Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

I Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 631 hektar stor naturnationalpark på statslige arealer.

Hellebæk Klaresø / Foto: Lars Ostenfeld

Naturen i Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er kendetegnet ved en mosaik af skov, overdrev, søer og moser. Selve Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er frodige løvskove. Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn rummer et rigt fugleliv og moserne er blandt Sjællands mest artsrige både for floraen og insekter.

Hellebæk Kohave rummer naturtyper som overdrev, eng og græsarealer samt habitatnaturtyper som surt overdrev, rigkær og hængesæk. Her er fundet flere paddearter som spidssnudet frø og stor vandsalamander samt insektarter som stor kærguldsmed, moseperlemorssommerfugl og sort blomsterbuk. Blandt de sjældne og truede arter kan nævnes svaleklire og brunflagermus.

Ifølge aftalen om naturnationalparker etableres der lavt trådhegn i et område om Hellebæk Kohave, hvor reproducerende kvæg fortsat vil afgræsse, og højt vildthegn med kronvildt på resten af området.

Status

I december 2022 fik Danmark ny SVM-regering. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at de 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres. Når den videre proces for etablering af naturnationalparker er fastlagt, vil hjemmesiden blive opdateret.

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale projektgruppe

Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe, hvor forskellige lokale interesser bliver repræsenteret.

Intentionen er, at vi gennem projektgruppen kommer til at kende og forstå lokale interesser og bekymringer, så de kan tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af projektplan for naturnationalparken.

Fakta om Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

  • Areal: 631 ha.
  • Naturen i Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er kendetegnet ved en mosaik af skov, overdrev, søer og moser.
  • Selve Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er frodige løvskove

Læs mere i faktaarket

Kort over Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

Nedenstående kort indeholder udkast til afgrænsning af naturnationalparken. Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil kortet blive opdateret.

Kontakt

Anna Thormann
Projektleder, Naturstyrelsen Nordsjælland
ant@nst.dk
+45 72 54 31 90

5 trin på vejen mod åbning af naturnationalparken