Drift og pleje

Statens skove, som forvaltes af Naturstyrelsen, udgør 110.000 ha. Ud over skovene forvalter Naturstyrelsen også 100.000 ha lysåbne naturarealer såsom enge og heder. Til sammenligning er Fyns areal 298.400 ha. Skønsmæssigt har statsskovene 40-50 millioner besøg om året.

Sådan forvaltes skovene

Skovene kan være udpeget til naturnationalpark, urørt skov, eller forvaltet efter retningslinjerne for naturnær skovdrift. Fælles for skovenes forvaltning gælder, at der tages der hensyn til sikring og fremme af naturværdier og friluftsliv.

I en naturnationalpark og den urørte skov vil der ofte være en helt særlig indsats til fremme af naturværdier, f.eks. i form af græssende dyr, flere hjemmehørende træarter og genskabelse af naturlige vandforhold.

Læs mere om naturnationalparker

Læs mere om urørt skov

Læs mere om naturnær skovdrift

Sådan forvaltes de lysåbne områder

De lysåbne områder omfatter store sammenhængende beskyttede naturarealer langs den jyske vestkyst, f.eks. Hanstholm Vildtreservat og øvrige klitheder ned til grænsen. Der til kommer større lysåbne naturområder længere inde i landet, som f.eks. Randbøl Hede, Svanninge Bakker og det vestlige af Amager. Til de lysåbne områder hører også rigtige mange mindre lysåbne naturarealer, enten beliggende for sig selv, eller i forbindelse med statens skove.

Fælles for de lysåbne områder er en forvaltning, der har fokus på beskyttelse og fremme af deres naturstilstand.

Læs mere om pleje af lysåbne naturarealer

Planlægning af arealernes forvaltning

Naturstyrelsen udarbejder løbende planer, som fastlægger hvilke plejetiltag, der ønskes gennemført på de enkelte arealer. Planerne er ofte 15-årige med en særlig fokus på de første 5-10 år af planperioden.

Læs mere om Naturstyrelsens forvaltningsplaner

FSC-, PEFC- og SBP-certificeret forvaltning af skovene

Naturstyrelsens skove forvaltes efter kravene i FSC og PEFC certificeringsordningerne og er dermed en certificeret bæredygtig skovdrift. Dette kommer bl.a. til udtryk ved overholdelse af særlige krav til fremme af biodiversitet, samt generel bæredygtighed i skovforvaltningen. Salg af biomasse fra skovene er certificeret efter reglerne i SBP certificeringsordningen.

Læs mere om certificeret bæredygtig skovdrift

Natura 2000-plejeplaner

Naturstyrelens plejeplaner følger op på de overordnede statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere om Natura 2000-plejeplanerne

Andre ejere af statens skove

De fleste af statens skove og lysåbne områder forvaltes af Naturstyrelsen og dermed Miljøministeriet. Men der er flere andre ministerier, der også forvalter statslige arealer:

  • Forsvarsministeriet: De militære øvelsesarealer
  • Finansministeriet: Slotte og haver
  • Justitsministeriet: Skove, heder, marker omkring fængsler og lignende institutioner
  • Transport- og Energiministeriet: Vej- og kystanlæg under hhv.,
  • Videnskabsministeriet: Forsøgsgårde og skove tilknyttet universiteterne.