturen og give borgerne bedre muligheder for friluftsoplevelser.

Hvordan bliver et naturprojekt til?

Nogle projekter handler om at genoprette et naturområde for at forbedre levestederne for vilde dyr og planter. Andre steder bliver der plantet ny skov eller anlagt nye naturområder. Atter andre steder bliver der anlagt stier, bygget overnatningspladser eller etableret andre friluftsfaciliteter.

Kort over naturprojekter

Grøn pin Igangværende naturprojekter

Blå pin Gennemførte naturprojekter og afsluttede forundersøgelser 

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Vådområdeprojekter

Projekterne handler om at hæve vandstanden for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Lavbundsprojekter

Et lavbundsprojekt handler om at hæve vandstanden for at reducere frigivelsen af CO2 og andre klimagasser. 

LIFE-projekter

Et LIFE-projekt handler om at forbedre naturtilstanden og biodiversiteten i det netværk af EU-habitat-områder, som er udpeget af EU i alle EU-lande.

Vand- og naturprojekter

Projekter under ”Den Særlige Vand- og Naturindsats”, der handlede om, at opnå flere miljøgevinster på én gang.

Skovrejsning

Et skovrejsningsprojekt handler om at plante ny skov og få mere natur, beskytte drikkevandsreserver og give bynære rekreative områder.

Friluftsliv og kulturhistorie

Disse projekter handler om at forbedre mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser samt om at fx også gennem at formidle kulturhistorien.

Urørt skov og anden biodiversitetsskov

Disse projekter handler om at skabe mere biodiversitet i skovene.

Andre naturprojekter

Naturstyrelsen laver også andre typer projekter og driftsaktiviteter for at forbedre natur og biodiversitet.

Alle Naturstyrelsens naturprojekter

Udvalgte naturprojekter

Naturpakken

Der udlægges skov til biodiversitetsformål 

Bison Bornholm

Den europæiske bison er blevet genudsat på dansk jord på Bornholm.

Naturpark Amager

Unikke naturoplevelser og rum for friluftsliv tæt på Hovedstaden.