Skovrejsning ved Højby og Lindved

Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd har den 13. september 2021 indgået en aftale om skovrejsning inden for et projektområde på 260 ha.

Forstsat udskydelse af planlægningen og møder om planen

I slutningen af 2022 var vi nødsaget til at udskyde planlægningen og møder om planen for skovrejsningen.

Skovrejsningen grænser direkte op til Lindved Å og dermed det vådområdeprojekt, som Odense Kommune gennem en årrække har arbejdet på at gennemføre. Vådområdeprojektet indebærer bl.a. en genslyngning af Lindved Å i den nordlige og vestlige kant af skovrejsningen, dvs. at en del af slyngningerne kommer til at ligge inde på arealet til skovrejsning. Den endelige udformning og placering af slyngningerne vil bl.a. påvirke, hvor der kan plantes skov og hvor der kan lægges stisystemer.

Kommunens detailprojektering og gennemførelse af vådområdeprojektet er i flere omgange udskudt, bl.a. fordi det har skullet afklares med BaneDanmark om/i hvilket omfang vådområdeprojektet påvirker jernbanedæmningen. Desuden skal kommunen have de sidste lodsejeraftaler på plads.

Den færdige plan for skovrejsning skal gennem en såkaldt vvm-screening i henhold til Miljøvurderingsloven, hvor det skal vurderes, hvordan skovrejsningen påvirker miljøet. Det forudsætter, at planen er tilstrækkelig præcis og sådan en plan kan vi først lave, når vådområdeprojektet er detailprojekteret. Derfor har vi set os nødsaget til at sætte planlægningen på pause. Vi glæder os til at kunne gå videre med planlægningen og vil når tiden kommer informere om dette via nyhedsbrevet.

Hvis du ønsker at få tilsendt nyhedsbreve om projektet kan du sende en mail til Naturstyrelsen Fyn: Fyn@nst.dk. I emnefeltet skal stå ”Nyhedsbrev om skovrejsning ved Højby og Lindved”.

 

Der er erhvervet et mindre areal til skovrejsning

Naturstyrelsen har sammen med VandCenter Syd og Odense Kommune erhvervet et mindre areal på 1,6 hektar til udvidelse af skovrejsningen ved Højby og Lindved. Arealets placering fremgår af kortet ovenfor. Arealet har en fin beliggenhed i forlængelse af Naturstyrelsens areal og ligger samtidig direkte op til kommunens skovparcel. Arealet består dels af en mark, hvor der kan etableres skov, en lille skovbevoksning og et moseareal.

Naturstyrelsen overtog arealet 1. marts 2023.

Arealet vil blive medtaget i den videre planlægning for skovrejsning når den genoptages, jf. nedenfor.

 

Planlægning og dialog med borgerne om planen for de første 12 ha skovrejsning i 2022

Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd indgik den 13. september 2021 en aftale om skovrejsning inden for et projektområde på 260 ha.

Naturstyrelse har i samarbejde med Odense Kommune og VandCenter Syd erhvervet de første ca. 12 hektar landbrugsjord, til skovrejsning. Placeringen er vist på kortet ovenfor.

Skoven skal bl.a. give bedre rekreative muligheder for områdets borgere, beskytte grundvandet under skoven, som forsyner borgere i Odense med rent drikkevand og bidrage til et bedre klima ved træernes optag af CO2 fra luften.

Naturstyrelsen har holdt det første møde lørdag den 17. september 2022 i form af en workshop, hvor alle borgere kunne komme med forslag til planen. Efterfølgende blev der den 13. oktober holdt møde med lodsejere og naboer. Præsentationerne fra møderne herunder og skitseplanen kan ses under Projektforløb år 2022.

Som det fremgår ovenfor er færdiggørelse af planen midlertidigt sat på pause.

Forundersøgelse

Naturstyrelsen har i 2022 lavet en forundersøgelse af det nye areal, hvor der skal rejses skov. Vi har bl.a. undersøgt hvilke bindinger der er på arealet, som skovrejsningen skal tage hensyn til, og hvilke potentialer der er i forhold til at lave en rekreativ skov. I forlængelse heraf er vi gået i gang med planlægningen og borgerinddragelsen, se ovenfor.

Nyhedsbrev – følg med i skovrejsningen

Vi vil gerne informere borgerne om skovrejsningen. Derfor har vi oprettet et nyhedsbrev, som udsendes med mellemrum, når der er nyt at fortælle.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om skovrejsningen ved Højby og Lindved ved at sende en mail til Fyn@nst.dk. I emnefeltet skal stå ”Nyhedsbrev om skovrejsning ved Højby og Lindved”.

Samarbejdsaftalen om skovrejsning er nu trådt i kraft

Mandag den 13. september 2021 blev samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højby og Lindved underskrevet af projektets 3 partnere.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Lindvedværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

Naturstyrelsen har erhvervet 12 hektar til projektet pr. 1. maj 2021

I forbindelse med den afsluttende jordfordeling til vådområdeprojektet Lindved Å har Naturstyrelsen købt 12 hektar jord, som var i overskud i projektet. Jorden ligger inden for skovrejsningens projektområde.

Fra 2022 er brug af gødskning og pesticider på arealerne ophørt og omdriftsarealet henligger med brak.

I foråret og sommeren 2022 gennemføres en forundersøgelse af arealerne og der udarbejdes en allerførste skitseplan for indretningen af det nye areal.

I sensommeren og efteråret 2022 inviteres borgerne til møder om planen. Her kan borgerne komme med ideer og forslag til indretning af den nye skov.

Udsnit af kort, som viser arealet købt til skovrejsning

Salg af jord til skovrejsning er frivillig

Skovrejsningen kan kun ske, hvis der er lodsejere inden for projektområdet, som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov og samarbejdsaftalen har derfor et 20 årigt sigte. Efterhånden som der købes jord op til skovrejsning, bliver der gennemført skovrejsning på de erhvervede arealer.

Skovrejsning i dialog med borgerne

Når der erhverves jord til skovrejsning, skal der laves en plan for den nye skov, inden etablering af skoven sættes i gang. Parallelt med planlægningen af skoven inviteres alle borgere med interesse i skoven, f.eks. naboer, interesseorganisationer m.fl., til at deltage i møder og workshops og bidrage med forslag til planen for skoven.

Du kan læse mere om, hvordan Naturstyrelsen arbejder med skovrejsning her.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2021-2041
Samarbejdspartnere: Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen
Økonomi: Budget ca. 66,4 mio. kr. Fordelt med 12 mio. kr.fra Odense Kommune, 32 mio. kr. fra VandCenter Syd og 22. mio. kr. fra Naturstyrelsen. Hertil kommer procesomkostninger. Odense Kommunes samlede medfinansiering forventes at være 13 mio. kr.
Projektområde: 260 hektar

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Anni Borup
Fyn
abo@nst.dk
20 78 72 06

Nyheder om Skovrejsning ved Højby og Lindved