Drift og pleje

Statens skove udgør 110.000 ha. Udover skovene forvalter Naturstyrelsen 90.000 ha lysåbne naturarealer såsom enge og heder. Til sammenligning er Fyns areal 298.400 ha.

Skønsmæssigt har statsskovene 40-50 millioner besøg om året.

undefined

Sådan drives skovene

Vi driver skovene på en måde, der tager grønne hensyn til natur og til friluftsliv. Skovene skal være grønne, attraktive naturområder, selv om vi fælder træer.

Principperne har vi samlet under overskriften Grønne hensyn.

 

Driftsplanlægning

Driftsplanerne beskriver, hvordan styrelsens skove og naturarealer skal drives og plejes. Planerne gælder for 15 år ad gangen, med en planlagt revision en til to gange i perioden.

Læs mere om driftsplanlægning

Certifikat for bæredygtig skovdrift

Certificererede skove har papir på, at driften lever op til særlige standarder for skovdrift og at der tages bestemte hensyn til naturen og miljøet.

Læs mere om certifikat for bæredygtig skovdrift

Natura 2000-plejeplaner

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere om Natura 2000-plejeplanerne

Andre ejere af statens skove

Ved statsskov forstår de fleste de arealer, der ejes og forvaltes af Naturstyrelsen. Men der er flere ministerier, der ejer større arealer:

Forsvarsministeriet: De militære øvelsesarealer
Finansministeriet: Slotte og haver
Justitsministeriet: Skove, heder, marker omkring fængsler og lignende institutioner
Transport- og Energiministeriet: Vej- og kystanlæg under hhv., 
Videnskabsministeriet: Forsøgsgårde og skove tilknyttet universiteterne.

Arealer Naturstyrelsen forvalter

Hvad viser kortet

Naturstyrelsen forvalter langt størstedelen af de statslige skove. På nedenstående kort kan du se, hvilke typer skove og terræn, der er på Naturstyrelsens arealer. 

Signaturforklaring

undefined