Skovrejsning ved Højby og Lindved

Samarbejdsaftalen om skovrejsning er nu trådt i kraft

Mandag den 13. september 2021 blev samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højby og Lindved underskrevet af projektets 3 partnere.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Lindvedværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

 

Offentliggørelse af miljøvurdering af samarbejdsaftalen

Naturstyrelsen har gennemført en miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Lindved og Højby efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, hvorved der er truffet afgørelse. I medfør af miljøvurderingslovens § 34 offentliggøres hermed den vedtagne plan (samarbejdsaftalen), miljørapporten og den sammenfattende redegørelse efter § 13, stk. 2.

Her kan du se:

 

Hvis du ønsker at klage over den afgørelse, som er truffet ved gennemførelse af miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 11. oktober 2021. Du kan læse mere om klage i Klagevejledningen.

 

 

Naturstyrelsen har erhvervet 12 hektar til projektet pr. 1. maj

I forbindelse med den afsluttende jordfordeling til vådområdeprojektet har Naturstyrelsen fået mulighed for at købe 12 hektar jord, som var i overskud i projektet. Jorden ligger inden for skovrejsningens projektområde. Jorden er erhvervet i forventning om at samarbejdsaftalen om skovrejsning indgås senere på året, hvorefter Odense Kommune og VandCenter Syd kan medfinansierer erhvervelsen af jorden til skovrejsning. Skulle dette mod forventning ikke ske, sælger Naturstyrelsen jorden igen. Den tidligere ejer dyrker jorden resten af året. Fra 2022 vil brug af gødskning og pesticider på arealerne ophøre.

Den nordligste del af jorden ligger inden for vådområdeprojektets grænser, men bidrager ikke væsentligt til dette projekt, da dette areal primært afvander mod syd. Odense Kommune vil derfor søge Miljøstyrelsen om at få udtaget arealet af vådområdeprojektet. Den nordlige del af arealet vil i begrænset omfang blive påvirket af vådområdeprojektet, hvilket Naturstyrelsen anser som positivt, da det vil fremme udviklingen af natur på arealet.

Når samarbejdsaftalen om skovrejsning er indgået, besluttes hvornår processen med planlægning for den nye skov og borgerinddragelse sættes i gang.

 afgrænsning

 

Salg af jord til skovrejsning er frivillig

Skovrejsningen kan kun ske, hvis der er lodsejere inden for projektområdet, som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov og samarbejdsaftalen har derfor et 20 årigt sigte. Efterhånden som der købes jord op til skovrejsning, bliver der gennemført skovrejsning på de erhvervede arealer.

 

Skovrejsning i dialog med borgerne

Når der erhverves jord til skovrejsning, skal der laves en plan for den nye skov, inden etablering af skoven sættes i gang. Parallelt med planlægningen af skoven inviteres alle borgere med interesse i skoven, f.eks. naboer, interesseorganisationer m.fl., til at deltage i møder og workshops og bidrage med forslag til planen for skoven.

Du kan læse mere om, hvordan Naturstyrelsen arbejder med skovrejsning her.

 

Projekttype Skovrejsning
Periode 2021 - 2041
Samarbejds-partnere Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen
Økonomi

Budget ca. 66,4 mio. kr. Fordelt med 12 mio. kr.fra Odense Kommune, 32 mio. kr. fra VandCenter Syd og 22. mio. kr. fra Naturstyrelsen. Hertil kommer procesomkostninger. Odense Kommunes samlede medfinansiering forventes at være 13 mio. kr. 

Projektområde  260 hektar

Kort over projektområde

Dokumentarkiv

Kontakt

Anni Borup

Fyn