Skovrejsning ved Højby og Lindved

Projekttype Skovrejsning
Periode 2021 - 2041
Samarbejds-partnere Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen
Økonomi

Budget ca. 66,4 mio. kr. Fordelt med 12 mio. kr.fra Odense Kommune, 32 mio. kr. fra VandCenter Syd og 22. mio. kr. fra Naturstyrelsen. Hertil kommer procesomkostninger. Odense Kommunes samlede medfinansiering forventes at være 13 mio. kr. 

Projektområde  260 hektar

Skovrejsning ved Højby og Lindved

Odense Kommune, Naturstyrelsen og VandCenter Syd er nået så langt, at der er udpeget et område, hvor den grundvandsbeskyttende skov samlet set bedst kan ligge. Dette har givet et grundlag for at starte dialogen med lodsejere og borgere om projektet.

Den 8. marts blev holdt et virtuelt møde med lodsejere i området.

Den 23. marts blev holdt et offentligt møde, hvor borgere, interesseorganisationer, naboer og foreninger kunne høre mere om projektet og komme med bemærkninger til projektet. Mødet blev annonceret i bl.a. lokalaviser, og alle med interesse i projkektet kunne deltage.

Præsentationer mv. fra møderne kan ses under Projektforløb 2021 nedenfor.

Nu er processen med miljøvurderingen af forslaget til samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende fredskov ved Lindved og Højby sat i gang. Forslaget til samarbejdsaftale og miljørapporten kommer i løbet af foråret i 8 ugers offentlig høring. Som led i miljøvurderingen holdes et offentligt møde i maj/juni.

Når miljøvurderingen er gennemført og eventuelle ændringer på baggrund af indkomne høringssvar er indarbejdet i samarbejdsaftalen, kan aftalen underskrives af partnerne, hvorefter den træder i kraft.

 

Salg af jord til skovrejsning er frivillig

Skovrejsningen kan kun ske, hvis der er lodsejere inden for projektområdet, som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov og samarbejdsaftalen har derfor et 20 årigt sigte. Efterhånden som der købes jord op til skovrejsning, bliver der gennemført skovrejsning på de erhvervede arealer.

 

Skovrejsning i dialog med borgerne

Når der erhverves jord til skovrejsning, skal der laves en plan for den nye skov, inden etablering af skoven sættes i gang. Parallelt med planlægningen af skoven inviteres alle borgere med interesse i skoven, f.eks. naboer, interesseorganisationer m.fl., til at deltage i møder og workshops og bidrage med forslag til planen for skoven.

Du kan læse mere om, hvordan Naturstyrelsen arbejder med skovrejsning her.

 

Nyheder

Projektforløb 

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Anni Borup

Fyn