Skovrejsning ved Højby og Lindved

Samarbejdsaftalen om skovrejsning er nu trådt i kraft

Mandag den 13. september 2021 blev samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højby og Lindved underskrevet af projektets 3 partnere.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Lindvedværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

 

Naturstyrelsen har erhvervet 12 hektar til projektet pr. 1. maj

I forbindelse med den afsluttende jordfordeling til vådområdeprojektet Lindved Å har Naturstyrelsen købt 12 hektar jord, som var i overskud i projektet. Jorden ligger inden for skovrejsningens projektområde.

Fra 2022 er brug af gødskning og pesticider på arealerne ophørt og omdriftarealet henligger med brak.

I foråret og sommer gennemføres en forundersøgelse af arealerne og der udarbejdes en allerførste skitseplan for indretningen af det nye areal.

I sensommeren og efteråret inviteres borgerne til møder om planen. Her kan borgerne komme med ideer og forslag til den nye skove.

 

 afgrænsning

 

Salg af jord til skovrejsning er frivillig

Skovrejsningen kan kun ske, hvis der er lodsejere inden for projektområdet, som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov og samarbejdsaftalen har derfor et 20 årigt sigte. Efterhånden som der købes jord op til skovrejsning, bliver der gennemført skovrejsning på de erhvervede arealer.

 

Skovrejsning i dialog med borgerne

Når der erhverves jord til skovrejsning, skal der laves en plan for den nye skov, inden etablering af skoven sættes i gang. Parallelt med planlægningen af skoven inviteres alle borgere med interesse i skoven, f.eks. naboer, interesseorganisationer m.fl., til at deltage i møder og workshops og bidrage med forslag til planen for skoven.

Du kan læse mere om, hvordan Naturstyrelsen arbejder med skovrejsning her.

 

Projekttype Skovrejsning
Periode 2021 - 2041
Samarbejds-partnere Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen
Økonomi

Budget ca. 66,4 mio. kr. Fordelt med 12 mio. kr.fra Odense Kommune, 32 mio. kr. fra VandCenter Syd og 22. mio. kr. fra Naturstyrelsen. Hertil kommer procesomkostninger. Odense Kommunes samlede medfinansiering forventes at være 13 mio. kr. 

Projektområde  260 hektar

Projektforløb

Marts

Lodsejermøde

Den 8. marts blev afholdt og virtuelt møde med lodsejere i området.

Materiale fra mødet:

> Invitation til lodsejermødet

> Præsentation: Beskyttelse af nødvendigt grundvandsområde

> Præsentation: Planerne for skovrejsningsprojektet

> Præsentation: Lindved vådområdeprojekt 

> Præsentation: Fra landbrugsjord til skov

> Præsentation: Hvad sker der når der er købt jord til skovrejsning

 

 

Den 23. marts blev afholdt et virtuelt borgermøde.

Materiale fra mødet:

> Invitation til borgermødet

> Præsentation: Velkommen til borgermøde

> Præsentation: Beskyttelse af nødvendig grundvandsområde

> Præsentation: Planerne for skovrejsningsprojektet

> Præsentation: Hvad sker der når der er købt jord til skovrejsning

 

Den 14. juni blev der afholdt offentligt møde om Forslag til samarbejdsaftalen og miljøvurderingen i Højby Forsamlingshus.

Materiale fra mødet:

> Præsentation af forslaget til samarbejdsaftale  

> Procedure for miljøvurdering

> Gennemgang af miljørapporten

 

Offentliggørelse af miljøvurdering af samarbejdsaftalen

Den 13. september 2021 blev samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højby og Lindved underskrevet af projektets 3 partnere. Samarbejdsaftalen trådte derefter i kraft og nu er det muligt at opkøbe jord til skovrejsning i projektområdet.

Naturstyrelsen har gennemført en miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Lindved og Højby efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, hvorved der er truffet afgørelse. I medfør af miljøvurderingslovens § 34 blev den vedtagne plan (samarbejdsaftalen), miljørapporten og den sammenfattende redegørelse offentliggjort efter § 13, stk. 2 i forlængelse af underskrift af samarbejdsaftalen.

Her kan du se de offentliggjorte dokumenter:

Samarbejdsaftalen

Oversigtskort med projektgrænsen for skovrejsning

Sammenfattende redegørelse

Miljørapporten

Klagevejledning

Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Kort over projektområde

Dokumentarkiv

Kontakt

Anni Borup

Fyn